Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Roślinność Wyżyny Małopolskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-901 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Roślinność Wyżyny Małopolskiej
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Nobis
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy

- Zapoznanie się z charakterystycznymi dla poszczególnych regionów Wyżyny Małopolskiej gatunkami roślin oraz najważniejszymi zbiorowiskami roślinnymi (głównie muraw kserotermicznych)

- Zapoznanie się z zagrożeniami dla szaty roślinnej tych terenów (zwłaszcza objętych różnymi formami ochrony przyrody)

W zakresie umiejętności

- Umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia badań terenowych

- Umiejętność praktycznego rozpoznawania gatunków i zbiorowisk roślinnych charakterystycznych dla Wyżyny Małopolskiej

- Umiejętność oceny zagrożeń dla szaty roślinnej zwłaszcza na terenach chronionych, a także możliwości praktycznego przeciwdziałania ich skutkom

-Umiejętność krytycznego myślenia i wnioskowania

W zakresie kompetencji społecznych

- Student potrafi efektywnie pracować w zespole

- Student konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego interpretowania zjawisk i procesów biologicznych zarówno w pracy naukowej, jak i w działaniach praktycznych
Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursów: Botanika systematyczna

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność i czynny udział w zajęciach terenowych

Pisemny testMetody dydaktyczne:

Wykład

Seminaria terenoweBilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

Udział w wykładach 15 h

Udział w zajęciach terenowych 45 h

Przygotowanie do zaliczenia 30 h

Suma 90 hGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

7 tygodni wykład 2 godziny tygodniowo

1 tydzień wykład 1 godzina

45 godzin zajęć terenowych (2 wycieczki 1.dniowe, 1 wycieczka 3.dniowa)

Pełny opis:

Zagadnienia geobotaniczne Wyżyny Małopolskiej i terenów sąsiednich: zróżnicowanie geograficzne i ekologiczne flory oraz zbiorowisk roślinnych ze szczególnym uwzględnieniem roślinności górskiej, historia szaty roślinnej tego terenu oraz problemy związane z jej racjonalnym użytkowaniem i ochroną. Kurs realizowany jest w formie cyklu wykładów i kilku wyjazdów w najbardziej charakterystyczne regiony Karpat: Wyżyna Miechowska, Garb Pińczowski, Wyżyna Sandomierska)

Literatura:

Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.) – Polska czerwona księga roślin

Medwecka-Kornaś A. 1959. Roślinność rezerwatu stepowgo „Skorocice” koło Buska. Ochr. Przyr.26.

Medwecka-Kornaś A., Kornaś Michalin. 1963 – Mapa zbiorowisk Ojcowskiego Parku Narodowego.Ochr. Przyr. 29.

Michalik S. 1978. Rośliny naczyniowe Ojcowskiego Parku Narodowego.Studia Nat. Ser. A

Michalik S. 1979. Charakterystyka ekologiczna kserotermicznej i górskiej flory naczyniowej Ojcowskiego Parku Narodowego

Partyka J. (red.) 2004 – Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

Szafer W., Zarzycki K. (red.) 1972 – Szata roślinna Polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Nobis
Prowadzący grup: Ewelina Klichowska, Agnieszka Nobis, Marcin Nobis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.