Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-885 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Genetyka zwierząt z elementami epigenetyki
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-UD-4
Kursy obowiązkowe w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, II st. od r. ak. 2019/20
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Polański
Prowadzący grup: Katarzyna Kotarska, Zbigniew Polański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

K_W05: Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych. K_W07: Student dostrzega dynamiczny rozwój nauk biologicznych oraz powstawanie nowych kierunków i dyscyplin badawczych. K_W10: Student zna zasady planowania badań oraz techniki i narzędzia badawcze stosowane w wybranych specjalnościach nauk biologicznych

Umiejętności:

K_U01: Student stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze właściwe dla wybranych specjalności nauk biologicznych. K_U05: Student potrafi zaplanować i wykonać zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Kompetencje społeczne:

K_K01: Student ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych.
Wymagania wstępne:

zaliczenie kursu: Genetyka (WBNZ-475)


Kurs "Genetyka Zwierząt z Elementami Epigenetyk"i jest alternatywny dla kursu "Animal Genetics with Elements of Epigenetics" (w toku studiów można wybrać tylko jeden z tych dwóch kursów)

Forma i warunki zaliczenia:

Przedstawienie krótkiej prezentacji na temat wybranych współczesnych osiągnięć z zakresu genetyki zwierząt.

Zaliczenie kolokwium zaliczeniowego.

Zaliczenie egzaminu pisemnego w formie testowej.


Kurs "Genetyka Zwierząt z Elementami Epigenetyk"i jest alternatywny dla kursu "Animal Genetics with Elements of Epigenetics" (w toku studiów można wybrać tylko jeden z tych dwóch kursów)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie kolokwium zaliczeniowego;

Przedstawienie krótkiej prezentacji na temat wybranych współczesnych osiągnięć z zakresu genetyki zwierząt


Kurs "Genetyka Zwierząt z Elementami Epigenetyk"i jest alternatywny dla kursu "Animal Genetics with Elements of Epigenetics" (w toku studiów można wybrać tylko jeden z tych dwóch kursów)

Metody dydaktyczne:

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody praktyczne – ćwiczenia laboratoryjne


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 15h

Udział w ćwiczeniach 30h

Przygotowanie się do ćwiczeń 10h

Przygotowanie do zaliczenia 16h

Przygotowanie do egzaminu 32h


Razem 103h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

biologia
biologia
biologia
biologia

Pełny opis:

Wykłady:

Mysz laboratoryjna jako organizm modelowy w badaniach genetycznych, szczepy wsobne i ich warianty oraz ich zastosowanie w badaniach; molekularne mechanizmy determinacji płci u zwierząt; genetyka rozrodu i rozwoju. Mechanika segregacji chromosomów i molekularne przyczyny aneuploidii. Zjawiska epigenetyczne w rozwoju, w tym metylacja DNA, kod histonów, warianty histonów, remodelowanie nukleosomów. Epigenetyczny status chromatyny, a jej stan funkcjonalny. Patologie związane z epigenetycznym stanem chromatyny. Przykładowe procesy biologiczne zależne od modyfikacji epigenetycznych. Heterochromatyna. Reprogramowanie chromatyny w toku gametogenezy oraz podczas klonowania somatycznego. Komórki macierzyste w medycynie - koncepcja klonowania terapeutycznego, indukowane komórki pluripotentne.

Ćwiczenia:

Przebieg gametogenezy i zapłodnienia, techniki wspomaganego zapłodnienia. Sekwencje markerowe w genomie, sekwencjonowanie, techniki hybrydyzacji. Film w języku angielskim o tworzeniu myszy z nokautem genowym. Film przedstawiający mikromanipulacje na gametach i zarodkach myszy. Praktyczna analiza jakości gamet męskich myszy. Wykonywanie podstawowych analiz DNA; referowanie najnowszych osiągnięć z zakresu genetyki zwierząt

Literatura:

Literatura podstawowa:

K. M. Charon, M. Świtoński. Genetyka zwierząt, PWN, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca:

Genetyka molekularna (red. P. Węgleński), PWN, Warszawa 2006

Przykłady analiz DNA (red. P. Słomski), Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań 2004

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.