Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Effective research communication

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-921 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Effective research communication
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-UD-4
Environmental Protection and Management - kursów do wyboru
Kursy w języku angielskim dla studentów Erasmus+ (Wydział Biologii)
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, II st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: antropologia biologiczna, II st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st.
Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-24 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 6 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czarnołęski
Prowadzący grup: Mariusz Boćkowski, Marcin Czarnołęski, Jayasravanthi Mokkapati, Joanna Tusznio, Elisavet Zagkle
Strona przedmiotu: http://www.eko.uj.edu.pl/~czarn/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zdobycie wiedzy na temat zasad komunikacji, percepcji i przyswajania informacji. Nabycie umiejętności świadomego stosowania zdobytej wiedzy w trakcie przygotowań prezentacji naukowych i popularnonaukowych. Opanowanie stresu towarzyszącego wystąpieniom publicznym. Nabycie umiejętności dostosowywania formy prezentacji do rodzaju publiczności. Uwrażliwienie na rolę skutecznej prezentacji wyników badań naukowych w metodzie naukowej oraz mechanizmach życia społecznego.

Efekty kształcenia:

• Wiedza

Student zna zasady komunikacji, w tym znaczenie werbalnego i pozawerbalnego sposobu komunikowania się, oraz ich biologiczne uwarunkowania. W szczególności student rozumie niepożądane efekty niespójności przekazu werbalnego i pozawerbalnego oraz nadmiaru informacji. Student zna rolę skutecznej komunikacji w życiu codziennym oraz w metodzie naukowej. Student zna podstawy zasad prezentowania różnego rodzaju danych w formie graficznej (tabele, wykresy, schematy) oraz stosowania różnych form prezentacji (wystąpienie ustne, prezentacja multimedialna, plakat).

• Umiejętności

Student potrafi kontrolować swój stres w czasie wystąpienia publicznego oraz umiejętnie wesprzeć wystąpienie ustne odpowiednimi środkami wizualnymi. Potrafi formę wypowiedzi i prezentacji dostosować do rodzaju wystąpienia, typu danych, a także do rodzaju publiczności. Potrafi przeanalizować dane przedstawiając je w formie różnych wykresów, tabel i schematów, oraz wytłumaczyć przewagę wybranych form nad innymi formami graficznymi. Potrafi stworzyć prezentację multimedialną oraz plakat oraz zaplanować wystąpienie ustne. Student potrafi ocenić wystąpienie innych osób i udzielić innym konstruktywnych wskazówek w zakresie poprawy komunikacji i sposobu prezentowania danych. Student potrafi zaktywizować słuchaczy w czasie wystąpienia i wzbudzić w nich zainteresowanie tematem wystąpienia. Student potrafi prowadzić dyskusję z publicznością, odpowiadając w sposób rzeczowy i prosty na zadawane pytania. Student potrafi w sytuacji presji czasu streścić wyniki badań naukowych, umiejętnie zwracając uwagę na najważniejsze elementy badań.

• Kompetencje społeczne

Student akceptuje konieczność upowszechniania wyników badań naukowych w społeczeństwie oraz wśród innych naukowców. Akceptuje rolę prezentacji wyników badań jako element współczesnej metody naukowego poznania. Student jest uwrażliwiony na konieczność dostosowywania stopnia trudności prezentacji oraz form prezentacji do odbiorcy oraz narzuconego typu prezentacji. Student wykazuje się odpowiedzialnością i rzetelnością w prezentowaniu danych, dąży do przejrzystości wypowiedzi oraz jednoznacznej formy prezentacji danych, jest uwrażliwiony na możliwą manipulację interpretacji wyników, wynikającą z ich nierzetelnej prezentacji. Student akceptuje swoje słabości i odczuwa potrzebę samodoskonalenia się. Student jest zmotywowany do analizowania i oceniania wystąpień innych osób celem samodoskonalenia.


Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość komputera i oprogramowania typu pakiet Microsoft Office.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie i ocena końcowa uzależniona jest od 1) sumy punktów zdobywanych na ćwiczeniach w trakcie trzech prezentacji (łącznie 47 pkt) oraz 2) wkładu merytorycznego w dyskusje. Szczegółowe kryteria oceny prezentacji zostaną przedstawione studentom na ćwiczeniach w formie formularzy. Podstawą zaliczenia jest zdobycie 50% maksymalnej liczby punktów. Dodatkowo wymagana jest obecność na co najmniej 7 z 9 ćwiczeń.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Student przygotowuje prezentacje multimedialne i plakat oraz występuje publicznie z mini wykładami; szczegółowe kryteria oceny poszczególnych elementów prezentacji są podawane przed pierwszymi ćwiczeniami.


Ocena stopnia przygotowania do ćwiczeń oraz osiągnięcia założonych efektów na podstawie 1) jakości wykonania trzech prezentacji (dwie multimedialne, jedna w formie plakatu), 2) jakości zaprezentowania przed grupą osób w/w trzech prezentacji, 3) wkładu w dyskusje merytoryczne na zajęciach.

Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny/konwersatoryjny

• metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna oparta o nagrania filmowe prezentacji studentów)

• metody praktyczne (prezentacje naukowe studentów w formie wystąpień ustnych wspartych prezentacją multimedialną oraz prezentacji plakatów)

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 6h

Udział w ćwiczeniach: 24h

Wyszukanie, zebranie i opracowanie graficzne danach empirycznych: 20h

Kwerenda i czytanie publikacji anglojęzycznych niezbędnych do opracowania merytorycznego tematów wystąpień: 15h

Przygotowanie trzech prezentacji: 35h

Łączny nakład pracy studenta: 100h

Pełny opis:

Wykłady: teoria komunikacji, mechanizmy percepcji i zapamiętywania informacji. Biologiczne uwarunkowania procesu komunikacji i postrzegania informacji. Problem niespójności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, tzw. luka komunikacyjna i zasady dozowania informacji. Różne sposoby przygotowania prezentacji oraz zastosowanie różnych form graficznego przedstawiania danych (wykresy, tabele, schematy) oraz dostosowanie ich do rodzaju danych. Ćwiczenia: obejmują swą treścią zagadnienia merytoryczne poruszane na wykładach oraz dostarczają doświadczenia w publicznych wystąpieniach. Szczególny nacisk kładziony jest na umiejętność prostego i rzeczowego przedstawiania abstrakcyjnych pojęć, hipotez, wyników badań i schematów badawczych, oraz dostosowanie sposobu prezentacji do rodzaju odbiorcy.

Literatura:

Comfort, J. 1996. Effective presentations: student’s book Oxford University Press

Podręcznik uzupełniający w języku polskim:

Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. J. Weiner, PWN, Warszawa 1998.

Uwagi:

Wykłady 6h: 2 wykłady

Ćwiczenia 24h: 9 tygodni (120 minut/tydzień)

Kurs rozpoczyna się dwoma wykładami (każdy po 135 minut), które stanowią kompendium wiedzy na temat zasad komunikacji i metod prezentacji danych naukowych. Na bazie informacji z wykładu przeprowadzane są następnie ćwiczenia (9 ćwiczeń po 120 minut), w ramach których studenci przedstawiają trzy prezentacje wykonane przed ćwiczeniami. Zadaniem wszystkich prezentacji jest przedstawienie jednego dowolnego problemu naukowego, z dziedziny związanej z kierunkiem studiów wraz z adekwatnymi danymi (w formie graficznej: wykres, tabela, schemat). Wystąpienia z prezentacjami są nagrywane oraz odtwarzane przed studentami celem przedyskutowania mocnych i słabych stron prezentacji oraz sposobu werbalnego i pozawerbalnego komunikowania się każdego studenta. Każda prezentacja jest skierowana do innego grona odbiorców, przez co studenci zmuszani są do dostosowywania formy i sposobu prezentacji do określonej sytuacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 6 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czarnołęski
Prowadzący grup: Mariusz Boćkowski, Marcin Czarnołęski, Jayasravanthi Mokkapati, Joanna Tusznio, Elisavet Zagkle
Strona przedmiotu: http://www.eko.uj.edu.pl/~czarn/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zdobycie wiedzy na temat zasad komunikacji, percepcji i przyswajania informacji. Nabycie umiejętności świadomego stosowania zdobytej wiedzy w trakcie przygotowań prezentacji naukowych i popularnonaukowych. Opanowanie stresu towarzyszącego wystąpieniom publicznym. Nabycie umiejętności dostosowywania formy prezentacji do rodzaju publiczności. Uwrażliwienie na rolę skutecznej prezentacji wyników badań naukowych w metodzie naukowej oraz mechanizmach życia społecznego.

Efekty kształcenia:

• Wiedza

Student zna zasady komunikacji, w tym znaczenie werbalnego i pozawerbalnego sposobu komunikowania się, oraz ich biologiczne uwarunkowania. W szczególności student rozumie niepożądane efekty niespójności przekazu werbalnego i pozawerbalnego oraz nadmiaru informacji. Student zna rolę skutecznej komunikacji w życiu codziennym oraz w metodzie naukowej. Student zna podstawy zasad prezentowania różnego rodzaju danych w formie graficznej (tabele, wykresy, schematy) oraz stosowania różnych form prezentacji (wystąpienie ustne, prezentacja multimedialna, plakat).

• Umiejętności

Student potrafi kontrolować swój stres w czasie wystąpienia publicznego oraz umiejętnie wesprzeć wystąpienie ustne odpowiednimi środkami wizualnymi. Potrafi formę wypowiedzi i prezentacji dostosować do rodzaju wystąpienia, typu danych, a także do rodzaju publiczności. Potrafi przeanalizować dane przedstawiając je w formie różnych wykresów, tabel i schematów, oraz wytłumaczyć przewagę wybranych form nad innymi formami graficznymi. Potrafi stworzyć prezentację multimedialną oraz plakat oraz zaplanować wystąpienie ustne. Student potrafi ocenić wystąpienie innych osób i udzielić innym konstruktywnych wskazówek w zakresie poprawy komunikacji i sposobu prezentowania danych. Student potrafi zaktywizować słuchaczy w czasie wystąpienia i wzbudzić w nich zainteresowanie tematem wystąpienia. Student potrafi prowadzić dyskusję z publicznością, odpowiadając w sposób rzeczowy i prosty na zadawane pytania. Student potrafi w sytuacji presji czasu streścić wyniki badań naukowych, umiejętnie zwracając uwagę na najważniejsze elementy badań.

• Kompetencje społeczne

Student akceptuje konieczność upowszechniania wyników badań naukowych w społeczeństwie oraz wśród innych naukowców. Akceptuje rolę prezentacji wyników badań jako element współczesnej metody naukowego poznania. Student jest uwrażliwiony na konieczność dostosowywania stopnia trudności prezentacji oraz form prezentacji do odbiorcy oraz narzuconego typu prezentacji. Student wykazuje się odpowiedzialnością i rzetelnością w prezentowaniu danych, dąży do przejrzystości wypowiedzi oraz jednoznacznej formy prezentacji danych, jest uwrażliwiony na możliwą manipulację interpretacji wyników, wynikającą z ich nierzetelnej prezentacji. Student akceptuje swoje słabości i odczuwa potrzebę samodoskonalenia się. Student jest zmotywowany do analizowania i oceniania wystąpień innych osób celem samodoskonalenia.


Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość komputera i oprogramowania typu pakiet Microsoft Office.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie i ocena końcowa uzależniona jest od 1) sumy punktów zdobywanych na ćwiczeniach w trakcie trzech prezentacji (łącznie 47 pkt) oraz 2) wkładu merytorycznego w dyskusje. Szczegółowe kryteria oceny prezentacji zostaną przedstawione studentom na ćwiczeniach w formie formularzy. Podstawą zaliczenia jest zdobycie 50% maksymalnej liczby punktów. Dodatkowo wymagana jest obecność na co najmniej 7 z 9 ćwiczeń.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Student przygotowuje prezentacje multimedialne i plakat oraz występuje publicznie z mini wykładami; szczegółowe kryteria oceny poszczególnych elementów prezentacji są podawane przed pierwszymi ćwiczeniami.


Ocena stopnia przygotowania do ćwiczeń oraz osiągnięcia założonych efektów na podstawie 1) jakości wykonania trzech prezentacji (dwie multimedialne, jedna w formie plakatu), 2) jakości zaprezentowania przed grupą osób w/w trzech prezentacji, 3) wkładu w dyskusje merytoryczne na zajęciach.

Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny/konwersatoryjny

• metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna oparta o nagrania filmowe prezentacji studentów)

• metody praktyczne (prezentacje naukowe studentów w formie wystąpień ustnych wspartych prezentacją multimedialną oraz prezentacji plakatów)

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 6h

Udział w ćwiczeniach: 24h

Wyszukanie, zebranie i opracowanie graficzne danach empirycznych: 20h

Kwerenda i czytanie publikacji anglojęzycznych niezbędnych do opracowania merytorycznego tematów wystąpień: 15h

Przygotowanie trzech prezentacji: 35h

Łączny nakład pracy studenta: 100h

Pełny opis:

Wykłady: teoria komunikacji, mechanizmy percepcji i zapamiętywania informacji. Biologiczne uwarunkowania procesu komunikacji i postrzegania informacji. Problem niespójności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, tzw. luka komunikacyjna i zasady dozowania informacji. Różne sposoby przygotowania prezentacji oraz zastosowanie różnych form graficznego przedstawiania danych (wykresy, tabele, schematy) oraz dostosowanie ich do rodzaju danych. Ćwiczenia: obejmują swą treścią zagadnienia merytoryczne poruszane na wykładach oraz dostarczają doświadczenia w publicznych wystąpieniach. Szczególny nacisk kładziony jest na umiejętność prostego i rzeczowego przedstawiania abstrakcyjnych pojęć, hipotez, wyników badań i schematów badawczych, oraz dostosowanie sposobu prezentacji do rodzaju odbiorcy.

Literatura:

Comfort, J. 1996. Effective presentations: student’s book Oxford University Press

Podręcznik uzupełniający w języku polskim:

Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. J. Weiner, PWN, Warszawa 1998.

Uwagi:

Wykłady 6h: 2 wykłady

Ćwiczenia 24h: 9 tygodni (120 minut/tydzień)

Kurs rozpoczyna się dwoma wykładami (każdy po 135 minut), które stanowią kompendium wiedzy na temat zasad komunikacji i metod prezentacji danych naukowych. Na bazie informacji z wykładu przeprowadzane są następnie ćwiczenia (9 ćwiczeń po 120 minut), w ramach których studenci przedstawiają trzy prezentacje wykonane przed ćwiczeniami. Zadaniem wszystkich prezentacji jest przedstawienie jednego dowolnego problemu naukowego, z dziedziny związanej z kierunkiem studiów wraz z adekwatnymi danymi (w formie graficznej: wykres, tabela, schemat). Wystąpienia z prezentacjami są nagrywane oraz odtwarzane przed studentami celem przedyskutowania mocnych i słabych stron prezentacji oraz sposobu werbalnego i pozawerbalnego komunikowania się każdego studenta. Każda prezentacja jest skierowana do innego grona odbiorców, przez co studenci zmuszani są do dostosowywania formy i sposobu prezentacji do określonej sytuacji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.