Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inżynieria genetyczna – tworzenie i hodowla zwierząt modelowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-896 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Inżynieria genetyczna – tworzenie i hodowla zwierząt modelowych
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy obowiązkowe w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grzmil
Prowadzący grup: Andrzej Doniec, Michał Duliban, Paweł Grzmil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

- wiedza: Student zna różne rodzaje zwierzęcych modeli badawczych (transgeniczne, nokautowane, gene-trap). Zna metody hodowli dla uzyskania i zachowania odpowiedniej jakości zwierząt. Poznaje metody tworzenia zwierząt zmodyfikowanych genetycznie. K-W05; W10

- umiejętności: zna sposoby kojarzenia i hodowli zwierząt laboratoryjnych w celu uzyskania i hodowania różnych rodzajów szczepów wsobnych (klasycznych, rekombinacyjnych, kongenicznych, transgenicznych, znokautowanych) Zna sposoby kojarzenia szczepów niekrewniaczych. K-U01; U03.

- kompetencje społeczne: rozumie konieczność eksperymentów z zastosowaniem zwierząt laboratoryjnych. Rozumie jak wysoka jakość zwierząt laboratoryjnych umożliwia ograniczenie liczby zwierząt w eksperymentach K-K01; K05; K07; K11.

Student znajduje wiadomości dotyczące zagadnień realizowanych na ćwiczeniach w oparciu o literaturę podstawową, a także inne materiały (np. instrukcje do ćwiczeń, literatura uzupełniająca) (K_W06, K_U05, K_K06). Student umie zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną do przeprowadzenia ćwiczeń pod nadzorem prowadzącego (K_U03, K_U06, K_K02). Student potrafi przeanalizować i ocenić przebieg ćwiczenia, potrafi interpretować i krytycznie ocienić uzyskane wyniki, potrafi sporządzić raport z przeprowadzonego ćwiczenia (K_U08, K_K03). Student zapoznaje się z obsługą sprzętu laboratoryjnego niezbędną do wykonania doświadczeń podczas ćwiczeńoraz z zasadami bezpiecznego wykonywania doświadczeń (K_W11, K_K04, K_K07).Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu Genetyka i kursu Genetyka Molekularna

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny obejmujący zagadnienia poruszane na wykładach i ćwiczeniach.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwia cząstkowe na ćwiczeniach.

Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią z ocen uzyskanych z kolokwiów cząstkowych


Metody dydaktyczne:

Wykład: Metody podające - prelekcja

Ćwiczenia: Praktyczne wykonanie przez studentów w grupach 2-osobowych ćwiczeń pod nadzorem prowadzącego i w oparciu o instrukcję do ćwiczeń i instrukcje ustne od prowadzącego.

Przedstawienie przez studentów pozostałym uczestnikom grupy oraz prowadzącemu wiadomości dotyczących realizowanych treści na ćwiczeniach w formie prezentacji, odpowiedzi na pytania prowadzącego i pozostałych uczestników kursu.

Omówienie uzyskanych wyników i przygotowanie sprawozdania z przebiegu ćwiczeń.

Kolokwia z ćwiczeń w celu sprawdzenia stopnia opanowania tematyki poruszanej na ćwiczeniach.


Metody podające – objaśnienia, prezentacje multimedialne

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 10 godz.

Przygotowanie do egzaminy 10 godz.

Udział w ćwiczeniach: 36 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń: 15 godz.

Przygotowanie się do kolokwiów: 10 godz.

Przygotowanie raportu z ćwiczeń: 5 godz.

Suma: 86 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

neurobiologia, rok 1

Skrócony opis:

I i II rok, studia II stopnia

Biologia: fakultatywny, zalecany do specjalności fizjologia eksperymentalna i genetyka i biologia rozrodu

Neurobiologia: obowiązkowy

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zasadami hodowli zwierząt laboratoryjnych w różnych systemach, omówienie metod sprawdzania czystości genetycznej hodowanych zwierząt, podanie podstawowych zasad hodowli i rozrodu najczęściej wykorzystywanych ssaków laboratoryjnych. Ponadto poszerzenie wiedzy z zakresu takich dziedzin jak genetyka molekularna czy biotechnologia oraz nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się wybranymi metodami inżynierii genetycznej.

Tematyka ćwiczeń:

1. Wektory stosowane w przygotowaniu konstruktów genetycznych. Plazmidy. Enzymy służące do manipulacji DNA (w tym zastosowanie enzymów restrykcyjnych) - 3 godzin, 1 ćwiczenia.

2. Wprowadzanie dodatkowych miejsc cięcia dla enzymów restrykcyjnych w dowolny fragment genu metodą PCR, reakcja ligacji – 3 godz. 1cwiczenia.

3. Wprowadzanie plazmidowego DNA do komórek bakteryjnych. Przygotowanie komórek kompetentnych. Metody transformacji. Metody identyfikacji klonów bakteryjnych po transformacji - 6 godzin, 2 ćwiczenia.

4. Elementy składowe konstruktu do nokautu - 3 godz., 1 ćwiczenie.

5. Elementy składowe konstruktów do transgenezy – 3 godz. 1 ćwiczenia

6. Metody izolacji i analizy RNA - 6 godzin, 2 ćwiczenia.

7.Reakcja odwrotnej transkrypcji, metody badania ekspresji genów – 6 godzin, 2 ćwiczenia

8. Analiza ilościowego PCR – 6 godz. 2 ćwiczenia

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. T. A. Brown, Genomy, PWN, 2009

2. Genetyka molekularna, redaktor P. Węgleński, PWN, 2008

3. J. Buchowicz, Biotechnologia molekularna, PWN, 2009

4. Analiza DNA teoria i praktyka, redaktor R. Słomski, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2011.

5. Zwierzęta laboratoryjne. Metody hodowli i doświadczeń, praca zbiorowa pod red. J. Brylińskiej i J. Kwiatkowskiej, Kraków 1996.

7. Genetyka zwierząt, K. Charon, M. Świtoński, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grzmil
Prowadzący grup: Andrzej Doniec, Michał Duliban, Paweł Grzmil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.