Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Effective research communication

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-921 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Effective research communication
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-UD-4
Przedmioty w języku angielskim dla studentów Erasmus+ na Wydziale BiNoZ
Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-25 - 2017-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 6 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czarnołęski
Prowadzący grup: Marcin Czarnołęski, Marta Niedzicka, Natalia Szabla
Strona przedmiotu: http://www.eko.uj.edu.pl/~czarn/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. Wiedza

Student zna i rozumie rolę komunikacji w życiu codziennym i aktywności naukowej, w tym znaczenie werbalenego i pozawerbalnego sposobu komunikacji. Student rozumie problemy wpływu niespójności przekazu werbalnego i pozawerbalnego oraz nadmiaru informacji na efektywność komunikacji. Student zna podstawy zasad prezentowania różnego rodzaju danych w formie graficznej (tabele, wykresy, schematy) oraz stosowania różnych form prezentacji (wykład, prezentacja multimedialna, plakat).

2. Umiejętności

Student potrafi kontrolować swój stres w czasie wystąpienia publicznego oraz umiejętnie wesprzeć wystąpienie werbalne odpowiednimi środkami wizualnymi. Potrafi formę wypowiedzi i prezentacji dostosować do rodzaju wystąpienia oraz rodzaju danych. Student potrafi przeanalizować dane i przedstawić je w formie różnych wykresów, tabel i schematów. Potrafi stworzyć prezentację multimedialną oraz plakat, potrafi zaplanować wystąpienie. Student potrafi ocenić wystąpienie innych osób i udzielić innym konstruktywnych wskazówek w zakresie poprawy komunikacji i sposobu prezentowania danych. Student potrafi zaktywizować słuchaczy w czasie wystąpienia i wzbudzić w nich zainteresowanie tematem wystąpienia.

3. Kompetencje społeczne

Student akceptuje rolę komunikacji i prezentacji danych jako niezbędnego elementu współczesnej metody naukowego poznania. Student akceptuje swoje słabości ale odczuwa potrzebę samodoskonalenia się. Student jest zmotywowany do analizowania i oceniania wystąpień innych osób celem samodoskonalenia. Student wykazuje dążenie do przejrzystości wypowiedzi oraz formy prezentacji, jest wyczulony na próby manipulacji za pomocą nierzetelnej prezentacji danych.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość komputera i oprogramowania typu pakiet Microsoft Office.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie i ocena końcowa uzależniona jest od sumy punktów zdobytych w czasie trzech wystąpień publicznych na ćwiczeniach, dwóch wspartych prezentacjami multimedialnymi, a jednego wspartego plakatem. Dodatkowym kryterium decydujacym o zaliczeniu jest systematyczne uczestniczenie w ćwiczeniach, wymagana obecność na co najmniej osimiu ćwiczeniach z dziewięciu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Student przygotowuje prezentacje multimedialne i plakat oraz występuje publicznie z miniwykładami; szczegółowe kryteria oceny poszczególnych elementów prezentacji są podawane przed pierwszymi ćwiczeniami.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, film, dyskusja dydaktyczna, warsztaty, prezentacje multimedialne, plakat

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 6h

Udział w ćwiczeniach: 24h

Wyszukanie, zebranie i opracowanie graficzne danach empirycznych: 14h

Kwerenda i czytanie publikacji anglojezycznych niezbędnych do opracowania merytorycznego tematów wytapień: 9h

Przygotowanie prezentacji: 36h


Łączny nakład pracy studenta: 89h

Pełny opis:

Wykłady: teoria komunikacji, mechanizmy percepcji i zapamiętywania informacji. Problem niespójności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, tzw. luka komunikacyjna i zasady dozowania informacji. Różne sposoby przygotowania prezentacj i zastosowanie różnych form graficznego przedstawiania danych (wykresy, tabele, schematy) oraz dostosowanie ich do rodzaju danych. Ćwiczenia: obejmują swą treścią zagadnienia merytoryczne poruszane na wykładach oraz dostarczają doświadczenia w publicznych wystąpieniach.

Literatura:

Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. J. Weiner, PWN, Warszawa 1998.

Comfort, J. 1996. Effective presentations: student’s book Oxford University Press

Uwagi:

Wykłady 6h: 3 tygodnie (90 minut/tydzień)

Ćwiczenia 24h: 9 tygodni (120 minut/tydzień)

Kurs rozpoczyna się serią wykładów które stanowią kompedium wiedzy na temat metod prezentacji. Na bazie informacji z wykładu przeprowadzane są następnie zajęcia praktyczne w ramach których studenci przedstawiają trzy prezentacje wykonane przez siebie w czasie pomiedzy ćwiczeniami. Zadaniem każdej prezentacji jest przedstawienie dowolnego problemu z dziedziny związanej z kierunkiem studiów wraz z adekwatnymi danymi (w formie graficznej: wykres, tabela). Wystąpienia z prezentacjami są nagrywane oraz odwtarzane przed studentami celem przedyskutowania mocnych i słabych stron prezentacji oraz sposobu werbalnego i pozawerbalnego komunikowania się każdego studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-02-24 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 6 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czarnołęski
Prowadzący grup: Marcin Czarnołęski, Marta Niedzicka, Natalia Szabla
Strona przedmiotu: http://www.eko.uj.edu.pl/~czarn/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. Wiedza

Student zna i rozumie rolę komunikacji w życiu codziennym i aktywności naukowej, w tym znaczenie werbalenego i pozawerbalnego sposobu komunikacji. Student rozumie problemy wpływu niespójności przekazu werbalnego i pozawerbalnego oraz nadmiaru informacji na efektywność komunikacji. Student zna podstawy zasad prezentowania różnego rodzaju danych w formie graficznej (tabele, wykresy, schematy) oraz stosowania różnych form prezentacji (wykład, prezentacja multimedialna, plakat).

2. Umiejętności

Student potrafi kontrolować swój stres w czasie wystąpienia publicznego oraz umiejętnie wesprzeć wystąpienie werbalne odpowiednimi środkami wizualnymi. Potrafi formę wypowiedzi i prezentacji dostosować do rodzaju wystąpienia oraz rodzaju danych. Student potrafi przeanalizować dane i przedstawić je w formie różnych wykresów, tabel i schematów. Potrafi stworzyć prezentację multimedialną oraz plakat, potrafi zaplanować wystąpienie. Student potrafi ocenić wystąpienie innych osób i udzielić innym konstruktywnych wskazówek w zakresie poprawy komunikacji i sposobu prezentowania danych. Student potrafi zaktywizować słuchaczy w czasie wystąpienia i wzbudzić w nich zainteresowanie tematem wystąpienia.

3. Kompetencje społeczne

Student akceptuje rolę komunikacji i prezentacji danych jako niezbędnego elementu współczesnej metody naukowego poznania. Student akceptuje swoje słabości ale odczuwa potrzebę samodoskonalenia się. Student jest zmotywowany do analizowania i oceniania wystąpień innych osób celem samodoskonalenia. Student wykazuje dążenie do przejrzystości wypowiedzi oraz formy prezentacji, jest wyczulony na próby manipulacji za pomocą nierzetelnej prezentacji danych.

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość komputera i oprogramowania typu pakiet Microsoft Office.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie i ocena końcowa uzależniona jest od sumy punktów zdobytych w czasie trzech wystąpień publicznych na ćwiczeniach, dwóch wspartych prezentacjami multimedialnymi, a jednego wspartego plakatem. Dodatkowym kryterium decydujacym o zaliczeniu jest systematyczne uczestniczenie w ćwiczeniach, wymagana obecność na co najmniej osimiu ćwiczeniach z dziewięciu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Student przygotowuje prezentacje multimedialne i plakat oraz występuje publicznie z miniwykładami; szczegółowe kryteria oceny poszczególnych elementów prezentacji są podawane przed pierwszymi ćwiczeniami.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, film, dyskusja dydaktyczna, warsztaty, prezentacje multimedialne, plakat

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 6h

Udział w ćwiczeniach: 24h

Wyszukanie, zebranie i opracowanie graficzne danach empirycznych: 14h

Kwerenda i czytanie publikacji anglojezycznych niezbędnych do opracowania merytorycznego tematów wytapień: 9h

Przygotowanie prezentacji: 36h


Łączny nakład pracy studenta: 89h

Pełny opis:

Wykłady: teoria komunikacji, mechanizmy percepcji i zapamiętywania informacji. Problem niespójności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, tzw. luka komunikacyjna i zasady dozowania informacji. Różne sposoby przygotowania prezentacj i zastosowanie różnych form graficznego przedstawiania danych (wykresy, tabele, schematy) oraz dostosowanie ich do rodzaju danych. Ćwiczenia: obejmują swą treścią zagadnienia merytoryczne poruszane na wykładach oraz dostarczają doświadczenia w publicznych wystąpieniach.

Literatura:

Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. J. Weiner, PWN, Warszawa 1998.

Comfort, J. 1996. Effective presentations: student’s book Oxford University Press

Uwagi:

Wykłady 6h: 3 tygodnie (90 minut/tydzień)

Ćwiczenia 24h: 9 tygodni (120 minut/tydzień)

Kurs rozpoczyna się serią wykładów które stanowią kompedium wiedzy na temat metod prezentacji. Na bazie informacji z wykładu przeprowadzane są następnie zajęcia praktyczne w ramach których studenci przedstawiają trzy prezentacje wykonane przez siebie w czasie pomiedzy ćwiczeniami. Zadaniem każdej prezentacji jest przedstawienie dowolnego problemu z dziedziny związanej z kierunkiem studiów wraz z adekwatnymi danymi (w formie graficznej: wykres, tabela). Wystąpienia z prezentacjami są nagrywane oraz odwtarzane przed studentami celem przedyskutowania mocnych i słabych stron prezentacji oraz sposobu werbalnego i pozawerbalnego komunikowania się każdego studenta.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.