Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-902 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-UD-4
Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 22 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska-Gałosz
Prowadzący grup: Maciej Kozak, Marcin Nobis, Michał Węgrzyn, Joanna Zalewska-Gałosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy

K_W06, K_W07 (P2A_W04, P2A_W05) Zna szczegółowo procedurę oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), organy które w uczestniczą w tej procedurze, rolę OOŚ w systemie zarządzania środowiskiem. Ma wiedzę o możliwości udziału społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych w procedurze OOŚ

K_W03 (P2A_W03) Ma podstawową wiedzę o OOŚ w kontekście transgranicznym i obszarów NATURA 2000, a także o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko

K_W08 (P2A_W06) Ma wiedzę o metodach oceny stanu środowiska oraz metodach oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze. Ma wiedzę o potencjalnych oddziaływaniach przedsięwzięć na środowisko


W zakresie umiejętności

K_U01, K_U02 (P2A_U01, P2A_U02) Potrafi ocenić stan środowiska, m.in. na podstawie informacji pozyskanej z różnych źródeł i jej integracji

K_U04 (P2A_U03) Umie wybrać metodę oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Potrafi wskazać potencjalne oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz przewidzieć skutki skumulowane w środowisku

K_U07, K_U08 (P2A_U06, P2A_U07) Potrafi wykonać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie przyrody ożywionej; do wykonania ilustracji graficznej i tabelarycznej umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe


W zakresie kompetencji społecznych

K_K02 (P2A_K02) Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej

K_K03 (P2A_K02) Potrafi zaplanować pracę zespołu i właściwie rozplanować czas pracy

K_K18 (P2A_K06) Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania w zakresie postępowania OOŚ

K_K01, K_K07 (P2A_K01, P2A_K05) Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania


Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość grup organizmów roślin i zwierząt

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę przeprowadzone na zakończenie zajęć, w formie pisemnej (pytania zamknięte i otwarte). Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia kursu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i konwersatoriów.

Zaliczenie z ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności na zajęciach oraz oceny z wykonanego projektu raportu OOŚ.

Zaliczenie z konwersatoriów na podstawie obecności, aktywności na zajęciach i oceny z wykonanego projektu karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Szczegółowe zasady oceny poszczególnych aktywności oraz kalendarz prac nad raportem podawane będą na początku kursu.

W trakcie trwania zajęć, a także na prośbę studentów w ustalonych terminach możliwość konsultacji w zakresie treści prezentowanych w ramach modułu


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy: test, projekt raportu, ocena przygotowania do zajęć

W zakresie umiejętności i kompetencji: projekt raportu, ocena aktywności w dyskusji, ocena pracy w grupie nad zadanymi podczas zajęć ćwiczeniami i sposobu przedstawiania ich rezultatów, aktywność podczas zajęć


Metody dydaktyczne:

Metody podające – prezentacja multimedialna, objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody problemowe – metody aktywizujące, ćwiczenia praktyczne, dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

udział w konwersatoriach 22 h

udział w ćwiczeniach w pracowni komp. 8 h

przygotowanie do konwersatoriów 5 h

przygotowanie do ćwiczeń 10 h

przygotowanie do zaliczenia 10 h


Suma 55 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

obowiązkowy dla makrokierunku Biologia i geologia, przyroda ożywiona

fakultatywny dla kierunku Biologia

zalecany dla Studentów studiów drugiego stopnia kierunku: Ochrona środowiska – ścieżka biologiczna (fakultet).

zalecany dla Studentów studiów II stopnia - Zarządzanie zasobami przyrody

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z procedurą oceny oddziaływania inwestycji na środowisko jako jedną z podstawowych narzędzi zarządzania ochroną środowiska w procesie zrównoważonego rozwoju.

Treść konwersatoriów:

Podstawy prawne procedury oceny oddziaływania na środowisko, cel, w jakich przypadkach jest przeprowadzana, jakie są jej główne etapy, narzędzia itp., rodzaje postępowań ocenowych, inwentaryzacja przyrodnicza i dobre praktyki w zakresie opisu poszczególnych elementów środowiska i przyrody ożywionej, realizowane w ramach procedury OOŚ. Na zajęciach analizowane będą raporty OOŚ wykonane dla różnego typu inwestycji, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, m in: elektrowni (konwencjonalnych, elektrociepłowni, wiatrowych, wodnych), kamieniołomów i kopalni odkrywkowych, autostrad, dróg ekspresowych i innych inwestycji o charakterze liniowym, zapór lub innych urządzeń do stałego zatrzymywania lub retencjonowania wody, instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (spalarni śmieci), ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych inwestycji na: (1) gatunki chronione oraz ich siedliska, (2) obszary chronione i obszary Natura 2000, (3) korytarze ekologiczne, a także w zakresie: (4) kompensacji przyrodniczych i (5) porealizacyjnego monitoringu przyrody ożywionej.

Treść ćwiczeń:

Projekt raportu OOŚ dla wybranych inwestycji

(1) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

(2) rozwiązania alternatywne (wariantowanie),

(3) kompensacje przyrodnicze i monitoring porealizacyjny w zakresie przyrody ożywionej.

Wspólna dyskusja wyników projektów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 3. października 2008,

Dyrektywa 79/409/EEC (Dyrektywa Ptasia)

Dyrektywa 92/43/EEC (Dyrektywa Siedliskowa)

Dyrektywa 2004/35/CE (Dyrektywa Szkodowa)

Szczegółowe wytyczne i dobre praktyki w zakresie inwentaryzowania poszczególnych grup organizmów i oceny ryzyka, przesłane studentom po rozpoczęciu kursu (pliki pdf)

Literatura uzupełniająca:

Starzewska-Sikorska A. 1994. Oceny oddziaływania na środowisko jako narzędzie planowania przestrzennego w ekorozwoju. Białystok, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.

Biblioteka problemów ocen środowiskowych Wydawnictwo EKOKONSULT (kilka pozycji, które zostaną zaprezentowane na wykładzie)

Wytyczne i poradniki GDOŚ, pliki pdf dostępne on-line http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/2008/Wytyczne_i_poradniki

Uwagi:

Przedmiot dedykowany również dla Studentów studiów drugiego stopnia kierunku: Ochrona środowiska – ścieżka biologiczna (fakultet).

Kurs odbywa się co dwa lata, najbliższa edycja w roku akademickim 2017/2018

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 22 godzin, 33 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zalewska-Gałosz
Prowadzący grup: Maciej Kozak, Marcin Nobis, Michał Węgrzyn, Joanna Zalewska-Gałosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy

K_W06, K_W07 (P2A_W04, P2A_W05) Zna szczegółowo procedurę oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), organy które w uczestniczą w tej procedurze, rolę OOŚ w systemie zarządzania środowiskiem. Ma wiedzę o możliwości udziału społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych w procedurze OOŚ

K_W03 (P2A_W03) Ma podstawową wiedzę o OOŚ w kontekście transgranicznym i obszarów NATURA 2000, a także o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko

K_W08 (P2A_W06) Ma wiedzę o metodach oceny stanu środowiska oraz metodach oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze. Ma wiedzę o potencjalnych oddziaływaniach przedsięwzięć na środowisko


W zakresie umiejętności

K_U01, K_U02 (P2A_U01, P2A_U02) Potrafi ocenić stan środowiska, m.in. na podstawie informacji pozyskanej z różnych źródeł i jej integracji

K_U04 (P2A_U03) Umie wybrać metodę oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Potrafi wskazać potencjalne oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz przewidzieć skutki skumulowane w środowisku

K_U07, K_U08 (P2A_U06, P2A_U07) Potrafi wykonać raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie przyrody ożywionej; do wykonania ilustracji graficznej i tabelarycznej umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe


W zakresie kompetencji społecznych

K_K02 (P2A_K02) Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej

K_K03 (P2A_K02) Potrafi zaplanować pracę zespołu i właściwie rozplanować czas pracy

K_K18 (P2A_K06) Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania w zakresie postępowania OOŚ

K_K01, K_K07 (P2A_K01, P2A_K05) Ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania


Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość grup organizmów roślin i zwierząt

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę przeprowadzone na zakończenie zajęć, w formie pisemnej (pytania zamknięte i otwarte). Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia kursu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i konwersatoriów.

Zaliczenie z ćwiczeń na podstawie obecności, aktywności na zajęciach oraz oceny z wykonanego projektu raportu OOŚ.

Zaliczenie z konwersatoriów na podstawie obecności, aktywności na zajęciach i oceny z wykonanego projektu karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Szczegółowe zasady oceny poszczególnych aktywności oraz kalendarz prac nad raportem podawane będą na początku kursu.

W trakcie trwania zajęć, a także na prośbę studentów w ustalonych terminach możliwość konsultacji w zakresie treści prezentowanych w ramach modułu


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy: test, projekt raportu, ocena przygotowania do zajęć

W zakresie umiejętności i kompetencji: projekt raportu, ocena aktywności w dyskusji, ocena pracy w grupie nad zadanymi podczas zajęć ćwiczeniami i sposobu przedstawiania ich rezultatów, aktywność podczas zajęć


Metody dydaktyczne:

Metody podające – prezentacja multimedialna, objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody problemowe – metody aktywizujące, ćwiczenia praktyczne, dyskusja dydaktyczna


Bilans punktów ECTS:

udział w konwersatoriach 22 h

udział w ćwiczeniach w pracowni komp. 8 h

przygotowanie do konwersatoriów 5 h

przygotowanie do ćwiczeń 10 h

przygotowanie do zaliczenia 10 h


Suma 55 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

obowiązkowy dla makrokierunku Biologia i geologia, przyroda ożywiona

fakultatywny dla kierunku Biologia

zalecany dla Studentów studiów drugiego stopnia kierunku: Ochrona środowiska – ścieżka biologiczna (fakultet).

zalecany dla Studentów studiów II stopnia - Zarządzanie zasobami przyrody

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z procedurą oceny oddziaływania inwestycji na środowisko jako jedną z podstawowych narzędzi zarządzania ochroną środowiska w procesie zrównoważonego rozwoju.

Treść konwersatoriów:

Podstawy prawne procedury oceny oddziaływania na środowisko, cel, w jakich przypadkach jest przeprowadzana, jakie są jej główne etapy, narzędzia itp., rodzaje postępowań ocenowych, inwentaryzacja przyrodnicza i dobre praktyki w zakresie opisu poszczególnych elementów środowiska i przyrody ożywionej, realizowane w ramach procedury OOŚ. Na zajęciach analizowane będą raporty OOŚ wykonane dla różnego typu inwestycji, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, m in: elektrowni (konwencjonalnych, elektrociepłowni, wiatrowych, wodnych), kamieniołomów i kopalni odkrywkowych, autostrad, dróg ekspresowych i innych inwestycji o charakterze liniowym, zapór lub innych urządzeń do stałego zatrzymywania lub retencjonowania wody, instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (spalarni śmieci), ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych inwestycji na: (1) gatunki chronione oraz ich siedliska, (2) obszary chronione i obszary Natura 2000, (3) korytarze ekologiczne, a także w zakresie: (4) kompensacji przyrodniczych i (5) porealizacyjnego monitoringu przyrody ożywionej.

Treść ćwiczeń:

Projekt raportu OOŚ dla wybranych inwestycji

(1) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

(2) rozwiązania alternatywne (wariantowanie),

(3) kompensacje przyrodnicze i monitoring porealizacyjny w zakresie przyrody ożywionej.

Wspólna dyskusja wyników projektów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 3. października 2008,

Dyrektywa 79/409/EEC (Dyrektywa Ptasia)

Dyrektywa 92/43/EEC (Dyrektywa Siedliskowa)

Dyrektywa 2004/35/CE (Dyrektywa Szkodowa)

Szczegółowe wytyczne i dobre praktyki w zakresie inwentaryzowania poszczególnych grup organizmów i oceny ryzyka, przesłane studentom po rozpoczęciu kursu (pliki pdf)

Literatura uzupełniająca:

Starzewska-Sikorska A. 1994. Oceny oddziaływania na środowisko jako narzędzie planowania przestrzennego w ekorozwoju. Białystok, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.

Biblioteka problemów ocen środowiskowych Wydawnictwo EKOKONSULT (kilka pozycji, które zostaną zaprezentowane na wykładzie)

Wytyczne i poradniki GDOŚ, pliki pdf dostępne on-line http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/2008/Wytyczne_i_poradniki

Uwagi:

Przedmiot dedykowany również dla Studentów studiów drugiego stopnia kierunku: Ochrona środowiska – ścieżka biologiczna (fakultet).

Kurs odbywa się co dwa lata, najbliższa edycja w roku akademickim 2017/2018

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.