Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

The ecology and conservation of Carnivora

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-852 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: The ecology and conservation of Carnivora
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Environmental Protection and Management - kursy do wyboru
Kursy do wyboru programu Study Abroad API
Kursy w języku angielskim dla studentów programu Erasmus+ (Wydział Biologii)
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st. od roku ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Pracownia komputerowa, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Wierzbowska
Prowadzący grup: Sayantani Basak, Izabela Wierzbowska
Strona przedmiotu: http://www.eko.uj.edu.pl/gbk/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Poznanie biologii i ekologii rzędu Carnivora, ochrony prawnej gatunków i ich siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem ssaków drapieżnych.

Efekty kształcenia:

Wiedza


Student:

- rozpoznaje i opisuje gatunki należące do podrzędów Feliformia, Caniformia, opisuje ich przystosowania do zróżnicowanych warunków środowiskowych,

- zna podstawowe informacje dotyczące ewolucji Carnivora,

- identyfikuje zagrożenia dla ssaków drapieżnych oraz zna sposoby ochrony wybranych gatunków

- ma wiedzę o metodach opracowywania analiz diet ssaków drapieżnych


Umiejętności

Student:

- wykorzystuje metody służące do badań ssaków drapieżnych w terenie (obsługa fotopułapek, zbiór odchodów do analizy laboratoryjnej)

- identyfikuje ślady bytowania ssaków drapieżnych w terenie,

- dokonuje analizy diety drapieżnika (makro- i mikroskopowa zebranego materiału w terenie),

- potrafi napisać raport naukowy w języku angielskim, w oparciu o wyniki z analizy danych (w tym analiza statystyczna)


Kompetencje społeczne

Student:

- planuje pracę rozdzielając obowiązki i zarządzając czasem,

- jest świadomy etycznych problemów związanych z badaniem żywych zwierząt,

- rozumie potrzebę ciągłego uczenia się poprzez czytanie czasopism naukowych i popularnonaukowych, oraz korzystanie z innych, uznanych źródeł informacji naukowej


Forma i warunki zaliczenia:

Ćwiczenia terenowe – jednodniowe zajęcia terenowe w Gorczańskim Parku Narodowym.

Rozpoznanie głównych typów siedlisk zamieszkiwanych przez duże ssaki, podstawowych gatunków (charakterystycznych dla tego rejonu) flory i fauny. Identyfikacja śladów bytowania dużych ssaków w tym ze szczególnym uwzględnieniem drapieżników. Nauka zbioru materiału do dalszych badań (ustawienie i obsługa fotopułapek, zbiór materiału do analizy diety, obsługa systemów telemetrycznych do śledzenia zwierząt).

Podczas zajęć będą dyskutowane zależności międzygatunkowe (drapieżnik – ofiara), praktyczne sposoby zarządzania terenem objętym ochroną prawną, potencjalne i istniejące zagrożenia dla przyrody. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.


Ćwiczenia laboratoryjne – analiza diety drapieżników, w tym identyfikacja materiału referencyjnego (materiał kostny, materiał roślinny, preparaty mikroskopowe piór i włosów). Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.


Ćwiczenia komputerowe – opracowywanie danych empirycznych na temat diety drapieżników, tworzenie bazy danych, korzystanie z tabeli przestawnej podstawowe obliczenia: indeks szerokości niszy pokarmowej, indeks nakładania się nisz pokarmowych, obliczanie frekwencji i biomasy skonsumowanego pokarmu. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.


Podczas ćwiczeń studenci otrzymają zestaw danych, na podstawie których będą musieli napisać raport wykorzystując poznane metody. Raport będzie pisany w małych grupach (2-3 osoby) i oceniany będzie wspólnie dla grupy. Za raport zostaną przyznane punkty, które będą wliczane do oceny końcowej. Złożenie raportu w wyznaczonym terminie do prowadzącego jest obowiązkowe i stanowi warunek przystąpienia do egzaminu pisemnego.


Aktywne uczestnictwo w zajęciach – za udział podczas wykładów będą przyznawane punkty. Obecność na wykładach jest wskazana. Za aktywność podczas wykładów oraz brak nieobecności będą przyznane punkty przez prowadzącego, odpowiednio po 3 i 2 pkt. Przyznane punkty będą stanowiły 10% oceny końcowej.


Udział i zaangażowanie w pracy grupowej podczas pisania raportu. Punkty będą przyznawane przez innych uczestników grupy poprzez wypełnienie anonimowej ankiety przekazanej do prowadzącego. Każda osoba otrzyma średnią liczbę przyznanych punktów. Przyznane punkty będą stanowiły 5% oceny końcowej. Przekazanie ankiety do prowadzącego jest obowiązkowe.


Warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przystąpienie do egzaminu tylko w przypadku zaliczenia wszystkich ćwiczeń (na podstawie obecności) oraz złożenia i zaliczenia raportu (minimum 50% punktów przyznanych za zaliczenie).


Forma egzaminu:

Egzamin pisemny z zakresu wykładów i ćwiczeń składający się z dwóch części: pierwsza w postaci zamkniętych pytań i/oraz pytań do uzupełnienia, część druga w postaci krótkiego eseju na wybrane dwa tematy.


Udział procentowy komponentów cząstkowych końcowego zaliczenia:

- czynne uczestnictwo, brak nieobecności,

praca w grupie - 15%

- raport - 20%

- egzamin pisemny - 65%Warunkiem zaliczenia jest:

- obecność podczas ćwiczeń terenowych;

- obecność podczas ćwiczeń laboratoryjnych;

- obecność podczas ćwiczeń komputerowych;

- zaliczenie raportu z przeprowadzonych badań przekazanego do prowadzącego w nieprzekraczalnym terminie;

- przekazanie wypełnionej ankiety z oceną pracy uczestników grupy;

- uzyskanie co najmniej 50% z wszystkich komponentów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza


Egzamin pisemny: student stosując odpowiednie słownictwo poznane na zajęciach rozpoznaje i opisuje podstawowe cechy współczesnych rodzin rzędu Carnivora; zna ewolucję Feliformia i Caniformia, potrafi opisać przystosowania do zróżnicowanych warunków środowiskowych stosując odpowiednie przykłady; potrafi opisać sposoby komunikacji wśród wybranych gatunków ssaków drapieżnych, opisuje co najmniej trzy zagrożenia, w tym antropogeniczne dla gatunków z rzędu Carnivora; na podstawie danych umie wyliczyć współczynniki służące do analizy troficznej, zna i potrafi opisać najważniejsze przepisy prawne służące do ochrony wybranych gatunków i ich siedlisk w Polsce i na świecie; potrafi odróżnić tropy i ślady bytowania kotowatych, psowatych i łasicowatych; potrafi odróżnić wybrane cechy materiału kostnego należącego do potencjalnych ofiar ssaków drapieżnych


Umiejętności


Uzyskanie zaliczenia z raportu: studenci będą pracować w małych, kilkuosobowych grupach. Podczas ćwiczeń, każda grupa otrzyma zestaw danych dotyczących składu pokarmu wybranych gatunków ssaków drapieżnych. Każda grupa będzie musiała dokonać analizy tych danych zgodnie z instrukcją podaną przez prowadzącego Uzyskane wyniki należy omówić na tle literatury (co najmniej 10 artykułów naukowych). Raport musi zawierać analizę danych, podsumowanie i spis literatury. Szczegółowe kryteria oceny raportu zostaną omówione podczas wykładu i ćwiczeń terenowych.


Kompetencje społeczne


1. Aktywne uczestnictwo w zajęciach

2.Udział i zaangażowanie w pracy grupowej


Kompetencje społeczne będą ocenione na podstawie punktów przyznanych przez innych uczestników grupy (oceniana będzie współpraca w grupie, planowanie i zarządzanie czasem, czynna dyskusja i uczestnictwo podczas analizowania, uzgadniania prezentacji i raportu) oraz prowadzącego (obecność na zajęciach, czynne uczestnictwo w wykładach i ćwiczeniach).


Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny,

• prezentacje multimedialne, film

• ćwiczenia terenowe

• ćwiczenia laboratoryjne

• ćwiczenia komputerowe

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład – 16 h

ćwiczenia – 20 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do egzaminu – 15 h

• przygotowanie raportu – 15 h


w sumie: 66 h = 3 pkt ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Ecology and Evolution, rok 1
Environmental Protection and Management, rok 1
Ecology and Evolution, rok 1
Environmental Protection and Management, rok 1
Ecology and Evolution, rok 1
Environmental Protection and Management, rok 1

Pełny opis:

Wykłady

- podstawowe aspekty z biologii i ekologii wybranych rodzin i gatunków z rzędu Carnivora,

- co oznacza termin „drapieżnik”?

- mechanizmy adaptacyjne ssaków drapieżnych do życia w różnych środowiskach,

- problemy koegzystencji z człowiekiem,

- największe zagrożenia dla ssaków drapieżnych,

- badania terenowe i laboratoryjne dużych ssaków

- jak napisać poprawnie raport naukowy na podstawie badań empirycznych

Ćwiczenia: zostaną poznane metody służące w opracowywaniu danych, np. z telemetrii, analizy diety oraz zbioru materiału badawczego w terenie.

Literatura:

Podczas zajęć zostanie przekazana literatura w wersji elektronicznej, obowiązuje znajomość treści wykładów oraz materiałów przekazanych podczas trwania modułu przez prowadzącego.

Literatura uzupełniająca

Gehrt S.D., Riley S.P.D., Cypher B.L. Urban Carnivores, ecology, conflict, and conservation. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2010

Wilson D.E., Mittermeier R.A. [red.]. Handbook of the mammals of the world. 1. Carnivores. Lynx Editions, Barcelona, 2009

Gittleman J.L. [red]. Carnivore, behavior, ecology, and evolution. Cornell University Press, 1989

Gittleman J.L. [red]. Carnivore, behavior, ecology, and evolution. Cornell University Press, Vol. 2, 1989

Jędrzejewska B., Jędrzejewski W. Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej. PWN, Wa-wa, 2001

Mech D.L., Boitani L. [red]. Wolves, Behavior, Ecology, and Conservation. The university of Chicago Press, Chicago, 2003

Pucek Z. [red.]. Klucz do oznaczania ssaków Polski. PWN, Wa-wa, 1984

Wilson D.E., Mittemeier R.A. [red.]. Handbook of the mammals of the world. Vol. 1. Carnivores. Lynx Editions, Barcelona, 2009

Uwagi:

Kurs fakultatywny; studia II stopnia

Konsultacje merytoryczne z pracownikami naukowymi Gorczańskiego Parku Narodowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Pracownia komputerowa, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Wierzbowska
Prowadzący grup: Sayantani Basak, Izabela Wierzbowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.