Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia nauk przyrodniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-903 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Historia nauk przyrodniczych
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy dedykowane dla studentów I roku biologii (studia I stopnia)
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Köhler
Prowadzący grup: Piotr Köhler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem modułu jest zapoznanie się studenta z interdyscyplinarną wiedzą na pograniczu nauk przyrodniczych i humanistyki dotyczącą historycznych przemian metodologii badań oraz roli indywidualności uczonych w rozwoju nauki.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

zna tło historyczne rozwoju nauk przyrodniczych,

posiada podstawową wiedzę o metodach badawczych w poszczególnych epokach,

zna osiągnięcia najwybitniejszych przyrodników.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu pisemna wypowiedź na ocenę na trzy pytania otwarte (1 godz.); do otrzymania zaliczenia należy uzyskać z każdego z nich co najmniej 50% punktów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie ma formę pytań otwartych na zadany temat. Efekty kształcenia zostaną uznane za zrealizowane, gdy student będzie potrafił opisać przynajmniej połowę metod badawczych stosowanych w poszczególnych epokach. Dodatkowo student powinien wymienić i opisać osiągnięcia przynajmniej połowy omawianych przyrodników. Oceniana będzie poprawność merytoryczna odpowiedzi.

Metody dydaktyczne:

metody podające (wykład informacyjny)

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

wykład 30 h

Praca własna studenta:

nakład pracy studenta: 54 h

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Wykłady zagadnienia: 1, 2. Problematyka współczesnego naukoznawstwa (science of science). 3. O sensie uprawiania refleksji historycznej nad nauką. 4. Podział nauk. Główne etapy rozwoju nauk przyrodniczych: początki wiedzy naukowej o przyrodzie w kulturach starożytnych. 5. Przyroda w średniowiecznym systemie nauk. 6. Narodziny nowożytnych nauk empirycznych w okresie renesansu. 7. „Rewolucja kartezjańsko-newtonowska” a kształtowanie się podstaw nauki współczesnej: przełomowe koncepcje XVIII w. („paradygmat linneuszowski” w biologii). 8-10. Rewolucja naukowa w biologii i rozwój innych dziedzin nauk o przyrodzie (XIX-XXI w.). 11. Dwa podejścia metodologiczne współczesnej nauki (redukcjonistyczne i systemowe). 12-13. Rozwój nauk przyrodniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. 14. Wybrani przyrodnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bowler P. J., Historia nauk o środowisku. Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

Huxley R. (red.), Wielcy przyrodnicy. Od Arystotelesa do Darwina. Warszawa 2009.

Mägdefrau K., Historia botaniki. Wrocław 2004.

Uwagi:

I rok I stopnia do wyboru

Kurs może być zaliczony w poczet kursów humanistycznych i społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Köhler
Prowadzący grup: Piotr Köhler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.