Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia populacji roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-87 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ekologia populacji roślin
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 12 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Zubek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. W zakresie wiedzy;

Poznanie podstawowych zagadnień teoretycznych związanych z biologią populacji roślin: cech i procesów przebiegających na poziomie osobniczym i populacyjnym oraz ich modelowania matematycznego (modele macierzowe).

Poznanie zastosowania badań nad populacjami w ochronie gatunkowej.


2. W zakresie umiejętności;

Umiejętność zaplanowania i przeprowadzenie badań terenowych z zakresu biologii populacji roślin.

Umiejętność opracowania wyników z zastosowaniem metod statystycznych.

Umiejętność krytycznego myślenia i wnioskowania.Umiejętność zaprezentowania wyników w formie prezentacji multimedialnej.


3. W zakresie kompetencji społecznych:

Student potrafi efektywnie pracować w zespole.

Student konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego interpretowania zjawisk i procesów biologicznych w pracy naukowej i działaniach praktycznych

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw ekologii roślin

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu- zaliczenie na ocenę (test wielokrotnego wyboru; do zaliczenia wymagane jest uzyskanie minimum 50% punktów).Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonanie prezentacji multimedialnej oraz przedstawienie streszczenia badań.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- przygotowanie prezentacji multimedialnej prezentującej wyniki i wnioski z przeprowadzonego eksperymentu

- przygotowanie krótkiego opisu w formie abstraktu uzyskanych wyników badań-test pisemny sprawdzający wiedzę z zakresu biologii populacji roślin

Metody dydaktyczne:

-wykład

-zajęcia terenowe (zaprojektowanie i przeprowadzenie badań dotyczących liczebności i struktury populacji wybranego gatunku rośliny, zbiór materiału do badań laboratoryjnych)

- ćwiczenia laboratoryjne (opracowanie zebranego materiału roślinnego, statystyczne opracowanie wyników)

Bilans punktów ECTS:

Aktywność Nakład pracy

Udział w wykładach 12h

Udział w ćwiczeniach lab. i teren. 28h

Przygotowanie się do ćwiczeń 10h

Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń 20h

Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu 10h

Suma 80 h

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Właściwości populacji roślin. Struktura wieku i płci w populacjach. Struktura przestrzenna populacji. Cykle życiowe roślin rocznych i wieloletnich. Dynamika populacji roślin. Modele macierzowe populacji. Znaczenie badań nad biologią populacji gatunków w ochronie przyrody.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

· Begon M., Mortimer M., Thompson D.J. 1999. Ekologia populacji. Studium porównawcze zwierząt i roślin. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

· Begon M., Townsend C.R., Harper J.L.2006. Ecology. From Individuals to Ecosystems. 4-th edition. Blackwell Publishing

· Falińska K. 2002. Przewodnik do badań biologii populacji roślin. Seria Vademecum Geobotanicum, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.Literatura nadobowiązkowa

· Falińska K. 1989. Osobnik, populacja, fitocenoza. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

· Falińska K. 1997. Ekologia roślin. Podstawy teoretyczne, populacje, zbiorowiska, procesy. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

· Falińska K. 2004. Ekologia roślin. Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa.

· Górecki A., Kozłowski J., Gębczyński M. 1987. Ćwiczenia z ekologii. Uniwersytet Jagielloński, Kraków; Filia Uniwersytetu Warszawskiego, Białystok.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 12 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Zubek
Prowadzący grup: Szymon Zubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.