Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktikum z embriologii roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-904 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Praktikum z embriologii roślin
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy dedykowane dla studentów I roku biologii (studia I stopnia)
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Musiał
Prowadzący grup: Monika Kwiatkowska, Krystyna Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

w odniesieniu do załączonych efektów obszarowych:

- wiedza

zna podstawowe techniki badawcze stosowane w embriologii roślin,

zna przebieg procesów włączonych w generatywne rozmnażanie roślin,

zna budowę oraz funkcje struktur embriologicznych związanych

z rozmnażaniem roślin za pomocą nasion,

zna terminologię stosowaną w opisywaniu struktur i procesów embriologicznych,

BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K_W01, K_W02, K_W09, K_W13, K_W18, K_W22


- umiejętności

ma umiejętność wykonywania prostych preparatów embriologicznych,

umie analizować i interpretować embriologiczne preparaty mikroskopowe,

posiada zdolność poprawnego wnioskowania

BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K_U01, K_U02, K_U08, K_U14


- kompetencje społeczne

ma świadomość znaczenia badań embriologicznych w hodowli roślin

potrafi efektywnie pracować wg wskazówek

potrafi pracować w kilkuosobowym zespole

jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt

przestrzega zasad bezpieczeństwa pracy własnej i innych

BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K_K01, K_K02, K_K06
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza botaniczna i chęć poznania prostych metod badania struktur zaangażowanych w procesy embriologiczne

Forma i warunki zaliczenia:

Pisemny sprawdzian z zakresu materiału realizowanego na zajęciach – krótkie odpowiedzi na pytania, opis rysunków, zwięzłe definicje.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest

uczestnictwo zajęciach laboratoryjnych i zajęciach terenowych


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

w zakresie wiedzy - pisemny sprawdzian;

do zaliczenia wymagane jest uzyskanie min. 50% punktów

w zakresie umiejętności - podczas ćwiczeń sprawdzanie umiejętności wykonywania preparatów embriologicznych oraz ich analizy i interpretacji,

w zakresie kompetencji społecznych - umiejętności pracy

w zespole, odpowiedzialność za powierzony sprzęt


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia laboratoryjne – 8 tygodni x 3 godz. tygodniowo oraz zajęcia terenowe w okolicach Kampusu UJ

(zajęcia rozpoczynają się 11. III. 2020 i trwają do 21. V.2020)

–przed każdymi ćwiczeniami krótka prezentacja multimedialna

wprowadzająca w omawiana tematykę

–praca studentów z wykorzystaniem mikroskopu;

–samodzielne wykonywanie preparatów embriologicznych

z wykorzystaniem różnych metod,oraz ich analiza mikroskopowa

z wspólnie z prowadzącym;

poznanie i stosowanie prostych technik i metod badawczych możliwych do wykorzystania w przygotowywaniu pracy licencjackiej i magisterskiej, a także w pracy dydaktycznej Kurs obejmuje 8 tygodni ćwiczeń laboratoryjnych (3 godziny tygodniowo) i jedne 6.godzinne zajęcia terenowe.

Podczas ćwiczeń laboratoryjnych Studenci samodzielnie wykonują preparaty z wykorzystaniem prezentowanych metod badań cyto-embriologicznych.

Zajęcia terenowe (kontrolowane zapylenia, kastrowanie

i izolacja kwiatów, utrwalanie materiału do badań cytoembriologicznych )

Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

udział w ćwiczeniach 24 h

udział w zajęciach terenowych 6 h

studiowanie literatury 8 h

przygotowanie do zaliczenia 12 h

SUMA 50h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Konsultacje indywidualne w zależności od zainteresowania studentów

Program ćwiczeń obejmuje szybkie i proste metody badań stosowane w embriologii i cytologii: rozgnioty, rozmazy, prześwietlanie tkanek, eksperymentalne krzyżowania i kontrolowane zapylania. Ponieważ metody te mogą być wykorzystane w praktyce szkolnej kurs przydatny dla studentów, którzy zamierzając podjąć naukę w szkole. Zajęcia odbywają się w salach ćwiczeniowych w budynku IZ i BB przy ul. Gronostajowej 9. Zajęcia terenowe odbywają się w terenie w okolicach Kampusu UJ

Literatura:

Literatura podstawowa:

Rodkiewicz B. Embriologia roślin kwiatowych. PWN, Warszawa 1973.

Rodkiewicz B .i in. Embriologia Angiospermae, rozwojowa i eksperymentalna. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1996.

Gerlach D. 1972. Zarys mikrotechniki botanicznej. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. Warszawa 1972. 34-78, 133-153.

Mól R. 1988. Metody przejaśniania tkanek stosowane w embriologii roślin. Wiadomości Botaniczne, 32(4), 201-208.

Literatura uzupełniająca

Johri B.M., Ambegaokar K.B., Srivastava P.S. 1992. Comparative embryology of Angiosperms. Vol. 1,2. Springer Verlag. Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong, Barcelona, Budapest.

Rodriguez –Riano, Dafni A. 2000. A new procedure to asses pollen viability. Sexual Plant Reproduction 12: 241-244.

Herr JM. 2000. Clearing Techniques for unusual studiem In seed plant embryology. Botanical Guidebooks 24: 25-39.

Klein M. Pollen studies in plant breeding and selection. Botanical Guidebooks 24: 171-193.

Uwagi:

Zalecany dla studentów I roku

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Musiał
Prowadzący grup: Krystyna Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.