Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Grzyby w biotechnologii i medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-873 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Grzyby w biotechnologii i medycynie
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 22 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Zubek
Prowadzący grup: Piotr Mleczko, Szymon Zubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy

Znajomość:

- metabolitów grzybów o działaniu toksycznym, grup toksyczności grzybów wielkoowocnikowych i mikroskopijnych oraz metod postępowania przedlekarskiego w przypadku zatruć grzybami;

- głównych patogenów grzybowych człowieka i powodowanych przez nie chorób oraz podstawowych metod medycznej diagnostyki mikologicznej;

- gatunków grzybów oraz ich metabolitów o działaniu terapeutycznym;

- głównych etapów biotechnologicznej produkcji antybiotyków;

- zastosowania grzybów do produkcji żywności;

- wybranych uprawianych gatunków grzybów jadalnych oraz metod stosowanych w uprawie grzybów do celów spożywczych;

- przykładów praktycznego zastosowania grzybów mikoryzowych.


W zakresie umiejętności

- student posiada umiejętność identyfikowania wybranych gatunków grzybów o znaczeniu toksykologicznym oraz patogenów człowieka;

- potrafi analizować zagrożenia i formułować swoje stanowisko wobec zagrożeń związanych z występowaniem grzybów wielkoowocnikowych produkujących toksyny, patogenów, a także zanieczyszczeń żywności mikotoksynami oraz skutków ich negatywnych działań na organizm człowieka i zwierząt.


W zakresie kompetencji społecznych

- student jest w stanie udzielić informacji dotyczących identyfikacji gatunków grzybów wielkoowocnikowych oraz zagrożeń związanych z grzybami trującymi, patogenami człowieka, a także zanieczyszczeń żywności mikotoksynami;

- dokonuje krytycznej oceny przydatności grzybów dopuszczonych do obrotu w celach spożywczych.

Wymagania wstępne:

Ukończenie kursu Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów (WBNZ-913) lub Mikologia systematyczna (WBNZ-828) lub Mikologia z elementami mikrobiologii (WB.IB.M-OP-015).

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach.


Zaliczenie przedmiotu:

(1) test jednokrotnego wyboru, 50 pytań, warunek zaliczenia – prawidłowa odpowiedź na co najmniej 26 pytań,

(2) zaliczenie ćwiczeń.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test jednokrotnego wyboru.

Kryterium oceny – prawidłowa odpowiedź na pytania testowe.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne:

Wykład (prezentacja multimedialna).

Ćwiczenia laboratoryjne (identyfikacja wybranych grzybów produkujących toksyny oraz gatunków dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów; przegląd patogenów grzybowych człowieka oraz metod identyfikacji wybranych grup grzybów pasożytniczych; demonstracje metod molekularnych stosowanych w identyfikacji grzybów).

Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ - NAKŁAD PRACY

Udział w wykładach - 10h

Udział w ćwiczeniach (3 spotkania) - 10h

Przygotowanie się do ćwiczeń - 0h

Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń - 0h

Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu - 40h

SUMA - 60h

Pełny opis:

Znaczenie toksykologiczne gatunków grzybów wielkoowocnikowych i mikroskopijnych. Metabolity grzybów o działaniu toksycznym. Grupy toksyczności grzybów. Podstawy leczenia zatruć grzybami. Charakterystyka i metody identyfikacji grzybów trujących.

Znaczenie chorobotwórcze grzybów. Patogeny grzybowe człowieka - patogeneza, diagnostyka i podstawy leczenia grzybic.

Metabolity grzybów o działaniu terapeutycznym. Preparaty lecznicze i suplementy diety pozyskiwane z grzybów.

Produkcja antybiotyków.

Wykorzystanie grzybów do produkcji żywności.

Uprawy grzybów do celów spożywczych. Przegląd uprawianych gatunków grzybów jadalnych.

Praktyczne zastosowanie grzybów mikoryzowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pach J. (red.) Zarys toksykologii klinicznej. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2009.

2. Klawitter M. Diagnostyka mikologiczna zatruć grzybami. Wyd. naukowe Śląsk, Katowice, 2005.

3. Grajewski J. (red.). Mikotoksyny i grzyby pleśniowe. Zagrożenia dla zwierząt i człowieka. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2006.

4. Dzierżanowska D. (red.) Zakażenia grzybicze – wybrane zagadnienia. Alfa-medica press, Bielsko-Biała, 2006.

5. Dzierżanowska D. (red.) Patogeny zakażeń szpitalnych. Alfa-medica press, Bielsko-Biała, 2007.

6. Krzyściak P., Skóra M., Macura A.B. Atlas grzybów chorobo-twórczych człowieka. MedPharm Polska, Wrocław, 2011.

7. Kurnatowska A., Kurnatowski P. Mykologia medyczna. Urban & Partner, Wrocław 2018.

8. Chmiel A., Grudziński S. Biotechnologia i chemia antybiotyków. PWN, Warszawa, 1998.

9. Englbrecht J. Grzyby z własnej uprawy. W domu i ogrodzie. Multico, Warszawa, 2008.

10. Kalac P. Edible mushrooms. Chemical composition and nutritional value. Elsevier, Amsterdam, 2016.

11. Artykuły naukowe dotyczące znaczenia leczniczego grzybów oraz praktycznego zastosowania grzybów mikoryzowych (wybór).

Literatura uzupełniająca:

1. Stamets P. Psilocybin mushrooms of the world. Ten Speed Press, Berkley California, 1996.

2. Ahmad I., Owais M., Shahid M., Aqil F. (red.) Combating fungal infections. Springer, Heidelberg London New York, 2010.

3. Hoog G.S., Guarro J., Gene J., Figueras M.J. Atlas of clinical fungi. Centraalbureau von Schimmelcultures, Utrecht, The Nederlands. Universitat Rovira i Virgili, Reus, Spain, 2000.

4. Huart F. Hodujemy grzyby. Nie tylko pieczarki i boczniaki... KDC, Warszawa, 2006.

5. Smith S.E., Read D.J. Mycorrhizal symbiosis. Academic Press, London, 2008.

6. Azcón-Aguilar C., Barea J.M., Gianinazzi S., Gianinazzi-Pearson V. (red.) Mycorrhizas. Functional processes and ecology. Springer, Berlin Heilderberg, 2009.

7. Artykuły naukowe dotyczące problematyki przedmiotu (wybór).

8. Klucze do oznaczania grzybów wielkoowocnikowych z poszczególnych grup systematycznych (wybór).

Uwagi:

Ćwiczenia - trzy spotkania:

Ćw. nr 1 - 11 lub 18 marca (stacjonarne),

Ćw. nr 2 - kwiecień lub maj (on-line) – dokładny termin zajęć zostanie podany w kwietniu,

Ćw. nr 3 - 29 kwietnia (on-line).

Uwaga: w przypadku zdarzeń losowych, harmonogram może ulec zmianie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 22 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Zubek
Prowadzący grup: Piotr Mleczko, Szymon Zubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.