Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Effective research communication

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-921 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Effective research communication
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-UD-4
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st.
Przedmioty w języku angielskim dla studentów Erasmus+ na Wydziale BiNoZ
Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-25 - 2017-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 6 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czarnołęski
Prowadzący grup: Marcin Czarnołęski, Marta Niedzicka, Natalia Szabla
Strona przedmiotu: http://www.eko.uj.edu.pl/~czarn/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. Wiedza

Student zna i rozumie rolę komunikacji w życiu codziennym i aktywności naukowej, w tym znaczenie werbalenego i pozawerbalnego sposobu komunikacji. Student rozumie problemy wpływu niespójności przekazu werbalnego i pozawerbalnego oraz nadmiaru informacji na efektywność komunikacji. Student zna podstawy zasad prezentowania różnego rodzaju danych w formie graficznej (tabele, wykresy, schematy) oraz stosowania różnych form prezentacji (wykład, prezentacja multimedialna, plakat).

2. Umiejętności

Student potrafi kontrolować swój stres w czasie wystąpienia publicznego oraz umiejętnie wesprzeć wystąpienie werbalne odpowiednimi środkami wizualnymi. Potrafi formę wypowiedzi i prezentacji dostosować do rodzaju wystąpienia oraz rodzaju danych. Student potrafi przeanalizować dane i przedstawić je w formie różnych wykresów, tabel i schematów. Potrafi stworzyć prezentację multimedialną oraz plakat, potrafi zaplanować wystąpienie. Student potrafi ocenić wystąpienie innych osób i udzielić innym konstruktywnych wskazówek w zakresie poprawy komunikacji i sposobu prezentowania danych. Student potrafi zaktywizować słuchaczy w czasie wystąpienia i wzbudzić w nich zainteresowanie tematem wystąpienia.

3. Kompetencje społeczne

Student akceptuje rolę komunikacji i prezentacji danych jako niezbędnego elementu współczesnej metody naukowego poznania. Student akceptuje swoje słabości ale odczuwa potrzebę samodoskonalenia się. Student jest zmotywowany do analizowania i oceniania wystąpień innych osób celem samodoskonalenia. Student wykazuje dążenie do przejrzystości wypowiedzi oraz formy prezentacji, jest wyczulony na próby manipulacji za pomocą nierzetelnej prezentacji danych.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość komputera i oprogramowania typu pakiet Microsoft Office.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie i ocena końcowa uzależniona jest od sumy punktów zdobytych w czasie trzech wystąpień publicznych na ćwiczeniach, dwóch wspartych prezentacjami multimedialnymi, a jednego wspartego plakatem. Dodatkowym kryterium decydujacym o zaliczeniu jest systematyczne uczestniczenie w ćwiczeniach, wymagana obecność na co najmniej osimiu ćwiczeniach z dziewięciu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Student przygotowuje prezentacje multimedialne i plakat oraz występuje publicznie z miniwykładami; szczegółowe kryteria oceny poszczególnych elementów prezentacji są podawane przed pierwszymi ćwiczeniami.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, film, dyskusja dydaktyczna, warsztaty, prezentacje multimedialne, plakat

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 6h

Udział w ćwiczeniach: 24h

Wyszukanie, zebranie i opracowanie graficzne danach empirycznych: 14h

Kwerenda i czytanie publikacji anglojezycznych niezbędnych do opracowania merytorycznego tematów wytapień: 9h

Przygotowanie prezentacji: 36h


Łączny nakład pracy studenta: 89h

Pełny opis:

Wykłady: teoria komunikacji, mechanizmy percepcji i zapamiętywania informacji. Problem niespójności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, tzw. luka komunikacyjna i zasady dozowania informacji. Różne sposoby przygotowania prezentacj i zastosowanie różnych form graficznego przedstawiania danych (wykresy, tabele, schematy) oraz dostosowanie ich do rodzaju danych. Ćwiczenia: obejmują swą treścią zagadnienia merytoryczne poruszane na wykładach oraz dostarczają doświadczenia w publicznych wystąpieniach.

Literatura:

Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. J. Weiner, PWN, Warszawa 1998.

Comfort, J. 1996. Effective presentations: student’s book Oxford University Press

Uwagi:

Wykłady 6h: 3 tygodnie (90 minut/tydzień)

Ćwiczenia 24h: 9 tygodni (120 minut/tydzień)

Kurs rozpoczyna się serią wykładów które stanowią kompedium wiedzy na temat metod prezentacji. Na bazie informacji z wykładu przeprowadzane są następnie zajęcia praktyczne w ramach których studenci przedstawiają trzy prezentacje wykonane przez siebie w czasie pomiedzy ćwiczeniami. Zadaniem każdej prezentacji jest przedstawienie dowolnego problemu z dziedziny związanej z kierunkiem studiów wraz z adekwatnymi danymi (w formie graficznej: wykres, tabela). Wystąpienia z prezentacjami są nagrywane oraz odwtarzane przed studentami celem przedyskutowania mocnych i słabych stron prezentacji oraz sposobu werbalnego i pozawerbalnego komunikowania się każdego studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-02-24 - 2018-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 6 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czarnołęski
Prowadzący grup: Marcin Czarnołęski, Marta Niedzicka, Natalia Szabla
Strona przedmiotu: http://www.eko.uj.edu.pl/~czarn/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zdobycie wiedzy na temat zasad komunikacji, percepcji i przyswajania informacji. Nabycie umiejętności świadomego stosowania zdobytej wiedzy w trakcie przygotowań prezentacji naukowych i popularnonaukowych. Opanowanie stresu towarzyszącego wystąpieniom publicznym. Nabycie umiejętności dostosowywania formy prezentacji do rodzaju publiczności. Uwrażliwienie na rolę skutecznej prezentacji wyników badań naukowych w metodzie naukowej oraz mechanizmach życia społecznego.

Efekty kształcenia:

• Wiedza

Student zna zasady komunikacji, w tym znaczenie werbalnego i pozawerbalnego sposobu komunikowania się, oraz ich biologiczne uwarunkowania. W szczególności student rozumie niepożądane efekty niespójności przekazu werbalnego i pozawerbalnego oraz nadmiaru informacji. Student zna rolę skutecznej komunikacji w życiu codziennym oraz w metodzie naukowej. Student zna podstawy zasad prezentowania różnego rodzaju danych w formie graficznej (tabele, wykresy, schematy) oraz stosowania różnych form prezentacji (wystąpienie ustne, prezentacja multimedialna, plakat).

• Umiejętności

Student potrafi kontrolować swój stres w czasie wystąpienia publicznego oraz umiejętnie wesprzeć wystąpienie ustne odpowiednimi środkami wizualnymi. Potrafi formę wypowiedzi i prezentacji dostosować do rodzaju wystąpienia, typu danych, a także do rodzaju publiczności. Potrafi przeanalizować dane przedstawiając je w formie różnych wykresów, tabel i schematów, oraz wytłumaczyć przewagę wybranych form nad innymi formami graficznymi. Potrafi stworzyć prezentację multimedialną oraz plakat oraz zaplanować wystąpienie ustne. Student potrafi ocenić wystąpienie innych osób i udzielić innym konstruktywnych wskazówek w zakresie poprawy komunikacji i sposobu prezentowania danych. Student potrafi zaktywizować słuchaczy w czasie wystąpienia i wzbudzić w nich zainteresowanie tematem wystąpienia. Student potrafi prowadzić dyskusję z publicznością, odpowiadając w sposób rzeczowy i prosty na zadawane pytania. Student potrafi w sytuacji presji czasu streścić wyniki badań naukowych, umiejętnie zwracając uwagę na najważniejsze elementy badań.

• Kompetencje społeczne

Student akceptuje konieczność upowszechniania wyników badań naukowych w społeczeństwie oraz wśród innych naukowców. Akceptuje rolę prezentacji wyników badań jako element współczesnej metody naukowego poznania. Student jest uwrażliwiony na konieczność dostosowywania stopnia trudności prezentacji oraz form prezentacji do odbiorcy oraz narzuconego typu prezentacji. Student wykazuje się odpowiedzialnością i rzetelnością w prezentowaniu danych, dąży do przejrzystości wypowiedzi oraz jednoznacznej formy prezentacji danych, jest uwrażliwiony na możliwą manipulację interpretacji wyników, wynikającą z ich nierzetelnej prezentacji. Student akceptuje swoje słabości i odczuwa potrzebę samodoskonalenia się. Student jest zmotywowany do analizowania i oceniania wystąpień innych osób celem samodoskonalenia.


Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość komputera i oprogramowania typu pakiet Microsoft Office.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie i ocena końcowa uzależniona jest od 1) sumy punktów zdobywanych na ćwiczeniach w trakcie trzech prezentacji (łącznie 47 pkt) oraz 2) wkładu merytorycznego w dyskusje. Szczegółowe kryteria oceny prezentacji zostaną przedstawione studentom na ćwiczeniach w formie formularzy. Podstawą zaliczenia jest zdobycie 50% maksymalnej liczby punktów. Dodatkowo wymagana jest obecność na co najmniej 7 z 9 ćwiczeń.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Student przygotowuje prezentacje multimedialne i plakat oraz występuje publicznie z mini wykładami; szczegółowe kryteria oceny poszczególnych elementów prezentacji są podawane przed pierwszymi ćwiczeniami.


Ocena stopnia przygotowania do ćwiczeń oraz osiągnięcia założonych efektów na podstawie 1) jakości wykonania trzech prezentacji (dwie multimedialne, jedna w formie plakatu), 2) jakości zaprezentowania przed grupą osób w/w trzech prezentacji, 3) wkładu w dyskusje merytoryczne na zajęciach.

Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny/konwersatoryjny

• metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna oparta o nagrania filmowe prezentacji studentów)

• metody praktyczne (prezentacje naukowe studentów w formie wystąpień ustnych wspartych prezentacją multimedialną oraz prezentacji plakatów)

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 6h

Udział w ćwiczeniach: 24h

Wyszukanie, zebranie i opracowanie graficzne danach empirycznych: 20h

Kwerenda i czytanie publikacji anglojęzycznych niezbędnych do opracowania merytorycznego tematów wystąpień: 15h

Przygotowanie trzech prezentacji: 35h

Łączny nakład pracy studenta: 100h

Pełny opis:

Wykłady: teoria komunikacji, mechanizmy percepcji i zapamiętywania informacji. Biologiczne uwarunkowania procesu komunikacji i postrzegania informacji. Problem niespójności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, tzw. luka komunikacyjna i zasady dozowania informacji. Różne sposoby przygotowania prezentacji oraz zastosowanie różnych form graficznego przedstawiania danych (wykresy, tabele, schematy) oraz dostosowanie ich do rodzaju danych. Ćwiczenia: obejmują swą treścią zagadnienia merytoryczne poruszane na wykładach oraz dostarczają doświadczenia w publicznych wystąpieniach. Szczególny nacisk kładziony jest na umiejętność prostego i rzeczowego przedstawiania abstrakcyjnych pojęć, hipotez, wyników badań i schematów badawczych, oraz dostosowanie sposobu prezentacji do rodzaju odbiorcy.

Literatura:

Comfort, J. 1996. Effective presentations: student’s book Oxford University Press

Podręcznik uzupełniający w języku polskim:

Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. J. Weiner, PWN, Warszawa 1998.

Uwagi:

Wykłady 6h: 2 wykłady

Ćwiczenia 24h: 9 tygodni (120 minut/tydzień)

Kurs rozpoczyna się dwoma wykładami (każdy po 135 minut), które stanowią kompendium wiedzy na temat zasad komunikacji i metod prezentacji danych naukowych. Na bazie informacji z wykładu przeprowadzane są następnie ćwiczenia (9 ćwiczeń po 120 minut), w ramach których studenci przedstawiają trzy prezentacje wykonane przed ćwiczeniami. Zadaniem wszystkich prezentacji jest przedstawienie jednego dowolnego problemu naukowego, z dziedziny związanej z kierunkiem studiów wraz z adekwatnymi danymi (w formie graficznej: wykres, tabela, schemat). Wystąpienia z prezentacjami są nagrywane oraz odtwarzane przed studentami celem przedyskutowania mocnych i słabych stron prezentacji oraz sposobu werbalnego i pozawerbalnego komunikowania się każdego studenta. Każda prezentacja jest skierowana do innego grona odbiorców, przez co studenci zmuszani są do dostosowywania formy i sposobu prezentacji do określonej sytuacji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.