Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Botanika - zajęcia terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-918 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Botanika - zajęcia terenowe
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 40 godzin, 108 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nobis
Prowadzący grup: Artur Górecki, Ewelina Klichowska, Agnieszka Nobis, Grzegorz Pacyna, Artur Pliszko, Kaja Rola, Anna Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Student zna:

– przykłady i cechy charakterystyczne rodzin należących do roślin okrytozalążkowych,

– przykłady rodzimych i obcych gatunków wchodzących w skład polskiej flory naczyniowej,

– przykłady gatunków, które są na terenie Polski chronione lub zagrożone.

BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K_W01, K_W02, K_W11, K_W13, K_W15, KW21


W zakresie umiejętności:

Student potrafi:

– wykonać zielnik,

– korzystać z dichotomicznych kluczy i lupy binokularnej w celu identyfikacji roślin naczyniowych,

– rozpoznać wybrane typy zbiorowisk roślinnych.


BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U12


W zakresie kompetencji społecznych:

Student:

– potrafi pracować w zespole 2-3-osobowym, według udzielanych wskazówek,

– jest świadomy zagrożeń na jakie narażone jest szata roślinna na terenie Polski,

– potrafi zabrać głos w dyskusji na temat wpływu gatunków inwazyjnych na zdrowie i gospodarkę człowieka a także możliwości zwalczania gatunków inwazyjnych.

BIOLOGIA – studia pierwszego stopnia: K_K01, K_K02, K_K06, K_K08


Wymagania wstępne:

Brak


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest:

- przygotowanie zielnika składającego się z 50 gatunków roślin naczyniowych,

- obowiązkowe uczestnictwo w zajęciach.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie składa się z części pisemnej i ustnej. Odbywa się ono na podstawie zagadnień teoretycznych, omawianych na wycieczkach i zajęciach studyjnych oraz zielnika sporządzonego przez Studenta. Obowiązkowo, każdy Student zobowiązany jest rozpoznawać podstawowe gatunki rodzimych drzew i krzewów prezentowane podczas zajęć.


Metody dydaktyczne:

metody eksponujące – ekspozycja

metody podające – prezentacja multimedialna, objaśnienie i wyjaśnienie

metody praktyczne – ćwiczenia laboratoryjne i terenoweBilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

Udział w ćwiczeniach 40h

Praca własna studenta 30h

Suma 70hGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

biologia, rok 1

Pełny opis:

Podczas zajęć Studenci poznają:

– charakterystykę najważniejszych rodzin roślin okrytozalążkowych,

– rośliny zielne, krzewy i drzewa stanowiące naturalne składniki polskiej flory,

– rośliny obce naszej florze (antropofity) w tym gatunki inwazyjne, stanowiące zagrożenie dla bioróżnorodności na terenie Polski,

– problemy związane z ochroną niektórych rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych oraz ich siedlisk,

– wybrane typy zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Polski oraz gatunki dla nich charakterystyczne,

– zasady korzystania z kluczy do oznaczania roślin naczyniowych,

– zasady wykonywania dokumentacji naukowej w formie zielnika (zbiór materiału zielnikowego, jego suszenie, etykietowanie i zabezpieczenie).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Szweykowska A. & Szweykowski J. 2002. Botanika. Tomy 1 i 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rutkowski L. 2011. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szafer W., S. Kulczyński S. & Pawłowski B. 1956. Rośliny polskie. PWN, Warszawa.

Matuszkiewicz W. 1981. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.

Ciaciura M., Więcław H., Bosiacka B., Grinn-Gofroń A. & Wilhelm M. 2004. Przewodnik do ćwiczeń z botaniki systematycznej. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Literatura uzupełniająca:

Szafer W. & Zarzycki K. 1977. Szata roślinna Polski. Tomy 1 i 2. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Zając A. & Zając M. (red.) 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Wyd. Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków.

Zając M. 1996. Mountain vascular plants in the Polish Lowlands. – Polish Bot. Studies 11: 1–92.

Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A, Danielewicz W. & Hołdyński C. 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowisk, Warszawa

Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska I. & Skirgiełło A. 1982. Rośliny zarodnikowe. PWN, Warszawa.

Wójciak H. 2003. Porosty, mszaki, paprotniki. MULTICO, oficyna wydawnicza, Warszawa.

Bell P. R. & Woodcock Ch. L. F. 1974. Budowa i rozwój roślin zielonych. PWRiL, Warszawa.

Jäger E.J., Müller F., Ritz C.M., Welk E. & Wesche K. 2014. Rothmaler Exkursionsflora von Deutschland. Gefässpflanzen: Atlasband. Band 3. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg-Berlin.

Zarzycki, K. & Szeląg, Z. 2006. Red list of the vascular plants in Poland. W: Red list of the plants and fungi in Poland (red. Z. Mirek Z., K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg), pp.11-20. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków

Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. & Mirek Z. (red.) 2014. Polska czerwona księga roślin : paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk. Kraków.

Uwagi:

Ćwiczenia w terenie (realizowane podczas wycieczek organizowanych w okolicy Krakowa), w Ogrodzie Botanicznym UJ, w herbarium IB UJ oraz w pracowniach biologicznych Instytutu Botaniki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 40 godzin, 108 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Nobis
Prowadzący grup: Artur Górecki, Ewelina Klichowska, Agnieszka Nobis, Grzegorz Pacyna, Artur Pliszko, Kaja Rola, Lizaveta Vintsek, Anna Wróbel, Joanna Zalewska-Gałosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.