Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Methods of secondary data analysis on society and environment

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-868 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Methods of secondary data analysis on society and environment
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Kursy do wyboru programu Study Abroad API
Kursy w języku angielskim dla studentów programu Erasmus+ (Wydział Biologii)
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st. od roku ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Joanna Tusznio
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student zna podstawowe źródła danych zastanych (polskie i zagraniczne), zalety i ograniczenia związane z ich stosowaniem w badaniach naukowych. Student zna zasady korzystania z różnych źródeł danych zastanych oraz podstawowe metody ich analizy.


Umiejętności:

Student umie zaplanować i przeprowadzić analizę danych zastanych o środowisku, społeczeństwie i gospodarce. Student potrafi samodzielnie analizować i oceniać jakość danych pochodzących z różnych źródeł, przy wykorzystaniu metod statystycznych i wybranych jakościowych technik analizy danych. Student potrafi opisać wyniki analizy w postaci raportu w języku angielskim oraz przedstawić za pomocą prezentacji multimedialnej w języku angielskim.


Postawy:

Student jest świadomy znaczenia dostępu do wiedzy, danych i wyników badań naukowych dla prowadzenia skutecznej ochrony środowiska.

Student jest świadomy znaczenia uczciwości i rzetelności w generowaniu, udostępnianiu i wykorzystaniu danych.

Wymagania wstępne:

(tylko po angielsku) n/a

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena raporty oraz prezentacji wyników analiz przeprowadzonych w ramach kursu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• Przygotowanie w grupach i złożenie raportu na podstawie analiz wykonywanych w ramach kursu (w języku angielskim)

• Przygotowanie i wygłoszenie referatu na zakończenie w kursu (w języku angielskim)

Metody dydaktyczne:

Wykłady, Ćwiczenia (pracownia komputerowa)

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 10 godzin

Udział w ćwiczeniach: 20 godzin


Opracowanie danych: 20 godzin

Przygotowanie referatu: 10 godzin

Przygotowanie raportu: 20 godzin

Razem: 80 godzin

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Biologia, rok 1
Biologia, rok 1

Pełny opis:

Kurs odbywa się wyłącznie w języku angielskim. Jego celem jest zapoznanie studentów kierunków przyrodniczych z metodami badań społecznych i zastosowaniami danych pochodzących z badań społecznych w rozwiązywaniu problemów z zakresu ochrony środowiska. W trakcie kursu zostanie położony nacisk na praktyczne wykorzystanie danych społecznych, razem z danymi o środowisku, w rozwiązywaniu problemów z zakresu ochrony środowiska. Studenci poznają różne źródła danych zastanych (przede wszystkim dostępnych w Internecie) o środowisku i społeczeństwie oraz będą je stosować do rozwiązywania praktycznych zadań. Studenci poznają podstawy badań społecznych, koniecznie do wykorzystywania danych społecznych ze zrozumieniem i bez błędów metodologicznych. Omówione będą również zasady i wymagania korzystania z danych zastanych.

Na kursie przedstawione zostaną wybrane koncepcje łączące problemy społeczne i środowiskowe, które studenci będą wykorzystywać w rozwiązywaniu zadań. Omówione zostaną m.in. koncepcje usług ekosystemów i ich wyceny, teorie rozwoju społecznego, nowe idee w pomiarze dobrobytu i jakości życia (w tym koncepcja szczęścia narodowego brutto), koncepcja śladu ekologicznego. Wykorzystane będą różne materiały dydaktyczne, obejmujące artykuły naukowe, podręczniki, raporty instytucji publicznych, a także infografiki oraz wykłady TEDx.

W trakcie ćwiczeń w pracowni komputerowej studenci będą rozwiązywali zdania z wykorzystaniem danych pochodzących z jednostek statystycznych ONZ, OECD, Europejskiej Agencji Środowiska, Eurostatu, a także z międzynarodowych badań społecznych (WVS, ISSP, Eurobaromets, ESS, Diagnoza Społeczna). Poznają również wybrane narzędzia do analiz on-line, np. Gapminder.

Literatura:

Autorskie wykłady. Przykładowe raporty i literatura zagraniczna dostarczana studentom podczas kursu na bieżąco, w zależności od wybranej tematyki do projektu.

Przykładowa literatura:

Bennett N. J. Roth R. (eds.) 2015. The Conservation Social Sciences: What?, How? and Why? Vancouver, BC: Canadian Wildlife Federation and Institute for Resources, Environment and Sustainability, University of British Columbia http://nathanbennett.ca/2014/12/19/new-report-the-conservation-social-sciences-what-how-and-why/

Boslaugh S. Secondary Data Sources for Public Health: A Practical Guide. Cambridge University Press.

Costanza R., Kubiszewski I., et al. 2014. Time to leave GDP behind. Nature 505: 283-285.

Moon K., Blackman D. 2014. Guide to Understanding Social Science Research for Natural Scientists. Conservation Biology 28, No. 5, 1167–1177

Mikusiński G., Possingham H., Blicharska M. 2013. Biodiversity priority areas and religions—a global analysis of spatial overlap. Oryx. doi:10.1017/S0030605312000993

Robinson WS. 2009. Ecological Correlations and the Behavior of Individuals. International Journal of Epidemiology 38: 337–341.

The Happy Planet Index: 2012 Report. The global index of sustainable wellbeing. http://www.happyplanetindex.org/assets/happy-planet-index-report.pdf

Uwagi:

Wykłady (5 spotkań) odbywają się od 25 lutego do 25 marca. Zajęcia w pracowni komputerowej (7 spotkań) od 2 marca do 21 kwietnia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Joanna Tusznio
Prowadzący grup: Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Joanna Tusznio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.