Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zoologia - bezkręgowce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-917 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Zoologia - bezkręgowce
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szczepan Biliński
Prowadzący grup: Szczepan Biliński, Anna Jabłońska, Anna Michalik, Małgorzata Sekuła, Wacław Tworzydło, Monika Żelazowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy: K_W09: Student opisuje budowę i funkcjonowanie organizmów na poziomie komórek, tkanek i narządów oraz rozumie zależności funkcjonalne między nimi i na poziomie organizmu. K_W13: Student wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii biologicznej. K_W10: Student objaśnia uwarunkowania środowiskowe życia organizmów. Student zna zasady klasyfikacji organizmów i przebieg ich rozwoju rodowego. Zna przebieg determinacji komórek płciowych, rozumie proces determinacji płci oraz proces różnicowania komórek i tkanek. Student zna budowę podstawowych organów i narządów najważniejszych typów bezkręgowców, rozumie ich anagenezę. Student zna morfologię i budowę gatunków modelowych: Caenorhabditis elegans i Drosophila melanogaster.


W zakresie umiejętności: K_U01: student stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach biologicznych. Student potrafi obsługiwać mikroskop świetlny oraz stereoskopowy, potrafi rozróżniać wybrane gatunki pierwotniaków oraz bezkręgowców, potrafi wykonywać (na podstawie preparatów mikroskopowych i makroskopowych) schematy (rysunki) budowy zewnętrznej i wewnętrznej wybranych bezkręgowców; potrafi wykonać sekcję dżdżownicy i karaczana. K_U02: Student czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu nauk biologicznych w języku polskim.


W zakresie kompetencji społecznych: K_K02: Student potrafi współdziałać i pracować w grupie jako jej członek, a także kierować pracami niewielkiego zespołu. K_K08: Student wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej.Wymagania wstępne:

bez wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny w formie testu; warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń, w tym zaliczenie kolokwiów pisemnych

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

pytania i dyskusja podczas wykładów; zaliczenie 5 kolokwiów pisemnych w formie testu; przygotowanie i wygłoszenie referatu

Metody dydaktyczne:

prezentacje multimedialne, filmy; zajęcia laboratoryjne - ćwiczenia

Bilans punktów ECTS:

aktywność nakład pracy

udział w wykładach 30h

udział w ćwiczeniach 45h

przygotowanie do ćwiczeń 10h

przygotowanie do zaliczenia 15h

przygotowanie do egzaminu 45h

SUMA 145h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

biologia, rok 1

Pełny opis:

Zasady nomenklatury zoologicznej; systematyka kladystyczna; taksonomia molekularna; rodzaje symetrii; podstawy biologii rozwoju - typy komórek jajowych, bruzdkowanie całkowite (promieniste i spiralne) i częściowe (powierzchniowe); teoria listków zarodkowych: ektoderma, endoderma i mezoderma; komórki prapłciowe i linia płciowa, plazma płciowa i segregacja ziaren P; determinacja płci: genetyczna i epigenetyczna; dyminucja chromatyny i eliminacja chromosomów; Prokaryota, Archea i Eukaryota; powstanie organelli autonomicznych - symbiogeneza; współczesne poglądy na pozycję systematyczną pierwotniaków (Protozoa); teorie pochodzenia tkankowców (Metazoa) - syncytialna, kolonijna; współczesne poglądy na pochodzenie i filogenezę tkankowców. Protostomia i Deuterostomia, Lophotrochozoa i Ecdysozoa; przegląd typów Metazoa ( budowa zewnętrzna i wewnętrzna, rozmnażanie i rozwój, filogeneza) - Porifera, Placozoa, Cnidaria, Plathelminthes, Rotifera, Annelida, Echiurida, „Pogonophora i Vestimentiphera”, Mollusca, Brachiopoda, Nematoda, Arthropoda, Echinodermata, Hemichordata, Chordata: Tunicata; ewolucja układu pokarmowego, nerwowego, wydalniczego i oddechowego; gatunki modelowe: Caenorhabditis elegans i Drosophila melanogaster.

Literatura:

Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy. Jura Cz. PWN, rok wydania: od 1996 do 2007

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wacław Tworzydło
Prowadzący grup: Anna Jabłońska, Anna Michalik, Małgorzata Sekuła, Teresa Szklarzewicz, Wacław Tworzydło, Monika Żelazowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.