Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Koordynacja wzrostu i rozwoju roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-898 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Koordynacja wzrostu i rozwoju roślin
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Kursy obowiązkowe w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Konieczny
Prowadzący grup: Robert Konieczny, Olga Zastawny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W ODNIESIENIU DO ZAŁĄCZONYCH EFEKTÓW OBSZAROWYCH:

1/ W zakresie wiedzy:

- ma wiedzę w zakresie budowy, właściwości i funkcji substancji chemicznych i czynników fizycznych uczestniczących w różnicowaniu komórek, tkanek i organów roślinnych

- zna i rozumie przebieg procesów fizjologicznych związanych z różnicowaniem komórek, tkanek i organów roślinnych oraz rozumie ich znaczenie

- poprawnie interpretuje złożoność procesów i fizjologicznych w różnicowaniu komórek, tkanek i organów roślinnych, których rozwiązanie wymaga podejścia interdyscyplinarnego

- zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w biologii rozwoju roślin

BIOLOGIA – studia drugiego stopnia: K_W01 (+++), K_W05 (+++), K_W10 (++)

BIOLOGIA I GEOLOGIA, SPECJALNOŚĆ OCHRONA PRZYRODY – studia drugiego stopnia: K_W01 (+++), K_W05 (++)

BIOLOGIA I GEOGRAFIA – studia drugiego stopnia: K_W01 (+++), K_W02 (+++), K_W03 (++)


2/ W zakresie umiejętności:

- potrafi poszukiwać oraz wykorzystywać informację naukową z różnych źródeł w języku polskim i angielskim

- posługuje się specjalistyczna terminologią w zakresie wybranej specjalności nauk biologicznych w języku polskim i angielskim

- konfrontuje krytycznie informacje z zakresu nauk biologicznych pochodzące z różnych źródeł i na tej podstawie wyciąga uzasadnione wnioski

BIOLOGIA – studia drugiego stopnia: K_U02(+++), K_U03(+++), K_U08 (++)

BIOLOGIA I GEOLOGIA, SPECJALNOŚĆ OCHRONA PRZYRODY – studia drugiego stopnia: K_U03 (++), K_U08 (+++)

BIOLOGIA I GEOGRAFIA – studia drugiego stopnia: K_U02 (+++), K_U03 (+++), K_U04 (++), K-U_08 (+)


3/ W zakresie kompetencji społecznych:

- ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych

- ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych

- systematycznie aktualizuje wiedzę biologiczną i informacje o jej praktycznych zastosowaniach

BIOLOGIA – studia drugiego stopnia: K_K01 (+++), K_K09 (++), K_K11 (++)

BIOLOGIA I GEOLOGIA, SPECJALNOŚĆ OCHRONA PRZYRODY – studia drugiego stopnia: K_K04 (++), K_K06 (++), K_K07 (+++)

BIOLOGIA I GEOGRAFIA – studia drugiego stopnia: K_K01 (+++), K_K04 (++), K_K10 (+)


Wymagania wstępne:

Warunkiem przystąpienia do kursu jest zaliczenie jednego z podstawowych kursów z biologii roślin tj.:

Biologia roślin – podstawy (WBNZ-823), Biologia roślin z elementami cytologii (WB.IB.M-OP-010) lub Botanika (INS-04)

oraz Fizjologia roślin (WBNZ-479), Ekofizjologia roślin (WB.IB.M-OP-016) lub Fizjologia roślin (INS-35)


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest aktywny udział w konwersatoriach oraz zdanie końcowego kolokwium pisemnego (czas trwania 1 godz.) w formie pytań testowych jednokrotnego wyboru, opisu materiału ilustracyjnego, krótkich odpowiedzi, uzupełnień tekstu, oceny prawdziwości twierdzeń.

Do zaliczenia wymagane jest uzyskanie minimum 51% punktów.


Metody dydaktyczne:

Wykład w formie prezentacji multimedialnej. Konwersatorium oparte na analizie bieżącej literatury naukowej z wybranych tematów. W przypadku mniejszej liczby studentów w ramach konwersatorium przewidziane są zajęcia laboratoryjne nad modelowaniem różnicowania organów roślinnych w układzie eksperymentalnym.

Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY Udział w wykładach: 20 godz.

Udział w konwersatoriach 10 godz

Przygotowanie do konwersatorium 10 godz

Przygotowanie do egzaminu 20 godz.

Suma: 60 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

studia drugiego stopnia: I-II; kurs jest zaliczany do specjalności fizjologia eksperymentalna

Pełny opis:

ZARYS TREŚCI WYKŁADÓW

Charakterystyka molekularna głównych etapów wzrostu i różnicowania roślin, tj. ustalania kształtu komórki i symetrii zarodka, indukcji i przebiegu histogenezy, organogenezy oraz tworzenia ostatecznego pokroju ciała rośliny. Struktura chemiczna, biosynteza oraz mechanizm działania i funkcje w kolejnych etapach różnicowania wybranych substancji regulacyjnych, m.in. roślinnych regulatorów wzrostu, reaktywnych form tlenu i azotu, oligosacharydów i oksylipin, miRNA i siRNA. Geny kontrolujące poszczególne etapy wzrostu i różnicowania. Polarny transport auksyny, transport plazmodesmalny, apoplast oraz kontinuum ściana komórkowa-błona komórkowa-cytoszkielet jako integratory rozwoju roślin. Pola morfogenetyczne i informacja pozycyjna w procesach różnicowania. Rodzaje i funkcje programowanej śmierci komórki w różnicowaniu komórek i tkanek roślinnych. Czynniki fizyczne: światło, grawitacja, bodźce mechaniczne – podstawy oddziaływania na procesy wzrostowe i różnicowania.

ZARYS TREŚCI KONWERSATORIÓW

Specyfika różnicowania roślin transgenicznych oraz roślin w warunkach in vitro..Wybrane metody badawcze w biologii rozwoju roślin.

Literatura:

Lieratura podstawowa:

1. Taiz L, Zeiger E (red), 2010, Plant Physiology, Sinauer Associates

Inc,, Publisher Sunderland, Massachusetts, USA

2/ Coen E, 2010, The Art. Of Genes, Oxford University Press, UK

3/ Kopcewicz J, 2012, Podstawy biologii roślin, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa, Polska

4/ Wojtaszek P, Woźny A, Ratajczak L (red), 2009 Biologia komórki

roślinnej, Tom I i II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,

Polska

5/ Kopcewicz J, Lewak S (red), 2007, Fizjologia roślin,

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Polska

Literatura uzupełniajaca:

1/ Wojtaszek P (red) 2011 Mechanical integration of plant cell and

plants. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg

2/ Mujib A, Samaj J (red.) 2006. Somatic Embryogenesis. Plant Cell

Monographs 2. Springer Berlin-Heidelberg.

3/ Jankiewicz LS (red) 1997. Regulatory wzrostu i rozwoju roślin,

Tom I i II. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

4/ Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P 2008.

Molecular Biology of the Cell. Garland Science, Taylor&Francis

Group, New York.

Uwagi:

Kurs zawieszony w r. ak. 2017/2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Konieczny
Prowadzący grup: Robert Konieczny, Olga Zastawny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.