Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań w biologii człowieka - practicum

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-889 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Metody badań w biologii człowieka - practicum
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy obowiązkowe w ścieżce kształcenia: antropologia biologiczna, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Cienkosz-Stepańczak
Prowadzący grup: Beata Cienkosz-Stepańczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

CZĘŚĆ OSTEOLOGICZNA

w odniesieniu do załączonych efektów obszarowych:

wiedza

- student ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych

- interpretuje złożoność procesów i zjawisk w przyrodzie, których rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego

- śledzi aktualną literaturę przedmiotu z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych

- dostrzega dynamiczny rozwój nauk biologicznych oraz powstawanie nowych kierunków i dyscyplin badawczych

- wskazuje najistotniejsze trendy rozwoju nauk biologicznych w zakresie wybranej specjalności

- zna zasady planowania badań oraz techniki i narzędzia badawcze stosowane w wybranych specjalnościach nauk biologicznych

umiejętności

- stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze właściwe dla wybranych specjalności nauk biologicznych

- posługuje się specjalistyczna terminologią w zakresie wybranej specjalności nauk biologicznych w języku polskim, łacińskim i angielskim

- wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych

kompetencje społeczne

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

- ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaną pracą zgodnie z zasadami etyki

-student zna metodykę badań paleodemograficznych. Zna zasady odtworzania struktury demograficznej populacji na podstawie tablicy wymieralności i wyznaczonych współczynników. (K_W10)


efekty kształcenia

1. Rozumie literaturę specjalistyczną z zakresu antropologii.

2. Potrafi dokonać opisu zachowanych elementów szkieletu stosując prawidłowe mianownictwo anatomiczne w języku polskim i łacińskim.

3. Rozróżnia szczątki ludzkie i zwierzęce.

4. Potrafi przeprowadzić analizę antropologiczną szczątków.

5. Rozpoznaje podstawowe zmiany patologiczne.

6. Stosuje nowoczesne techniki obliczeniowei adekwatne do stawianych problemów naukowych w badaniach paleodemografii (K_U07).CZĘŚĆ ONTOGENETYCZNA

Wiedza: K_W09 P2A_W06 zna podstawowe zastosowania antropometrii i antroposkopii, K-W12 P2A_W09 zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

Umiejętności - K-W 16 P1A_W07 zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w biologii człowieka

kompetencje społeczne- umiejętność współpracy w grupie oraz pracy z duża grupą osób (metodyka przeprowadzani badań przekrojowych).

Celem tej części jest:

• zapoznanie studentów z metodami badawczymi rozwoju biologicznego i kondycji biologicznej człowieka na różnych etapach życia oraz metodami oceny zróżnicowania biologicznego człowieka.

opanowanie umiejętności wykonywania pomiarów antropometrycznych i wykonywania badań opisowych


CZĘŚĆ STATYSTYCZNA:

Po ukończeniu przedmiotu student zna i rozumie zasady metodologii statystycznych stosowanych w naukach przyrodniczych oraz rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk biologicznych (K_W04).

Nabywa umiejętności zaplanowania badań naukowych (K_W09).

Wie jak sformułować hipotezy statystyczne i poprawnie konstruować problem badawczy Prawidłowo interpretuje dane empiryczne oraz formułuje odpowiednie wnioski przy wykorzystaniu pakietu statystycznego STATGRAPHIC CENTURION. Wykazuje podstawową znajomość posługiwania się programami statystycznymi (K_W10).

Umiejętności:

Student posiada umiejętności planowania i przeprowadzania zadań badawczych pod kierunkiem opiekuna naukowego (K_U05).

Posługuje się zaawansowanymi metodami statystycznymi oraz technikami obliczeniowymi adekwatnymi do stawianych problemów naukowych (K_U07).

Zbiera i prawidłowo interpretuje dane empiryczne oraz formułuje odpowiednie wnioski (K_U08).


CZĘŚĆ DERMATOGLIFICZNA:

Wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu student zna i rozumie zasady analizy wzorów dermatoglificznych na dłoniach i stopach oraz na palcach dłoni i stóp. (K_W05). Wie jak prawidłowo wykonać odbitki daktyloskopijne oraz poprawnie je opisać w postaci formuły dłoni. Umiejętności:

Posiada umiejętności planowania i przeprowadzania zadań badawczych pod kierunkiem opiekuna naukowego (K_U05).

Posługuje się metodami analizy dermatoglifów w badaniach indywidualnych oraz populacyjnych. Zbiera i prawidłowo interpretuje dane empiryczne oraz formułuje odpowiednie wnioski (K_U08).Wymagania wstępne:

CZĘŚĆ ONTOGENETYCZNA:

Zaliczenie kursu „Antropologia ogólna”


CZĘŚĆ STATYSTYCZNA:

przedmioty wprowadzające: ukończenie kursu statystyki. Dodatkowo student powinien posiadać umiejętność posługiwania się arkuszami kalkulacyjnymi np. Excel.


Forma i warunki zaliczenia:

CZĘŚĆ OSTEOLOGICZNA:

Zaliczenie - test otwarty, przygotowanie tablicy wymieralności i przedstawienie krótkiej interpretacji wyników.

CZĘŚĆ ONTOGENETYCZNA:

sprawdzian umiejętności wykonywania pomiarów

CZĘŚĆ STATYSTYCZNA:

Zaliczenie polega na sprawdzeniu czy student nabył umiejętność wyboru odpowiedniego testu statystycznego do struktury danych i obróbki tych danych przy użyciu programu STATGRAPHIC CENTURION.

Student nie powinien opuścić więcej niż trzech zajęć. W trakcie kursu odbędą się częściowe zaliczenia materiału w postaci zastosowania praktycznego (prezentacja na komputerach) poznanych procedur.

CZĘŚĆ DERMATOGLIFICZNA:

wykonanie odbitek dermatoglificznych i przygotowanie raportu z ekspertyzy dermatoglificznej,


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

CZĘŚĆ OSTEOLOGICZNA:

W trakcie trwania ćwiczeń - ocenianie ciągłe

Sprawdzana będzie umiejętność konstruowania tabel wymieralności oraz współczynników demograficznych z zastosowaniem programu komputerowego do modelowania dynamiki populacji .

Ocena bieżąca stopnia opanowania metod badawczych


CZĘŚĆ ONTOGENETYCZNA:

aktywny udział w ćwiczeniach


CZĘŚĆ STATYSTYCZNA:

Efekty kształcenia są weryfikowane w formie egzaminu praktycznego, który sprawdza rozumienie działania narzędzi statystycznych oraz umiejętności zaplanowania badań naukowych.


CZĘŚĆ DERMATOGLIFICZNA:

sprawdzenie czy student nabył umiejętność wykonywania odbitek palców i dłoni, klasyfikowania i charakteryzowania wzorów palcowych, określania formuły dłoni oraz badania pokrewieństwa.Metody dydaktyczne:

CZĘŚĆ OSTEOLOGICZNA:

Prezentacja multimedialna, analiza pochówków szkieletowych i ciałopalnych


CZĘŚĆ ONTOGENETYCZNA:

Prezentacja multimedialna, pomiary antropometryczne i antroposkopijne, analiza cech opisowych.

CZĘŚĆ STATYSTYCZNA:

Praca na komputerach, interaktywna analiza danych w pakietach statystycznych


CZĘŚĆ DERMATOGLIFICZNA:

Ćwiczenia praktyczne zarówno w grupach jak i indywidualneBilans punktów ECTS:

CZĘŚĆ OSTEOLOGICZNA

Udział w ćwiczeniach 30 godz.


CZĘŚĆ ONTOGENETYCZNA

Udział w ćwiczeniach 20 godz.


CZĘŚĆ STATYSTYCZNA:

Udział w ćwiczeniach 20 godz.


CZĘŚĆ DERMATOGLIFICZNA:


Udział w ćwiczeniach 20 godz.
Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy

Pełny opis:

CZĘŚĆ OSTEOLOGICZNA

1. Przygotowanie materiału do analiz antropologicznych i bioarcheologicznych

2. Podstawowe analizy antropologiczne: określanie wieku w chwili zgonu, określanie płci na podstawie szkieletu.

3. Pomiary czaszki

4. Pomiary szkieletu postkranialnego, ustalanie przyżyciowej wysokości ciała

5. Odontologia.

6. Zmiany patologiczne:

7. Analiza szczątków z grobów zbiorowych.

8. Analiza kości z grobów ciałopalnych

9. posługiwanie się programem komputerowym do modelowania dynamiki populacji

CZĘŚĆ ONTOGENETYCZNA

1. antropometria: definicja punktów antropometrycznych; pomiary liniowe, obwody, cięciwy głowy, tułowia, kończyn,

2. opis proporcji ciała (wskaźniki) i ich interpretacja

3. zastosowania metod somatometrycznych w badaniach naukowych, w ocenie stanu zdrowia i dla celów projektowania narzędzi i pomieszczeń użytkowych (elementy ergonomii)

4. antroposkopia: cechy pigmentacyjne, opis cech morfologicznych twarzy; zastosowanie wzorców do oceny cech morfologicznych;

5. zastosowania metod opisowych w nauce oraz w praktyce

CZĘŚĆ STATYSTYCZNA:

Obszerna część kursu poświęcona zostanie metodom statystycznym - w znacznej mierze w formie praktycznych ćwiczeń z wykorzystaniem pakietu STATGRAPHIC CENTURION w tym:

• etapy realizacji badania naukowego (zasady formowania celów, hipotez naukowych, falsyfikacja) statystyka jako narzędzie do testowania hipotez

• parametryczne i nieparametryczne metody statystyczne (ANOVA, MANOVA, hipotezy a priori i a posteriori, analiza regresji prosta i wielokrotna, test Chi2, testy badające rozkład próby)

• wielowymiarowe metody statystyczne (analiza skupień, ogólny model liniowy, analiza kowariancji, metody ordynacyjne, analiza ścieżkowa)

Obok samego zastosowania wymienionych metod, nacisk położony zostanie również na kwestię warunków, w których analizę danego rodzaju wolno jest wykonać, interpretację wyników oraz sposoby prezentacji rezultatów analiz w pracach magisterskich, artykułach i innego rodzaju publikacjach.

CZĘŚĆ DERMATOGLIFICZNA:

metody analizy dermatoglifów :

• technika wykonywania odbitek palców i dłoni

• opis, klasyfikacja i charakterystyka wzorów palcowych

• określanie formuły dłoni i stóp

• zastosowanie analiz dermatoglifów w badaniach pokrewieństwa

metody badań paleodemograficznych,:

• konstruowanie tabel wymieralności

• obliczanie wskaźników demograficznych

Literatura:

CZĘŚĆ OSTEOLOGICZNA

1. Fairgrieve S. I. 2008. Forensic Cremation. Recovery and Analysis. London, New York.

2. Malinowski A., Bożiłow W., 1997, Podstawy antropometrii: metody, techniki, normy. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa – Łódź.

3. Piontek J., 1999, Biologia populacji pradziejowych. Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

4. White T., Folkens P. 2005. The Human Bone Manual, Burlington, San Diego, London.

CZĘŚĆ ONTOGENETYCZNA

1. Charzewski J (red.) Antropologia, Wydawnictwo AWF, Warszawa 2004

2. Malinowski A., Bożiłow. Podstawy antropometrii. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 1997.

3. Szczotkowa Z. Antropologia w dochodzeniu ojcostwa. PWN Warszawa, Wrocław 1985.

4. Literatura uzupełniająca

5. Szopa J., Mleczko E., Żak S., Podstawy antropomotoryki Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000

CZĘŚĆ STATYSTYCZNA:

1. Byrkit DR, Statistics today – a comprahensive introduction. Cummings Publ. Comp. 1987.

2. Marek T, Analiza skupień w badaniach empirycznych – Metody SAHN. PWN, 1989.

3. Barnett V. Elementy teorii pobierania prób, Biblioteka problemów, PWN 1982

4. Statgraphics, Inrtersoftland.

CZĘŚĆ DERMATOGLIFICZNA:

1. Szczotkowa Z., Antropologia w dochodzeniu ojcostwa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985

2. Strzałko J., Henneberg M., Piontek J. Populacje ludzkie jako systemy biologiczne. PWN, Warszawa 1980

Uwagi:

Kurs odbywa się w latach parzystych (co dwa lata).

Kurs obowiązkowy dla studentów II stopnia realizujących prace dyplomowe w Zakładzie Antropologii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.