Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologiczne metody oczyszczania ścieków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-891 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologiczne metody oczyszczania ścieków
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla III roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wiąckowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie z różnymi technologiami, procesami biologicznymi i organizmami wykorzystywanymi w oczyszczaniu ścieków.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Zna główne kategorie organizmów wykorzystywanych w procesie biologicznego oczyszczania ścieków, opisuje ich funkcje i wzajemne interakcje; Opisuje mechanizmy wykorzystywane w biologicznych oczyszczalniach ścieków z perspektywy globalnego obiegu pierwiastków i rozwoju zrównoważonego; Posiada wiedzę dotyczącą różnych technologii oczyszczania ścieków i potrafi wskazać ich zalety i słabe strony oraz zakresy ich zastosowania.

Umiejętności:

Potrafi ocenić skuteczność oczyszczalni na podstawie pomiarów chemicznych a w przypadku osadu czynnego także na podstawie znajomości występujących tam organizmów.

Kompetencje społeczne:

Ma świadomość własnej odpowiedzialności za stan środowiska i konieczności działań w zakresie jego ochrony oraz oszczędnego korzystania z naturalnych zasobów.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Wiedza:

Zna główne kategorie organizmów wykorzystywanych w procesie biologicznego oczyszczania ścieków, opisuje ich funkcje i wzajemne interakcje; Opisuje mechanizmy wykorzystywane w biologicznych oczyszczalniach ścieków z perspektywy globalnego obiegu pierwiastków i rozwoju zrównoważonego; Posiada wiedzę dotyczącą różnych technologii oczyszczania ścieków i potrafi wskazać ich zalety i słabe strony oraz zakresy ich zastosowania.

Umiejętności:

Potrafi ocenić skuteczność oczyszczalni na podstawie pomiarów chemicznych a w przypadku osadu czynnego także na podstawie znajomości występujących tam organizmów.

Kompetencje społeczne:

Ma świadomość własnej odpowiedzialności za stan środowiska i konieczności działań w zakresie jego ochrony oraz oszczędnego korzystania z naturalnych zasobów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny z pytaniami testowymi i otwartymi, sprawdzający znajomość i rozumienie fachowej terminologii, mechanizmów wykorzystywanych przy biologicznym oczyszczaniu ścieków oraz różnych grup mikroorganizmów i ich interakcji. Rozumie funkcję różnych kategorii mikroorganizmów w osadzie czynnym. Potrafi przedstawić technologiczny schemat biologicznej oczyszczalni ścieków z osadem czynnym, różnych rodzajów złóż biologicznych oraz oczyszczalni hydrobotanicznych (złóż makrofitowych)

Raport z ćwiczeń terenowych. Używając odpowiedniej terminologii opisuje odwiedzane w czasie zajęć rodzaje oczyszczalni ścieków, wskazując na ich konkretne zalety oraz słabe strony.


Metody dydaktyczne:

Wykład i ćwiczenia terenowe, polegające na wizycie w kilku oczyszczalniach i bezpośrednim zapoznaniu się z różnorodnymi technologiami oczyszczania ścieków.

Zdalne nauczanie – cotygodniowe zadania i testy z informacją zwrotną na platformie Pegaz.


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

• wykład – 25 h

• Ćwiczenia terenowe- 5 h

Praca własna studenta:

• Przygotowanie raportu z zajęć terenowych – 2 h

• Rozwiązywanie zadań i testów na Pegazie - 5

• przygotowanie do egzaminu – 18 h

w sumie: 55 h = 2 pkt ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Wykład - 25 godzin

Ćwiczenia terenowe- 5 godzin (w sobotę pod koniec semestru)

Pełny opis:

Celem kursu jest wprowadzenie do biologicznych metod oczyszczania ścieków. Na wstępie wykładu, przedstawiane są podstawowe pojęcia związane z rozwojem mikroorganizmów w warunkach hodowli statycznej i przepływowej. Mechanizmy oczyszczania ścieków omawiane są na przykładzie osadu czynnego, widzianego jako specyficzny system ekologiczny, kształtowany przez obciążenie substratowe oraz czas retencji (wiek) osadu. Zagadnienia szczegółowe, poruszane na wykładzie, obejmują między innymi: efekty specyficznej konfiguracji reaktorów (systemy jednorodne i niejednorodne), zjawisko puchnięcia osadu (powodowane przez nadmierny rozwój organizmów nitkowatych) i sposoby przeciwdziałania, biologiczne metody usuwanie azotu i fosforu. Na wykładzie przedstawiane są także: metody beztlenowe i zakres ich stosowania, złoża spłukiwane, tarczowe, oraz metody ekstensywne: stawy i różnego rodzaju złoża roślinne. W ramach zajęć terenowych, studenci mają okazję bezpośrednio poznać działanie różnorodnych systemów, wizytując szereg oczyszczalni reprezentujących różne technologie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Fiałkowska, E., Fyda, J., Pajdak-Stós, A., Wiąckowski, K. Osad czynny - biologia i analiza mikroskopowa.” Seidel-Przywecki, 2010.

Korneliusz Miksch, Jan Sikora (Red. Nauk.) Biotechnologia ścieków. Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Literatura dodatkowa:

Obarska-Pempkowiak H., Gajewska M., Wojciechowska E. Hydrofitowe oczyszczanie wód i ścieków. Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

Klimiuk, E., Łebkowska, M. Biotechnologia w Ochronie Środowiska PWN, 2003 (do książki dołączony jest CD pt. „Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego.”

Uwagi:

III rok; obowiązkowy dla ścieżki biologia środowiskowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Wiąckowski
Prowadzący grup: Krzysztof Wiąckowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.