Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Monitoring biologiczny I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-919 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Monitoring biologiczny I
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy dedykowane dla studentów I roku biologii (studia I stopnia)
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, I st.
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 3 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Niklińska, Marta Zakrzewska
Prowadzący grup: Marta Zakrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy student:

Zna różne definicje biomonitoringu i różne klasyfikacje bioindykatorów; zna organizmy wskaźnikowe stosowane w ocenie zanieczyszczenia powietrza i środowiska; zna przyczyny powstawania chloroz i nekroz na liściach roślin wskaźnikowych;

wie jak zastosować odpowiednie biowskaźniki w zależności od rodzaju ocenianego elementu środowiska i ekosystemu; zna przyczyny różnic pomiędzy organizmami w akumulacji metali,

W zakresie umiejętności student:

Ocenia stopień skażenia środowiska na podstawie koncentracji metali w tkankach biowskaźników; potrafi zastosować odpowiednią metodę bioindykacyjną, przeprowadzi transplantację porostów; analizuje materiały pochodzące z monitoringu historycznego i odnosi je do stanu obecnego; potrafi przygotować prezentację;

W zakresie kompetencji student:

rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy; w grupie pracuje w sposób odpowiedzialny; dba o jakość merytoryczną i estetyczną wykonywanych zadań.


Wymagania wstępne:

brak, kurs dedykowany dla studentów I roku pierwszego stopnia kierunku biologia

Forma i warunki zaliczenia:

Dopuszczenie na podstawie obecności, przedstawienia prezentacji

Zaliczenie kursu na podstawie egzaminu pisemnego (test wyboru, uzupełnienia, krótkie odpowiedzi).


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obecność na zajęciach (wykłady, konwersatorium).

Metody dydaktyczne:

Wykłady w formie prezentacji, ćwiczenia praktyczne

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach – 22 h

Udział w konwersatorium – 8 h

Przygotowanie prezentacji – 5 h

Przygotowanie do egzaminu – 10 h

Suma 45 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Definicja, zakres i zasady biomonitoringu; tolerancja ekologiczna a bioindykacja; klasyfikacja biowskaźników; różnorodność metod bioindykacyjnych; rośliny wskaźnikowe; porosty, mchy, rośliny naczyniowe stosowane w ocenie zanieczyszczeń środowiska zanieczyszczeniami gazowymi, metalami ciężkimi i związkami organicznymi; bezkręgowce i kręgowce w bioindykacji; monitoring ekosystemów lądowych w Polsce, mikroorganizmy glebowe w ocenie jakości gleby; Państwowy Monitoring Środowiska - podsystem monitoringu przyrody; aktualne przykłady stosowania bioindykacji w Polsce i na świecie; porównanie biomonitoringu z monitoringiem technicznym; monitoring historyczny; wady i zalety biologicznych metod oceny środowiska.

Literatura:

Burton M.A.S., Biological Monitoring of Environmental Contaminants (Plants). MARC Rep. 32, Monitoring and Assessment Research Centre, King’s College London, London, 1986. Samiullah Y., Biological Monitoring of Environmental Contaminants: Animals. MARC Rep. 37, Monitoring and Assessment Research Centre, King’s College London, London, 1990. Traczewska T.M., Biologiczne metody oceny skażenia środowiska. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2011. Zimny H., Ekologiczna ocena stanu środowiska. Bioindykacja i biomonitoring. Wyd. Grzegorczyk, Warszawa, 2006.

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: I rok. Kurs fakultatywny - zalecany. Zajęcia terenowe w semestrze zimowym 2020/2021 - zawieszone

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 3 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Niklińska, Marta Zakrzewska
Prowadzący grup: Maria Niklińska, Marta Zakrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.