Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Host-parasite interaction – ecology and application in biological control

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-867 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Host-parasite interaction – ecology and application in biological control
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Environmental Protection and Management - kursy do wyboru
Kursy do wyboru programu Study Abroad API
Kursy w języku angielskim dla studentów programu Erasmus+ (Wydział Biologii)
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st. od roku ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Kramarz
Prowadzący grup: Sandra Åhlén Mulio, Paulina Kramarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

- wiedza

Zna i rozumie: mechanizmy prowadzące od symbiozy do patogenności organizmów względem zwierząt bezkręgowych; koewolucję pasożytów i ich gospodarzy; wpływ środowiska na interakcję gospodarz-pasożyt oraz jej rolę w procesach ewolucyjnych; znaczenie pasożytów w zwalczaniu zwierząt bezkręgowych, niepożądanych z punktu widzenia ekonomicznego.

- umiejętności

Potrafi wyjaśnić: znaczenie interakcji gospodarz-pasożyt w biologii danego gatunku oraz jej role w kształtowaniu środowiska naturalnego; przewagę stosowania biologicznej ochrony roślin nad chemicznymi środkami (pestycydami).

- kompetencje społeczne

Potrafi uzasadnić konieczność rezygnacji z chemicznych środków na rzecz biologicznej ochrony roślin jako tańszego oraz mniej szkodliwego dla środowiska sposobu zwalczania zwierząt bezkręgowych, niepożądanych z punktu widzenia ekonomicznego.

Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego

Forma i warunki zaliczenia:

Wystawiana będzie jedna ocena łącznie z wykładu i konwersatoriów.

Ćwiczenia (25%): udział i przygotowanie raportu

Konwersatoria (25% oceny): podstawą będzie ocena prezentacji przygotowanych przez grupę studentów na temat wynegocjowany z pozostałymi uczestnikami kursu. Ocenie podlegają treści merytoryczne, klarowność prezentowanego problemu oraz techniczne przygotowanie prezentacji. Dodatkowo oceniana będzie aktywność w trakcie dyskusji na tematy omawiane na prezentacjach.

Egzamin pisemny (10 pytań otwartych) (50% oceny).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena przygotowanych prezentacji na wybrany temat dotyczący przedmiotu kursu.

Ocena pytań otwartych składających się na końcowy egzamin pisemny.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne:

Ocena przygotowanych prezentacji na wybrany temat dotyczący przedmiotu kursu.

Ocena pytań otwartych składających się na końcowy egzamin pisemny.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 10h

Udział w konwersatoriach: 10h

Udzial w ćwiczeniach: 10h

Przygotowanie do dyskusji w trakcie konwersatoriów: 10h

Zbieranie materiałów do prezentacji: 10h

Przygotowanie prezentacji: 10h

Przygotowanie raportu z cwiczen: 10 h

Przygotowanie do egzaminu: 40h

Suma: 110h

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Ecology and Evolution, rok 1
Environmental Protection and Management, rok 1
Ecology and Evolution, rok 1
Environmental Protection and Management, rok 1
Ecology and Evolution, rok 1
Environmental Protection and Management, rok 1

Pełny opis:

Kurs dotyczy różnorakich pasożytów (w tym tak zwanych patogenów, np. bakterii czy też parazytoidów, np. muchówek) zwierząt bezkręgowych.

Wykłady: Omówienie podstawowych interakcji pomiędzy organizmami ze szczególnym uwzględnieniem kontinuum symbioza-patogenność. Obrona gospodarza przed pasożytami vs. odporność pasożytów na reakcje obronne gospodarza. Wpływ warunków środowiskowych na interakcje gospodarz-pasożyt. Znaczenie interakcji gospodarz-pasożyt w procesach ewolucyjnych. Organizmy używane do zwalczania zwierząt bezkręgowych, niepożądanych z punktu widzenia ekonomicznego.

Ćwiczenia: Izolacja owadobójczych bakterii, badanie zależności infekcyjności nicieni owadobójczych nicieni w zależności od stadium gospodarza w różnych temperaturach

Konwersatoria: Przykłady interakcji pomiędzy pasożytami/patogenami/parazytoidami a różnymi taksonami zwierząt bezkręgowych. Możliwości stosowania biologicznej ochrony roślin oraz jej ekonomiczne uzasadnienie jako alternatywy dla środków chemicznych (pestycydów).

Literatura:

Wykład stanowi podstawę wiedzy, podano najważniejsze podręczniki oraz źródła niezbędne do udziału w konwersatoriach.

P. Schmid-Hempel 2012 Evolutionary Parasitology, The Integrated Study of Infections, Immunology, Ecology, and Genetics. Oxford University Press.

Thomas F., Guégan J-F, Renaud F. 2008 Ecology and Evolution of Parasitism. Oxford University Press.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Kramarz
Prowadzący grup: Sandra Åhlén Mulio, Paulina Kramarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.