Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-913 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mleczko
Prowadzący grup: Ewelina Klichowska, Piotr Köhler, Jacek Madeja, Piotr Mleczko, Piotr Osyczka, Grzegorz Pacyna, Artur Pliszko, Kaja Rola, Katarzyna Rożek, Hajnalka Szentgyörgyi, Lizaveta Vintsek, Michał Węgrzyn, Paulina Wietrzyk-Pełka, Joanna Zalewska-Gałosz, Szymon Zubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy

Student posiada wiedzę na temat:

- ewolucji i zróżnicowania głównych linii rozwojowych grzybów, organizmów grzybopodobnych; glonów prokariotycznych i eukariotycznych; roślin plechowych i telomowych

- zasad współczesnej taksonomii grzybów, glonów i roślin

- podstaw budowy, biologii, środowiska życia i roli w ekosystemach grzybów, organizmów grzybopodobnych, glonów i roślin

- wybranych przedstawicieli omawianych grup systematycznych


BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K_W01+, K_W09++, K_W10+, K_W13++K_W15+, K_W22+


W zakresie umiejętności

Student umie:

- rozpoznawać wybranych przedstawicieli poszczególnych grup systematycznych: grzybów i organizmów grzybopodobnych, glonów i roślin,

- wykonywać preparaty mikroskopowe w celu obserwacji wybranych cech morfologicznych i anatomicznych oraz interpretować obserwowane struktury.


BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K_U01+, K_U02+, K_U05+, K_U08+


W zakresie kompetencji społecznych

Student:

- ma świadomość wpływu omawianych przedstawicieli poszczególnych grup organizmów na funkcjonowanie ekosystemów oraz na człowieka,

- ma świadomość zagrożeń w tym wpływu człowieka na różnorodność gatunkową omawianych organizmów,

- zdobywa umiejętność pracy w zespole 2-3-osobowym, według udzielanych wskazówek,

- kształtuje postawę odpowiedzialności za powierzony sprzęt oraz za bezpieczeństwo pracy.


BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K_K02+, K_K06+


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu:

- Egzamin na ocenę (test jednokrotnego wyboru obejmujący zakresem grzyby, glony i rośliny). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń:

- Zaliczenie wszystkich kolokwiów (wg wytycznych regulaminu ćwiczeń).

- Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach (wg wytycznych regulaminu ćwiczeń).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- W zakresie wiedzy i kompetencji społecznych – test jednokrotnego wyboru zawierający pytania z zakresu grzybów, glonów i roślin; do zaliczenia wymagane jest uzyskanie co najmniej 50% punktów.

- W zakresie umiejętności – kolokwia na ćwiczeniach w zakresie teoretycznym i praktycznym (rozpoznawanie okazów i preparatów); do zaliczenia kolokwiów wymagane jest uzyskanie co najmniej 50% punktów.


Metody dydaktyczne:

Metody podające:

- wykład informacyjny (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej)

- prelekcje (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i tablic biologicznych; podczas ćwiczeń)


Metody praktyczne (ćwiczenia):

- prezentacja okazów (podczas zajęć laboratoryjnych, wycieczki do Ogrodu Botanicznego oraz Herbarium),

- wykonywanie i obserwacja preparatów mikroskopowych,

- objaśnienia i instruktaż (podczas prezentacji okazów wykonywania i obserwacji preparatów),

- konsultacje


Metody aktywizujące:

- dyskusja dydaktyczna (podczas ćwiczeń)


Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

Udział w wykładach 30h

Udział w ćwiczeniach 45h

Przygotowanie się do ćwiczeń 15h

Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń 15h

Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu 45h

SUMA 150h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

biologia, rok 1

Pełny opis:

Wykład:

- Rola i zadania systematyki, podstawy zasad systematyki i nowoczesnej nomenklatury botanicznej, algologicznej i mykologicznej.

- Ewolucja, zróżnicowanie oraz systematyka głównych linii rozwojowych grzybów, organizmów grzybopodobnych; glonów prokariotycznych i eukariotycznych; roślin plechowych i telomowych oraz ich miejsce na drzewie rodowym organizmów.

- Podstawy budowy, biologii, środowiska życia i roli w ekosystemach grzybów, organizmów grzybopodobnych, glonów i roślin.

- Wybrani przedstawiciele omawianych grup systematycznych.

Ćwiczenia:

- Prezentacja przedstawicieli wybranych grup systematycznych omawianych organizmów z uwzględnieniem ich budowy, biologii i ekologii.

- Ćwiczenie umiejętności wykonywania prostych preparatów algologicznych, botanicznych i mykologicznych.

Literatura:

- Stace C.A. 1993. Taksonomia roślin i biosystematyka,

PWN W-wa.

- Podbielkowski Z. 1982. Rozmnażanie się roślin. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, W-wa.

- Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A. 1982. Rośliny zarodnikowe. PWN, W-wa.

- Szweykowska A., Szweykowski J. 2014. Botanika. Morfologia i Systematyka. T 1, 2. PWN, W-wa.

- Turnau K., Stengl A. 1996. Botanika systematyczna. Glony, grzyby i porosty. Cz. I. Tekst, cz. II. Ilustracje. Wyd. Instytut Botaniki UJ, Kraków (skrypt)

Literatura uzupełniająca:

- Webster J., Weber R.W.S. 2007. Introduction to Fungi. Cambridge University Press

- Moore D., Robson G., Trinci T. 2011. 21st century guidebook to fungi. Cambridge University Press

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.