Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pierwotniaki i bezkręgowce o znaczeniu medycznym i gospodarczym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-916 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Pierwotniaki i bezkręgowce o znaczeniu medycznym i gospodarczym
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy dedykowane dla studentów I roku biologii (studia I stopnia)
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Szklarzewicz
Prowadzący grup: Anna Jabłońska, Teresa Szklarzewicz, Monika Żelazowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. W zakresie wiedzy:

Student zna:

- historię badań niektórych ważnych medycznie pierwotniaków oraz bezkręgowców pasożytniczych (odkrycia dotyczące m.in. malarii, tasiemców, zasługi polskich uczonych)

- zna podstawy taksonomii i zasady rozpoznawania zwierząt oraz podstawowe pojęcia związane z pasożytnictwem

- cykle życiowe pasożytów

- organizmy wektorowe

- metody zwalczania pasożytów, profilaktyki i leczenia wywoływanych przez nie chorób

- problematykę związaną z ochroną przyrody (szczególnie ochrona zasobów i stopnia czystości wód: bezkręgowce – bioindykatory a także wektory pasożytów, pierwotniaki pasożytnicze)

Student rozumie:

- podstawowe zjawiska i procesy biologiczne

- budowę i funkcjonowanie organizmów na poziomie komórek , tkanek i narządów oraz rozumie zależności funkcjonalne między nimi i na poziomie organizmu

- wzajemne relacje między organizmami oraz zależności między organizmami a środowiskiem przyrodniczym

- zagrożenia zdrowia i życia spowodowane obecnością pasożytów

- zagrożenia zdrowia spowodowane zanieczyszczeniami wód i powietrza przez pierwotniaki i bezkręgowce

- wektory pasożytów wywołujące groźne choroby

- potrzebę dbałości o dobrą kondycję zdrowotną swojego organizmu

- konieczność przestrzegania higieny oraz unikania działań prowadzących do infekowania organizmu (własnego, innych osób i zwierząt) pasożytami oraz ich rozprzestrzeniania się

- zasady ochrony intelektualnej i prawa autorskiego, co jest konieczne do przygotowania prezentacji na ćwiczenia

- podstawowe zasady BHP

2. W zakresie umiejętności:

Student potrafi:

- wymienić wśród pierwotniaków i bezkręgowców organizmy pasożytnicze, jadowite lub w inny sposób groźne dla zdrowia i życia człowieka oraz zwierząt

- podać przykłady organizmów jadowitych wykorzystywanych przez człowieka w leczeniu chorób/dolegliwości

- zebrać samodzielnie materiały (dostępne w literaturze i internecie aktualne dane) do prezentacji multimedialnej na zadany temat

- wskazać źródła informacji

- opracować logicznie i graficznie prezentację multimedialną

- przedstawić poprawnie skonstruowaną z zachowaniem dbałości o estetykę prezentację oraz zachować dyscyplinę ustalonego wcześniej czasu prezentacji

- Student potrafi obsługiwać mikroskop świetlny, rozpoznać na preparatach mikroskopowych oraz makroskopowych pierwotniaki oraz bezkręgowce pasożytnicze lub o pozytywnym znaczeniu dla człowieka

3. W zakresie kompetencji społecznych:

Student

- wykazuje się umiejętnością współpracy w zespole

- szanuje sprzęt


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

- Zaliczenie z oceną

- Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach: obecność na wszystkich zajęciach, dyskusja oraz przygotowanie na zadany temat prezentacji multimedialnej w oparciu aktualną literaturę, rozpoznawanie preparatów mikroskopowych oraz makroskopowych


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Referaty - prezentacja multimedialna

Zaliczenie kolokwium końcowego w formie pisemnej

Metody dydaktyczne:

wykład – prezentacja multimedialna

ćwiczenia: przegląd i rozpoznawanie preparatów mikroskopowych i makroskopowych

aktywne formy kształcenia - referaty studentów przygotowane w oparciu o samodzielnie wybraną literaturę


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 15 h

Udział w ćwiczeniach: 15 h

Przygotowanie się do ćwiczeń: 10 h

Przygotowanie się do zaliczenia: 15 h

Suma: 50 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Wykład: Przegląd pierwotniaków oraz bezkręgowców ważnych w medycynie (pasożyty, parazytozy, profilaktyka) i niektórych gałęziach przemysłu (farmaceutyczny, spożywczy). Pasożytnictwo. Umiejętność zdefiniowania i rozumienie pojęcie pasożytnictwa. Znajomość groźnych dla człowieka i zwierząt przez niego hodowanych grup pasożytniczych (pierwotniaki, bezkręgowce) oraz dróg zakażenia. Znajomość cykli życiowych wybranych pasożytów. Umiejętność powiązania budowy i funkcji oraz związku ze środowiskiem bytowania pasożytów. Znajomość grup bezkręgowców wytwarzających groźne dla człowieka toksyny, oraz sposobów wykorzystywania toksyn w medycynie i przemyśle farmaceutycznym.

Ćwiczenia: Aktywność studentów - prezentacje multimedialne na wybrane tematy z parazytologii oraz wykorzystania w farmakologii toksyn produkowanych przez bezkręgowce; przegląd preparatów mikroskopowych oraz makroskopowych.

Treści merytoryczne: Pasożytnictwo. Pojęcie pasożytnictwa, klasyfikacja pasożytów, chorobotwórczość, wektory, pierwotniaki pasożytnicze, bezkręgowce pasożytnicze: Plathelminthes, Nematoda, Arthropoda, Acanthocephala. Pozytywne znaczenie pierwotniaków i bezkręgowców (pijawki wykorzystywane w lecznictwie, hirudoterapia, bezkręgowce wytwarzające groźne dla człowieka toksyny wykorzystywane w lecznictwie).

Literatura:

Anna Czapik „Podstawy Protozoologii” Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.

Czesław Jura „Bezkręgowce” Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Katarzyna Niewiadomska, Teresa Pojmańska, Barbara Machnicka, Andrzej Czubaj „Zarys parazytologii ogólnej” Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa, 2001.

Zbigniew Kawecki „Zoologia stosowana” Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988. (Wydanie III zmienione, oprac. Anna Dziedzicka)

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: I rok. Kurs fakultatywny - zalecany.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Szklarzewicz
Prowadzący grup: Anna Jabłońska, Teresa Szklarzewicz, Monika Żelazowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.