Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zoologia - zajęcia terenowe - kręgowce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-923 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Zoologia - zajęcia terenowe - kręgowce
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 20 godzin, 108 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pabijan
Prowadzący grup: Stanisław Bury, Sebastian Hofman, Joanna Kajzer-Bonk, Maciej Pabijan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Uczestnik potrafi rozpoznać i scharakteryzować po kilka gatunków z każdej gromady kręgowców w Polsce południowej, w tym gatunki prawnie chronione. Student poznaje najważniejsze typy siedlisk kręgowców, potrafi wskazać zagrożenia wynikające z działalności człowieka.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student

- zna przykłady i cechy charakterystyczne dla wybranych gromad, rzędów i niektórych rodzin kręgowców

- zna przykłady pospolitych gatunków kręgowców oraz gatunków rzadkich, chronionych na terenie Polski

- potrafi wskazać najważniejsze siedliska kręgowców

- zna podstawy ochrony prawnej kręgowców i różne formy ich ochrony biernej i czynnej

Umiejętności:

Student

- rozpoznaje po kilka gatunków ryb, płazów, gadów ptaków i ssaków występujących w Polsce południowej,

- posługuje się kluczem/atlasem do oznaczania kręgowców

Kompetencje społeczne:

Student

- jest świadomy negatywnego wpływu człowieka na większość kręgowców i ich siedliskWymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia jest obowiązkowe uczestnictwo na wszystkich zajęciach, aktywny udział w ćwiczeniach oraz oddanie pisemnego sprawozdania z zajęć.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawozdanie końcowe oraz aktywność na zajęciach oceniane są przez prowadzącego. Student uzyska zaliczenie gdy w sprawozdaniu poprawnie opisze kilka gatunków kręgowców z każdej gromady, wymieni siedliska, w których gatunki te były obserwowane na zajęciach oraz ich status ochronny, w tym zabiegi ochronne dla gatunku jeśli takie się stosuje. Na zajęciach wymaga się czynnego udziału studenta w wyszukiwaniu, łowieniu oraz oznaczaniu kręgowców.

Metody dydaktyczne:

metody podające – objaśnienie i wyjaśnienie

metody praktyczne – ćwiczenia terenowe


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

ćwiczenia: 20 h


Praca własna studenta:

przygotowanie do zajęć i napisanie sprawozdania: 6 h


w sumie: 26 h = 1 pkt ECTSGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

biologia, rok 1

Pełny opis:

Zajęcia terenowe w siedliskach naturalnych w okolicach Krakowa:

- charakterystyka różnych gatunków zwierząt kręgowych (ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki), pospolitych jak i rzadkich, występujących w siedliskach leśnych, łąkowych, podmokłych oraz w zbiornikach wodnych i strumieniach/rzekach w okolicach Krakowa.

- charakterystyka najważniejszych siedlisk kręgowców w Polsce południowej

- poznanie metod obserwacji i identyfikacji gatunków kręgowców w warunkach terenowych; zasady korzystania z kluczy i atlasów do oznaczania kręgowców

- omówienie najważniejszych zagrożeń antropogenicznych dla kręgowców i metody ich ochrony biernej i czynnej.

Zajęcia w ZOO:

- przykłady gatunków i cechy charakterystyczne dla gromad, rzędów i niektórych rodzin kręgowców

- omówienie globalnych zagrożeń antropogenicznych dla kręgowców.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Brylińska M., Ryby słodkowodne Polski. PWN Warszawa, 2000.

Berger L. Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. PWN, Warszawa-Poznań, 2000.

Jonsson L. Ptaki Europy i obszaru śródziemnomorskiego. Muza SA Warszawa, 2006.

Literatura uzupełniająca:

Pucek Z. 1984. Klucz do oznaczania ssaków Polski. PWN Warszawa, 1984

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: I rok; obowiązkowy

Ćwiczenia w terenie (realizowane podczas dwóch wyjazdów jednodniowych, maksymalnie 50 km poza Kraków) oraz w Ogrodzie Zoologicznym w Krakowie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 20 godzin, 108 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pabijan
Prowadzący grup: Stanisław Bury, Sebastian Hofman, Joanna Kajzer-Bonk, Maciej Pabijan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.