Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody prezentacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-915 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0417) Umiejętności związane z miejscem pracy
Nazwa przedmiotu: Metody prezentacji
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Prowadzący grup: Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Beata Klimek, Aleksandra Krawczyk, Marta Zakrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. Wiedza

Student zna podstawowe zasady tworzenia tabel i wykresów oraz przygotowania streszczenia publikacji, streszczenia graficznego, plakatu, wystąpienia ustnego wspartego prezentacją multimedialną. Student zna podstawowe funkcje oprogramowania wykorzystywanego do tworzenia prezentacji, pisania tekstu, tworzenia wykresów.


2. Umiejętności

Student potrafi zrecenzować pracę innych studentów, streścić publikację naukową, przygotować krótką prezentację multimedialną oraz plakat. Student potrafi przekazać innym studentom nabyte wiadomości.


3. Kompetencje społeczne

Student akceptuje rolę jaką w czasie studiów oraz późniejszej pracy odgrywa prezentowanie w formie graficznej różnych rodzajów treści. Student rozumie zasady pracy w grupie i przyjmuje różne role zależne od wykonywanych zadań.
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość komputera i oprogramowania PowerPoint, Excel, Word. Podstawowa znajomość języka angielskiego (głównie, umiejętność czytania w języku angielskim tekstów przyrodniczych ze zrozumieniem).

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie i ocena końcowa uzależniona jest od sumy punktów zdobytych w czasie realizacji zadań. Studenci oceniani są zarówno na podstawie zadań indywidulanych jak i wykonywanych w małych podgrupach. Dodatkowym kryterium zaliczenia jest systematyczne uczestniczenie w zajęciach, wymagana obecność na co najmniej czterech z pięciu zajęć.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Za realizację zadań domowych oraz zadań wykonywanych na ćwiczeniach studenci otrzymują punkty (szczegóły punktacji i kryteriów do poszczególnych zadań podane zostaną w formie pisemnej przed pierwszymi zajęciami).

Metody dydaktyczne:

Dyskusja dydaktyczna, warsztaty, recenzja, prezentacja multimedialne, plakat

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 15h


Wyszukanie, zebranie i opracowanie materiałów do prezentacji: 3h


Czytanie materiałów niezbędnych do przygotowania się do zajęć: 4h


Przygotowanie prezentacji: 5h


Łączny nakład pracy studenta: 27h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

biologia, rok 1

Skrócony opis:

1) Przedstawianie danych w postaci tabeli i wykresu z wykorzystaniem oprogramowania Excel oraz PowerPoint.

2) Streszczanie wyników badań w formie pisemnej oraz graficznej.

3) Prezentacja w formie plakatu oraz w formie ustnej wspartej prezentacją multimedialną.

Pełny opis:

Ćwiczenia są podzielone na 5 spotkań po 3 godz. Studenci realizując zadania pracują w małych podgrupach (2-3 osoby) lub indywidualnie, z wykorzystaniem prywatnych oraz dydaktycznych laptopów z wymaganym oprogramowaniem. Kurs rozpoczyna się zajęciami doskonalącymi umiejętność podstawowej obsługi programu Word, Excel oraz PowerPoint w zakresie tworzenia wykresów, tabel i schematów oraz obliczania podstawowych statystyk opisowych. Praca odbywa się na dostarczonych przez prowadzącego danych wygenerowanych w arkuszu kalkulacyjnym. Następnie wykorzystując publikacje naukowe (w tym w języku angielskim), studenci ćwiczą tworzenie streszczenia tekstowego oraz graficznego, a następnie recenzują nawzajem streszczenia. Streszczenia wraz z recenzjami są prezentowane i dyskutowane. W dalszej części zajęć studenci zapoznają się z podstawami tworzenia plakatu naukowego, tworząc własny projekt plakatu. Na zakończenie ćwiczeń każdy student przygotowuje krótkie wystąpienie ustne, które wraz z prezentacją multimedialną przedstawia.

Literatura:

Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. J. Weiner, PWN, Warszawa 1998.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grodzińska-Jurczak
Prowadzący grup: Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Beata Klimek, Aleksandra Krawczyk, Marta Zakrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.