Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-913 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mleczko
Prowadzący grup: Artur Górecki, Ewelina Klichowska, Piotr Köhler, Jacek Madeja, Józef Mitka, Piotr Mleczko, Piotr Osyczka, Grzegorz Pacyna, Artur Pliszko, Bartosz Płachno, Kaja Rola, Katarzyna Rożek, Hajnalka Szentgyörgyi, Lizaveta Vintsek, Michał Węgrzyn, Szymon Zubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy

Student posiada wiedzę na temat:

- ewolucji i zróżnicowania głównych linii rozwojowych grzybów, organizmów grzybopodobnych; glonów prokariotycznych i eukariotycznych; roślin plechowych i telomowych

- zasad współczesnej taksonomii grzybów, glonów i roślin

- podstaw budowy, biologii, środowiska życia i roli w ekosystemach grzybów, organizmów grzybopodobnych, glonów i roślin

- wybranych przedstawicieli omawianych grup systematycznych


BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K_W01+, K_W09++, K_W10+, K_W13++K_W15+, K_W22+


W zakresie umiejętności

Student umie:

- rozpoznawać wybranych przedstawicieli poszczególnych grup systematycznych: grzybów i organizmów grzybopodobnych, glonów i roślin,

- wykonywać preparaty mikroskopowe w celu obserwacji wybranych cech morfologicznych i anatomicznych oraz interpretować obserwowane struktury.


BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K_U01+, K_U02+, K_U05+, K_U08+


W zakresie kompetencji społecznych

Student:

- ma świadomość wpływu omawianych przedstawicieli poszczególnych grup organizmów na funkcjonowanie ekosystemów oraz na człowieka,

- ma świadomość zagrożeń w tym wpływu człowieka na różnorodność gatunkową omawianych organizmów,

- zdobywa umiejętność pracy w zespole 2-3-osobowym, według udzielanych wskazówek,

- kształtuje postawę odpowiedzialności za powierzony sprzęt oraz za bezpieczeństwo pracy.


BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K_K02+, K_K06+


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu:

- Egzamin na ocenę (test jednokrotnego wyboru obejmujący zakresem grzyby, glony i rośliny). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń:

- Zaliczenie wszystkich kolokwiów (wg wytycznych regulaminu ćwiczeń).

- Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach (wg wytycznych regulaminu ćwiczeń).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- W zakresie wiedzy i kompetencji społecznych – test jednokrotnego wyboru zawierający pytania z zakresu grzybów, glonów i roślin; do zaliczenia wymagane jest uzyskanie co najmniej 50% punktów.

- W zakresie umiejętności – kolokwia na ćwiczeniach w zakresie teoretycznym i praktycznym (rozpoznawanie okazów i preparatów); do zaliczenia kolokwiów wymagane jest uzyskanie co najmniej 50% punktów.


Metody dydaktyczne:

Metody podające:

- wykład informacyjny (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej)

- prelekcje (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i tablic biologicznych; podczas ćwiczeń)


Metody praktyczne (ćwiczenia):

- prezentacja okazów (podczas zajęć laboratoryjnych, wycieczki do Ogrodu Botanicznego oraz Herbarium),

- wykonywanie i obserwacja preparatów mikroskopowych,

- objaśnienia i instruktaż (podczas prezentacji okazów wykonywania i obserwacji preparatów),

- konsultacje


Metody aktywizujące:

- dyskusja dydaktyczna (podczas ćwiczeń)


Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

Udział w wykładach 30h

Udział w ćwiczeniach 45h

Przygotowanie się do ćwiczeń 15h

Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń 15h

Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu 45h

SUMA 150h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

biologia, rok 1

Pełny opis:

Wykład:

- Rola i zadania systematyki, podstawy zasad systematyki i nowoczesnej nomenklatury botanicznej, algologicznej i mykologicznej.

- Ewolucja, zróżnicowanie oraz systematyka głównych linii rozwojowych grzybów, organizmów grzybopodobnych; glonów prokariotycznych i eukariotycznych; roślin plechowych i telomowych oraz ich miejsce na drzewie rodowym organizmów.

- Podstawy budowy, biologii, środowiska życia i roli w ekosystemach grzybów, organizmów grzybopodobnych, glonów i roślin.

- Wybrani przedstawiciele omawianych grup systematycznych.

Ćwiczenia:

- Prezentacja przedstawicieli wybranych grup systematycznych omawianych organizmów z uwzględnieniem ich budowy, biologii i ekologii.

- Ćwiczenie umiejętności wykonywania prostych preparatów algologicznych, botanicznych i mykologicznych.

Literatura:

- Stace C.A. 1993. Taksonomia roślin i biosystematyka,

PWN W-wa.

- Podbielkowski Z. 1982. Rozmnażanie się roślin. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, W-wa.

- Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I., Skirgiełło A. 1982. Rośliny zarodnikowe. PWN, W-wa.

- Szweykowska A., Szweykowski J. 2014. Botanika. Morfologia i Systematyka. T 1, 2. PWN, W-wa.

- Turnau K., Stengl A. 1996. Botanika systematyczna. Glony, grzyby i porosty. Cz. I. Tekst, cz. II. Ilustracje. Wyd. Instytut Botaniki UJ, Kraków (skrypt)

Literatura uzupełniająca:

- Webster J., Weber R.W.S. 2007. Introduction to Fungi. Cambridge University Press

- Moore D., Robson G., Trinci T. 2011. 21st century guidebook to fungi. Cambridge University Press

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Mleczko
Prowadzący grup: Artur Górecki, Ewelina Klichowska, Piotr Köhler, Jacek Madeja, Józef Mitka, Piotr Mleczko, Piotr Osyczka, Grzegorz Pacyna, Artur Pliszko, Bartosz Płachno, Kaja Rola, Katarzyna Rożek, Hajnalka Szentgyörgyi, Lizaveta Vintsek, Michał Węgrzyn, Szymon Zubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.