Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia populacji pradziejowych z elementami antropologii molekularnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-910 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia populacji pradziejowych z elementami antropologii molekularnej
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, I st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, I st.
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Szostek
Prowadzący grup: Krzysztof Szostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student posiada wiedzę z zakresu szeroko rozumianej zmienności człowieka tak w czasie jak i przestrzeni, rozumie biologiczne konsekwencje zmian kulturowych i cywilizacyjnych na przestrzeni dziejów jak i właściwie interpretuje rekonstrukcję stanu biologicznego, diety oraz procesów migracyjnych pradziejowych i historycznych populacji ludzkich. Wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii z zakresu biologii człowieka. Zna wybrane techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach interakcji organizmu człowieka ze środowiskiem. Rozpoznaje problemy badawcze z pogranicza nauk biologicznych, które wymagają zastosowania zaawansowanych narzędzi z obszaru nauk ścisłych

Umiejętności:

Student objaśnia uwarunkowania środowiskowe i kulturowe życia człowieka. Student posiada umiejętności obserwacji oraz wykonywania w terenie lub laboratorium prostych pomiarów fizycznych, biologicznych i chemicznych materiału osteologicznego. Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze właściwe dla badań populacji pradziejowych . Posługuje się specjalistyczna terminologią w zakresie biologii człowieka

Kompetencje społeczne:

Student ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych. Konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych interpretowania zjawisk i procesów biologicznych w pracy badawczej i działaniach praktycznych.Forma i warunki zaliczenia:

Ćwiczenia oceniane ciągle na podstawie przygotowania do zajęć zgodnie z harmonogramem oraz kolokwium zaliczeniowe ustne.

Wykłady kończą się egzaminem testowym, który obejmuje treści całego kursu (wykłady, ćwiczenia).Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W celu zaliczenia przedmiotu student powinien uzyskać co najmniej 50% z maksymalnej liczby punktów wynikających z testu.

Metody dydaktyczne:

prezentacje multimedialne, ćwiczenia laboratoryjne

Bilans punktów ECTS:

Udział w kursie 30 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń 4 godz.

Przygotowanie do egzaminu 20 godz.

Łącznie 54 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Wykłady

• Definicja dyscypliny: czym zajmuje się biologia populacji pradziejowych i antropologia molekularna?, metody badawcze.

• Człowiek jako biologiczna komponenta środowiska.

• Działalność kulturowa człowieka w aspekcie jego kondycji biologicznej, ocena "jakości życia",

• Szkielet jako źródło informacji o wieku, płci, przeżytych schorzeniach, urazach i ogólnym stanie biologicznym w chwili zgonu,

• Wyznaczniki stresu biologicznego obserwowane na szkielecie pozaczaszkowym i czaszce, ocena kondycji biologicznej na podstawie analiz fizykochemicznych kości i zębów (stan odżywienia, patologie, paleostratygrafia)

• Obrządek pogrzebowy, zwyczaje grzebalne. Interakcje pomiędzy szczątkami a otoczeniem grobowym. (diageneza), ciałopalenie - problemy metodologiczne związane z analizą materiałów ciałopalnych.

• Zmiany morfologiczne i chemiczne zachodzące w szczątkach ludzkich w trakcie procesu ciało-palenia,

• Szacowanie stopnia pokrewieństwa i pochodzenia grup ludzkich na podstawie danych morfologicznych, analiz fizykochemicznych i molekularnych.

• Narzędzia statystyczne stosowane w kompleksowych analizach materiałów kostnych w aspekcie paleopatologii, zmienności biologicznej, społecznej i kulturowej pradziejowych i historycznych populacji ludzkich.

• Opis zastosowań stabilnych izotopów tlenu, węgla, azotu i strontu w badaniach bioarcheologicznych.

Ćwiczenia

• Pozyskiwanie materiału do badań trwałych izotopów tlenu oraz izolowanie kolagenu z tkanki kostnej

• Metody paleoserologiczne - określanie układu grupowego A, B, O z historycznego materiału kostnego.

• Przygotowanie próbek do analiz spektrometrii furierowskiej wykorzystywanych w badaniach diagenezy.

• Analiza anatomo-antropologiczna szkieletów dziecięcych w aspekcie określenia płci i wieku osobnika.

• Rekonstrukcja wysokości ciała na podstawie pomiarów kości długich

Po ukończeniu kursu student posiada szeroką wiedzę dotyczącą stosowania nowoczesnych metod klasycznej antropologii fizycznej jak i specjalistycznych metod chemicznych i fizykochemicznych.

Literatura:

Wykład jest prowadzony w oparciu o najnowsze prace z danej dziedziny oraz o badania własne

Literatura uzupełniająca:

1/ Katzenberg MA, Saunders SR. 2000.Biological anthropology of the human skeleton. Wiley-Liss NY.

2/ Pollard M, Batt, Stern B, Young SMM. 2007. Analytical Chemistry in Archaeology. Cambridge University Press.

3/ Larsen CS, 2007. Bioarchaeology – Interpreting behaviour from the human skeleton. Cambridge University Press

4/ Pearsal D M. 2008. Paleoethnobotany – a handbook of procedures. MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwal.

5/ Saunders SR, Katzenberg A, Skeletal biology of past peoples: research methods. Willet-Liss, 1992.

6/ Schutkowski H, Human ecology- biocultural adaptations in human communities. Springer, 2006.

Sandford MK, Investigations of ancient human tissue – chemical analyses in anthropology. Gordon and Breach, 1993.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.