Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody statystyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-854 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0500) Natural sciences, mathematics and statistics
Nazwa przedmiotu: Metody statystyczne
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku biologii (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Cichoń
Prowadzący grup: Mariusz Cichoń
Strona przedmiotu: http://eko.uj.edu.pl/statystyka/II
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student rozumie znaczenie pojęć stosowanych w statystyce. Zna podstawowe narzędzia statystyczne i potrafi podać argumenty za potrzebą stosowania statystyki w naukach przyrodniczych.


Umiejętności:

Oblicza podstawowe statystyki. Potrafi posługiwać się rozkładami teoretycznymi (rozkład dwumianowy, rozkład t-Studenta, rozkład normalny, rozkład F i rozkład chi kwadrat). Potrafi przeprowadzić testy statystyczne (test t-Studenta, analiza wariancji, test Manna-Whitneya, Wilcoxona, test serii, korelacja i regresja). Potrafi ocenić poprawność zastosowanych metod statystycznych w różnych raportach. Wykazuje podstawową znajomość posługiwania się programami statystycznymi


Postawy:

Student wykazuje akceptującą postawę wobec stosowania metod statystycznych w naukach przyrodniczych.


Wymagania wstępne:

wskazany podstawowy kurs statystyki

Forma i warunki zaliczenia:

Uzyskanie min. 30% punktów ze spradziany pisemnego oraz 70% punktów z zadań na komputerze. Brak ograniczeń w dopuszczaniu do egzaminu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzian pisemny dotyczący znajomości pojęć i ich rozumiema, a także umiejętności wykonania analiz statystycznych i interpretacji ich wyników. Sprawdzian praktycznej umiejętności radzenia sobie z danymi i ich analizą przy komputerach na zadanych danych przy użyciu programu statystycznego

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Wykład i ćwieczenia

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 10h

Udział w ćwiczeniach 15h

Przygotowanie się do ćwiczeń 6h

Przygotowanie się do zaliczenia 10h

Przygotowanie do egzaminu 10h

Suma 51h


51 h = 2 ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

biologia, rok 1

Pełny opis:

Wykład

Podstawowe statystyki, przedziały ufności. Testowanie hipotez przy użyciu testów: t-Studenta, Wilcoxona, Manna-Whitneya, Analizy wariancji. Korelacja i regresja. Wprowadzenie w ogólne modele liniowe.

Ćwiczenia

Praktyczne wykorzystanie oprogramowania statystycznego do analizy danych.

Literatura:

Łomnicki A. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Cichoń
Prowadzący grup: Mariusz Cichoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.