Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zoologia - kręgowce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-922 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Zoologia - kręgowce
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Hofman
Prowadzący grup: Sebastian Hofman, Anna Pecio, Edyta Podmokła, Krystyna Żuwała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

zna i rozumie podstawowe pojęcia taksonomii filogenetycznej dającej pierwszeństwo pokrewieństwom przed podobieństwem powierzchownym; jest świadoma niezgodności między tradycyjnymi podziałami a nowym spojrzeniem wzbogaconym o dane genomowe i paleontologiczne, rodzącym się sposobem ujmowania rozmaitości na

różnych poziomach. Zna miejsce kręgowców, i swoje, w drzewie życia. K_W05, K_W12; potrafi wyjaśnić rozwojowe pochodzenie struktur właściwych kręgowcom, modyfikacje wspólnego planu budowy, powstawanie nowych narządów i funkcji, lub też ich zanik związany z adaptacjami środowiskowymi. Umie podać przykłady takich modyfikacji. Zna rozmaitość kręgowców współczesnych i niektórych grup wymarłych, ich budowę i tryb życia na tle ich historii i pokrewieństw; potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin biologii nauk pokrewnych w wyjaśnianiu cech organizmów i rozmaitości kręgowców. K_U10; uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany; potrafi planować swoją edukację; K_U13.

widzi potrzebę uczenia się przez całe życie i rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. K_K0;

interpretuje różnorodność kręgowców kontekście filogenetycznym i ewolucyjnym, w oparciu o badania empiryczne. K_K05:

Forma i warunki zaliczenia:

Udział w wykładach jest obowiązkowy.

Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń w formie pisemnej.

Warunkiem zaliczenia modułu jest zdanie pisemnego egzaminu; próg punktowy dla oceny pozytywnej wynosi 50%.

Warunkiem dopuszczenie do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie kolokwiów cząstkowych w formie pisemnej.

Metody dydaktyczne:

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody praktyczne – ćwiczenia i konwersatoria

Identyfikacja kręgowców

Bilans punktów ECTS:

Aktywność nakład pracy

Udział w wykładach 30 h

Udział w ćwiczeniach 30 h

Przygotowanie się do ćwiczeń 45 h

Przygotowanie do zaliczenia 15 h

Przygotowanie do egzaminu 30 h

Suma 150 h

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

biologia, rok 1

Pełny opis:

Metody porównawcze, podobieństwa organizmów i dane o szczątkach kopalnych jako dwa źródła informacji filogenetycznych. Kladogramy jako hipotezy filogenetyczne, znaczenie taksonomii. Podstawowe założenia analizy kladystycznej, podobieństwa plezjo- i apomorficzne, zasady tworzenia grup taksonomicznych. Najstarsze kopalne pozostałości kręgowców, cechy synapomorficzne kręgowców: pozostałe strunowce jako grupa odniesienia. Różnorodność kopalnych i współczesnych ryb, rola wielkich wymierań w ewolucji. Osmoregulacja. Pochodzenie czworonogów, różnorodność współczesnych płazów. Bogata przeszłość i skromna obecność gadów wśród współczesnych kręgowców. Endotermia i stałocieplność, kręgowce na wysokich obrotach: ptaki i ssaki, korzyści i ograniczenia. Miejsce człowieka wśród kręgowców.

Literatura:

H. Szarski. 1998. Historia zwierząt kręgowych. PWN.

Z. Grodziński red. 1979. Zoologia. Przedstrunowce i strunowce. PWN H. Szarski red. 1976. Anatomia porównawcza kręgowców.

F. H.Pough, C.M.Janis, J.B.Heiser. 2005. Vertebrate Life. Pearson

Prentice Hall.K.F.Liem, W.E.Bemis, W.F.Walker, Jr, L. Grande. 2001. Functional Anatomy of the Vertebrates. An evolutionary perspective.

Błaszak Cz. (red.). 2015. Zoologia. Szkarłupnie - płazy. Tom 3. PWN

Dzik J. 2015. Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt. WUW

Genome 10K: A Proposal to Obtain Whole-Genome Sequence for 10 000

Vertebrate Species. Journal of Heredity 2009:100(6):659–674

Lektura uzupełniająca:

Nasza wewnętrzna menażeria. Neil Shubin, 2009. Prószyński Biologia. Villee 2009. Multico.

Aktualne przewodniki terenowe do identyfikacji kręgowców.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Hofman
Prowadzący grup: Sebastian Hofman, Anna Pecio, Edyta Podmokła, Krystyna Żuwała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.