Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Effective research communication

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-921 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Effective research communication
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Environmental Protection and Management - kursy do wyboru
Kursy do wyboru programu Study Abroad API
Kursy w języku angielskim dla studentów programu Erasmus+ (Wydział Biologii)
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: antropologia biologiczna, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st. od roku ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Zarządzanie zasobami przyrody - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 27 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 3 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czarnołęski
Prowadzący grup: Marcin Czarnołęski, Valeriya Privalova, Joanna Tusznio, Elisavet Zagkle
Strona przedmiotu: http://www.eko.uj.edu.pl/~czarn/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zdobycie wiedzy dotyczącej zasad komunikacji, percepcji i przyswajania informacji. Nabycie umiejętności świadomego stosowania zdobytej wiedzy w trakcie przygotowań prezentacji naukowych i popularnonaukowych. Opanowanie stresu towarzyszącego wystąpieniom publicznym. Nabycie umiejętności dostosowywania formy prezentacji do rodzaju publiczności. Uwrażliwienie na rolę skutecznej prezentacji wyników badań naukowych w metodzie naukowej oraz mechanizmach życia społecznego.

Efekty kształcenia:

• Wiedza

Student zna zasady komunikacji, w tym znaczenie werbalnego i pozawerbalnego sposobu komunikowania się, oraz ich biologiczne uwarunkowania.

W szczególności: student rozumie niepożądane efekty niespójności przekazu werbalnego i pozawerbalnego oraz nadmiaru informacji. Student zna rolę skutecznej komunikacji w życiu codziennym oraz w metodzie naukowej. Student zna podstawy zasad prezentowania różnego rodzaju danych w formie graficznej (tabele, wykresy, schematy) oraz stosowania różnych form prezentacji (wystąpienie ustne, prezentacja multimedialna, plakat).

• Umiejętności

Student potrafi kontrolować swój stres w czasie wystąpienia publicznego oraz umiejętnie wesprzeć wystąpienie ustne odpowiednimi środkami wizualnymi. Potrafi dostosować formę wypowiedzi i prezentacji do rodzaju wystąpienia, typu danych, a także do rodzaju publiczności. Student potrafi przeanalizować dane przedstawiając je w formie wykresów, tabel i schematów, oraz wytłumaczyć przewagę wybranych form nad innymi formami graficznymi. Potrafi stworzyć prezentację multimedialną oraz plakat, potrafi zaplanować wystąpienie ustne. Student potrafi ocenić wystąpienie innych osób i udzielić innym konstruktywnych wskazówek w zakresie poprawy komunikacji i sposobu prezentowania danych. Student potrafi zaktywizować słuchaczy w czasie wystąpienia i wzbudzić w nich zainteresowanie tematem wystąpienia. Student potrafi prowadzić dyskusję z publicznością, odpowiadając w sposób rzeczowy i prosty na zadawane pytania. Student, w sytuacji presji czasu, potrafi streścić wyniki badań naukowych, umiejętnie zwracając uwagę na ich najważniejsze elementy.

• Kompetencje społeczne

Student akceptuje konieczność upowszechniania wyników badań naukowych w społeczeństwie oraz wśród innych naukowców, wykazuje się odpowiedzialnością i rzetelnością w prezentowaniu danych, dąży do przejrzystości wypowiedzi oraz jednoznacznej formy prezentacji danych, jest uwrażliwiony na możliwą manipulację interpretacji wyników, wynikającą z ich nierzetelnej prezentacji. Student jest zmotywowany do analizowania i oceniania wystąpień innych osób celem samodoskonalenia.Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie i ocena końcowa uzależniona jest od 1) sumy punktów zdobywanych na ćwiczeniach w trakcie trzech prezentacji (łącznie 47 pkt) oraz 2) wkładu merytorycznego w dyskusje. Szczegółowe kryteria oceny prezentacji zostaną przedstawione studentom na ćwiczeniach w formie formularzy. Podstawą zaliczenia jest zdobycie 50% maksymalnej liczby punktów. Dodatkowo wymagana jest obecność na co najmniej 8 z 10 ćwiczeń.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Student przygotowuje prezentacje multimedialne i plakat oraz występuje publicznie z miniwykładami; szczegółowe kryteria oceny poszczególnych elementów prezentacji są podawane przed pierwszymi ćwiczeniami


Ocena stopnia przygotowania do ćwiczeń oraz osiągnięcia założonych efektów opiera się na podstawie 1) jakości merytorycznej i formalnej wykonania dwóch prezentacji multimedialnych i jednej w formie plakatu, 2) umiejętności zaprezentowania przygotowanych prezentacji przed grupą (oceniane będę jasność wywodu, rzetelność i jednoznaczność przedstawianych argumentów, umiejętność przygotowania i przeprowadzenia wystąpienia), 3) wkładu w dyskusje merytoryczne na zajęciach a w tym umiejętności naukowej argumentacji i obrony przedstawianych tez.


Metody dydaktyczne:

• wykład informacyjny/konwersatoryjny

• metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna oparta o nagrania filmowe prezentacji studentów)

• metody praktyczne (prezentacje naukowe studentów w formie wystąpień ustnych wspartych prezentacją multimedialną oraz prezentacji plakatów; zajęcia warsztatowe)


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 3h

Udział w ćwiczeniach: 27h

Wyszukanie, zebranie i opracowanie graficzne danach empirycznych: 15h

Kwerenda i czytanie publikacji anglojęzycznych niezbędnych do opracowania merytorycznego tematów wystąpień: 15h

Przygotowanie trzech prezentacji: 15h

Łączny nakład pracy studenta: 75h


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Ecology and Evolution, rok 1
Environmental Protection and Management, rok 1
Ecology and Evolution, rok 1
Environmental Protection and Management, rok 1
Ecology and Evolution, rok 1
Environmental Protection and Management, rok 1
Ecology and Evolution, rok 1
Environmental Protection and Management, rok 1
Ecology and Evolution, rok 1
Environmental Protection and Management, rok 1

Pełny opis:

Wykłady: teoria komunikacji, mechanizmy percepcji i zapamiętywania informacji. Biologiczne uwarunkowania procesu komunikacji i postrzegania informacji. Problem niespójności komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, tzw. luka komunikacyjna i zasady dozowania informacji. Różne sposoby przygotowania prezentacji oraz zastosowanie różnych form graficznego przedstawiania danych (wykresy, tabele, schematy) oraz dostosowanie ich do rodzaju danych. Ćwiczenia: obejmują swą treścią zagadnienia merytoryczne poruszane na wykładach oraz dostarczają doświadczenia w publicznych wystąpieniach. Szczególny nacisk kładziony jest na umiejętność prostego i rzeczowego przedstawiania abstrakcyjnych pojęć, hipotez, wyników badań i schematów badawczych, oraz dostosowanie sposobu prezentacji do rodzaju odbiorcy.

Literatura:

Comfort, J. 1996. Effective presentations: student’s book Oxford University Press

Podręcznik uzupełniający w języku polskim:

Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. J. Weiner, PWN, Warszawa 1998.

Uwagi:

Wykłady 3h

Ćwiczenia 27h: 10 tygodni (121.5 minut/tydzień)

Kurs rozpoczyna się wykładem który stanowi kompendium wiedzy na temat zasad komunikacji i metod prezentacji danych naukowych. Na bazie informacji z wykładu przeprowadzane są następnie ćwiczenia, w ramach których studenci przedstawiają trzy prezentacje wykonane przed ćwiczeniami. Zadaniem wszystkich prezentacji jest przedstawienie jednego dowolnego problemu naukowego, z dziedziny związanej z kierunkiem studiów wraz z adekwatnymi danymi (w formie graficznej: wykres, tabela, schemat). Wystąpienia z prezentacjami są nagrywane oraz odtwarzane przed studentami celem przedyskutowania mocnych i słabych stron prezentacji oraz sposobu werbalnego i pozawerbalnego komunikowania się każdego studenta. Każda prezentacja jest skierowana do innego grona odbiorców, przez co studenci powinni dostosowywać formy i sposoby prezentacji do określonej sytuacji. Dodatkowo część ćwiczeń przeznaczona jest na warsztaty pracy nad doskonaleniem form graficznych stosowanych w plakatach.

Konsultacja merytoryczna: pracownik naukowy Gorczańskiego Parku Narodowego - specjalista ds. komunikacji medialnej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 27 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 3 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czarnołęski
Prowadzący grup: Marcin Czarnołęski, Valeriya Privalova, Joanna Tusznio, Elisavet Zagkle
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.