Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biology of amphibians

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-870 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biology of amphibians
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy w języku angielskim dla studentów programu Erasmus+ (Wydział Biologii)
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pabijan
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Zna i rozumie podstawową terminologię biologiczną właściwą dla tej grupy kręgowców, zna odrębne typy morfologiczne i ich pokrewieństwa; rozumie rolę skóry, wszechstronnego narządu o niespotykanych u innych czworonogów funkcjach; potrafi podać przykłady fundalmentalnych odkryć biologicznych które zawdzięczamy płazom, opisać złożony rozwój z metamorfozą i jego modyfikacje. Umie podać przykłady niestandardowych sposobów rozrodu płazów, form opieki nad potomstwem, zaskakujących adaptacji do skrajnych warunków; potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin dla uzyskanie pełniejszego obrazu życia płazów. Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany; potrafi planować swoją edukację; widzi potrzebę uczenia się przez całe życie i rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.

Patrzy na płazy nie przez pryzmat ‘niższych kręgowców’ lecz jako siostrzaną dla Amniota grupę, o głębokich korzeniach i odmiennym sposobie życia na lądzie, uzasadniając pogląd badaniami empirycznymi. Widzi konieczność przeciwdziałania spadkowi liczebności płazów, zna sposoby zaradcze.


Forma i warunki zaliczenia:

Raport z obserwacji terenowych w formie prezentacji ppt

Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej.

Warunkiem zaliczenia modułu zdanie pisemnego egzaminu; próg punktowy dla oceny pozytywnej wynosi 50%.

Warunkiem dopuszczenie do egzaminu jest akceptacja przygotowanego raportu z obserwacji terenowych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Przyjęcie raportów z zajęć terenowych.


Metody dydaktyczne:

Metody podające – prezentacja multimedialna, film.

Obserwacje terenowe: siedliska, identyfikacja płazów.


Bilans punktów ECTS:

Aktywność nakład pracy

Udział w wykładach 30 h

Udział w zajęciach terenowych 15 h

Przygotowanie do zajęć 20 h

Przygotowanie do egzaminu 35 h

Suma 100 h


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Ecology and Evolution, rok 1
Environmental Protection and Management, rok 1
Ecology and Evolution, rok 1
Environmental Protection and Management, rok 1

Pełny opis:

Różnorodność współczesnych płazów. Przegląd ważniejszych grup taksonomicznych, szczególne adaptacje występujące w poszczególnych grupach płazów; zagadnienia biogeograficzne związane z rozmieszczeniem różnych grup płazów. Fauna płazów Europy i Polski. Zróżnicowanie zachowań związanych z rozrodem, konkurencja plemników, rola głosów godowych, alternatywne strategie rozrodcze u płazów. Szczególne typy rozrodu: ginogeneza, hybrydogeneza, tworzenie populacji mieszańcowych, ich konsekwencje ewolucyjne. Różnorodność postaci i zróżnicowanie sposobów życia larw płazów, neotenia. Adaptacje wynikające z układów drapieżnik ofiara. Zagadnienia globalnego zagrożenia fauny płazów. Zajęcia terenowe: dwa całodniowe wyjazdy, których celem jest poznanie niżowej i górskiej fauny płazów Polski, identyfikacja gatunków w terenie, poznanie siedlisk życia płazów i metod badań terenowych.

Literatura:

Duellman WE, Treub L.1984/1994. Biology of amphibians. John Hopkins Univ Press. Baltimore and London.

McDiarmid RW, Altig R. (eds.) 1999. Tadpoles. The biology of Anuran larvae. The University of Chicago Press, Chicago and London.

Rafiński J, Tabasz G. 2001.Ochrona płazów. Poradnik.. Greenworks, Nowy Sącz.

Głowaciński Z., Rafiński J. (red.) 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Status- rozmieszczenie – ochrona. Biblioteka Monitoringu Środ., Warszawa–Kraków.

Berger L. 2000. Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa-Poznań.

Juszczyk W. 1987. Płazy i gady krajowe. wyd. II. zmienione. PWN, Warszawa.

www.amphibiaweb.org

Uwagi:

Przedmiot dedykowany również dla Studentów studiów drugiego stopnia kierunku: Ochrona środowiska – ścieżka biologiczna (fakultet).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.