Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Entomologia sądowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-860 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Entomologia sądowa
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Jaglarz
Prowadzący grup: Mariusz Jaglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy: K_W01: Student interpretuje złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie, których rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego. K_W02: Student ma wiedzę z zakresu filozofii metodologii nauk biologicznych , K_W03: Student ma konieczną wiedzę z zakresu nauk ścisłych niezbędną dla rozumienia funkcjonowania organizmów żywych w zakresie wybranej specjalności nauk biologicznych; K_W05: Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych. K_W07: Student dostrzega dynamiczny rozwój nauk biologicznych oraz powstawanie nowych kierunków i dyscyplin badawczych. K_W07: Student zna zasady planowania badań oraz techniki i narzędzia badawcze stosowane w wybranych specjalnościach nauk biologicznych.

Student potrafi w oparciu o tzw. dowody entomologiczne określić czas zgonu; zna metody zbierania, konserwacji i hodowli owadów i innych stawonogów notowanych na zwłokach; zna i potrafi określić wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na faunę zwłok.

W zakresie umiejętności: K_U02: Student stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze właściwe dla wybranych specjalności nauk biologicznych K_U03: Student posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie wybranej specjalności nauk biologicznych w języku polskim i angielskim; K_U05: Student potrafi zaplanować i wykonać zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego; K_U07: Student wykorzystuje wiedzę specjalistyczną do interpretacji zebranych danych empirycznych oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski; K_U08: Student konfrontuje krytycznie informacje z zakresu nauk biologicznych pochodzące z różnych źródeł i na tej podstawie wyciąga uzasadnione wnioski.

W zakresie kompetencji społecznych: K_K01: Student ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych. K_K08: Student konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk i procesów biologicznych w pracy badawczej i działaniach praktycznych K_K09: Student ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych. K_K11: Student systematycznie aktualizuje wiedzę biologiczną i informacje o jej praktycznych zastosowaniach


Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu: Zoologia bezkręgowców.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie w formie pisemnej.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia końcowego jest obecność na ćwiczeniach i zaliczenie zajęć terenowych (zajęcia terenowe odbędą się raz w czasie kursu, w wybrany piątek w maju, od 9:30 do 15:00).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie w formie pisemnej (pytania otwarte, pytania prawda-fałsz).

Do zaliczenia kursu wymagane jest u uzyskanie z zaliczenia pisemnego co najmniej 51% punktów.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Metody podające - prezentacja multimedialna;

Metody praktyczne – ćwiczenia laboratoryjne

Metody praktyczne - pokaz

Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne)Bilans punktów ECTS:

Aktywność nakład pracy

Udział w wykładach 15h

Udział w ćwiczeniach 15h

Przygotowanie się do ćwiczeń 10h

Przygotowanie do zaliczenia 20h


Suma 60hGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Charakterystyka wybranych grup owadów i innych bezkręgowców mających znaczenie w kryminalistyce. Gatunki indykatywne - cykle życiowe i biologia rozwoju. Typologia dowodów entomologicznych. Metody zbierania i zabezpieczania śladów entomologicznych. Ustalanie czasu śmierci i szacownie PMI (post mortem interval) na podstawie stopnia rozkładu zwłok i śladów entomologicznych. Wykorzystanie typowania DNA i innych metod molekularnych w entomologii sądowej.

Literatura:

E. Kaczorowska, A. Draber-Mońko

Wprowadzenie do entomologii sądowej. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, 2009

Forensic Entomology,. Byrd J.H. i Castner J.L. [red.] CRC Press, 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Jaglarz
Prowadzący grup: Mariusz Jaglarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.