Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-902 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Kursy obowiązkowe w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st. od roku ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 14 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Węgrzyn, Joanna Zalewska-Gałosz
Prowadzący grup: Marcin Nobis, Michał Węgrzyn, Paulina Wietrzyk-Pełka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z procedurą oceny oddziaływania inwestycji na środowisko jako podstawowym narzędziem zarządzania zasobami środowiska w procesie zrównoważonego rozwoju.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Zna szczegółowo procedurę oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), wybrane artykuły prawa branżowego, organy które uczestniczą w tej procedurze, rolę OOŚ w systemie zarządzania środowiskiem. Ma wiedzę o możliwości udziału społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych w procedurze OOŚ

Ma podstawową wiedzę o OOŚ w kontekście transgranicznym i obszarów NATURA 2000, a także o strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko

Ma wiedzę o metodach oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Ma wiedzę o potencjalnych oddziaływaniach przedsięwzięć na środowisko

Umiejętności:

Potrafi ocenić stan środowiska, m.in. na podstawie informacji pozyskanej z różnych źródeł i jej integracji

Umie wybrać metodę oceny wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Potrafi wskazać potencjalne oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz przewidzieć skutki skumulowane w środowisku

Potrafi wykonać projekt raportu OOŚ i Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP); do wykonania ilustracji graficznej i tabelarycznej umie wykorzystać odpowiednie programy komputerowe.


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę przeprowadzone na zakończenie zajęć, w formie pisemnej (pytania zamknięte i otwarte); ocena proporcjonalnie do liczby uzyskanych punktów, zaliczenie od 51 % punktów.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia kursu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń

Zaliczenie z ćwiczeń (w pracowni oraz terenowych) na podstawie obecności (na zajęciach terenowych oraz przynajmniej na trzech ćwiczeniach w pracowni), a także ocen z wykonanych projektów raportu OOŚ i KIP.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy: sprawdzian pisemny (pytania zamknięte i otwarte). Oceniana będzie poprawność merytoryczna odpowiedzi. Należy uzyskać co najmniej 51% punktów.

W zakresie wiedzy i umiejętności: przygotowanie projektu raportu OOŚ i KIP. Student powinien w nich wykazać, że opanował efekty kształcenia z tych zakresów.


Metody dydaktyczne:

Metody podające prezentacja multimedialna, objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody problemowe metody aktywizujące, ćwiczenia praktyczne, dyskusja dydaktyczna

Projekt


Bilans punktów ECTS:

● udział w konwersatoriach 14 h

● udział w ćwiczeniach w pracowni 8 h

● udział w ćwiczeniach w terenie 8 h

● praca nad raportem OOŚ 8 h

● przygotowanie KIP 20 h

● przygotowanie do zaliczenia 10 h

Suma 68 h = 2 ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

Sposób realizacji: moduł realizowany w formie konwersatoriów, ćwiczeń w pracowni oraz zajęć terenowych.

fakultatywny dla kierunku Biologia, studia II stopnia

zalecany dla Studentów studiów drugiego stopnia kierunku: Ochrona środowiska – ścieżka biologiczna (fakultet).

zalecany dla Studentów studiów II stopnia - Zarządzanie zasobami przyrody

Pełny opis:

Konwersatoria:

Podstawy prawne procedury oceny oddziaływania na środowisko, cel, w jakich przypadkach jest przeprowadzana, jakie są jej główne etapy, narzędzia itp., rodzaje postępowań ocenowych, inwentaryzacja przyrodnicza i dobre praktyki w zakresie opisu poszczególnych elementów środowiska i przyrody ożywionej, realizowane w ramach procedury OOŚ. Na zajęciach analizowane będą raporty OOŚ wykonane dla różnego typu inwestycji, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, m in: elektrowni (konwencjonalnych, elektrociepłowni, wiatrowych, wodnych), kamieniołomów i kopalni odkrywkowych, autostrad, dróg ekspresowych i innych inwestycji o charakterze liniowym, zapór lub innych urządzeń do stałego zatrzymywania lub retencjonowania wody, instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (spalarni śmieci), ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych inwestycji na: (1) gatunki chronione oraz ich siedliska, (2) obszary chronione i obszary Natura 2000, (3) korytarze ekologiczne, (4) klimat akustyczny i przyrodę nieożywioną, a także w zakresie: (5) kompensacji przyrodniczych i (6) porealizacyjnego monitoringu przyrody ożywionej.

Ćwiczenia (w terenie i pracowni):

Projekt raportu OOŚ i KIP dla wybranych inwestycji

(1) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

(2) rozwiązania alternatywne (wariantowanie),

(3) kompensacje przyrodnicze i monitoring porealizacyjny w zakresie przyrody ożywionej.

Prezentacja i dyskusja przygotowanych projektów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

● Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 3. października 2008,

● Dyrektywa 79/409/EEC (Dyrektywa Ptasia)

● Dyrektywa 92/43/EEC (Dyrektywa Siedliskowa)

● Dyrektywa 2004/35/CE (Dyrektywa Szkodowa)

● Szczegółowe wytyczne i dobre praktyki w zakresie inwentaryzowania poszczególnych grup organizmów i oceny ryzyka, przesłane studentom po rozpoczęciu kursu (pliki pdf)

Literatura uzupełniająca:

● Starzewska-Sikorska A. 1994. Oceny oddziaływania na środowisko jako narzędzie planowania przestrzennego w ekorozwoju. Białystok, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.

● Biblioteka problemów ocen środowiskowych Wydawnictwo EKOKONSULT (kilka pozycji, które zostaną zaprezentowane na wykładzie)

● Wytyczne i poradniki GDOŚ, pliki pdf dostępne on-line http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/2008/Wytyczne_i_poradniki

Uwagi:

Biologia, studia II stopnia.

Przedmiot dedykowany również dla Studentów studiów drugiego stopnia kierunku: Ochrona środowiska – ścieżka biologiczna (fakultet).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 14 godzin, 21 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Węgrzyn, Joanna Zalewska-Gałosz
Prowadzący grup: Michał Węgrzyn, Paulina Wietrzyk-Pełka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.