Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zoologia - zajęcia terenowe - bezkręgowce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-924 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Zoologia - zajęcia terenowe - bezkręgowce
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Knutelski
Prowadzący grup: Natalia Cichanowicz, Piotr Gąsiorek, Stanisław Knutelski, Dorota Lachowska-Cierlik, Witold Morek, Maja Przybycień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

w odniesieniu do załączonych efektów obszarowych:

- wiedza: ma wiedzę w zakresie budowy, występowania i adaptacji bezkręgowców do życia w różnych środowiskach; rozpoznaje główne jednostki taksonomiczne Invertebrata oraz wskazuje na ich cechy podobne i różnicujące, rozumie znaczenie teorii ewolucji w wyjaśnianiu różnorodności morfologicznej i funkcjonalnej zwierząt w zależności od środowisk oraz sposobów życia; zna kryteria klasyfikacji taksonomicznych i ekologicznych; wyjaśnia zależności pomiędzy budową a przystosowaniem się dożycia w rozmaitych warunkach środowiskowych; opisuje cechy diagnostyczne najważniejszych typów, gromad oraz rzędów bezkręgowców; zna podstawowe narzędzia i techniki badawcze stosowane w badaniach terenowych bezkręgowców; rozumie związki między badaniami terenowymi a poznaniem bioróżnorodności, systematyki, ekologii, biogeografii i ewolucji zwierząt bezkręgowych oraz potrzebami zachowania różnorodności biologicznej, a także właściwej ich ochrony i zarządzania przyrodą; zna miejsca występowania oraz sposoby poławiania bezkręgowców; opisuje bezkręgowce wodne, lądowe, glebowe, oraz podaje przykłady gatunków jadowitych, niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, szkodliwych dla gospodarki, wskaźnikowych i chronionych.

- umiejętności: umie stosować w praktyce podstawowe kryteria podziału systematycznego oraz nazewnictwa zwierząt bezkręgowych, potrafi je obserwować in situ, opisywać, poławiać, etykietować, zabezpieczać, sortować, preparować oraz rozpoznawać; wie w jakich środowiskach żyją Invertebrata oraz umie je tam znajdywać; potrafi szacować i opisywać różnorodność bezkręgowców oraz oceniać jej stan; zna przykłady gatunków wskaźnikowych, chronionych oraz szkodliwych dla zdrowia i gospodarki człowieka; umie stosować różne techniki i metody badań terenowych; potrafi posługiwać się mikroskopem stereoskopowym, kluczami do oznaczania bezkręgowców, GPS-em oraz sprzętem entomologicznym i laboratoryjnym; zna podstawowe metody konserwacji i preparowania; umie szacować bogactwo i różnorodność taksonomiczną; wie jak po cechach morfologicznych można określić przystosowania Invertebrata do różnych warunków życia.

- kompetencje społeczne: rozumie znaczenie badań terenowych w wyjaśnianiu zjawisk biologicznych oraz poznawaniu różnorodności biotycznej i ewolucji bezkręgowców; rozumie potrzebę poznania budowy i cyklów rozwojowych gatunków groźnych dla zdrowia i gospodarki człowieka oraz gatunków wskaźnikowych i chronionych prawem; zauważa nieustający postęp w stosowanych metodach badań terenowych oraz dostrzega potrzebę ich prowadzenia dla poznania bioróżnorodności oraz jej właściwej ochrony i zarządzania; jest świadomy potrzeby poznawania bezkręgowców dla rozwoju nauki oraz potrzeb medycznych i gospodarczych człowieka.


Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów: Zoologia –bezkręgowce, znajomość podstaw systematyki i taksonomii zwierząt; umiejętność rozpoznawania podstawowych jednostek systematycznych bezkręgowców, znajomość morfologii funkcjonalnej i filogenezy bezkręgowców.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia modułu jest udział we wszystkich zajęciach oraz zaliczenie zadań objętych programem kursu, oddanie poprawnego raportu i przystąpienie wraz z zebranym i opisanym oraz oznaczonym materiałem i spreparowanymi indywidualnie owadami do końcowego sprawdzianu w formie ustnej (oceniane są dostarczone materiały oraz wiadomości i umiejętności nabyte podczas przeprowadzonych zajęć). Ocena końcowa zaliczenia modułu jest średnią arytmetyczną z oceny raportu, jakości pracy w terenie i pracowni, poprawności opisu, oznaczenia i zabezpieczenia zebranych materiałów oraz oceny wiadomości i umiejętności zaprezentowanych na zaliczeniu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Przedstawienie materiałów właściwie opisanych oraz danych zgromadzonych podczas zajęć terenowych i raportu; prezentacja spreparowanych i zakonserwowanych osobników; wykazanie się poprawnością obserwacji oraz umiejętnościami poławiania, konserwacji, etykietowania i oznaczania bezkręgowców, a także prowadzenia notatek terenowych; wykazanie się umiejętnościami poprawnego posługiwania się sprzętem entomologicznym oraz laboratoryjnym (w tym mikroskopowanie, przygotowywanie preparatów mikroskopowych, preparowanie), ocena jakości i różnorodności zebranych i oznaczonych materiałów, odpowiedzi ustne na pytania w zakresie podanych treści kursu - wiadomości dotyczące charakterystyk rozpoznawania, występowania, życia, zachowania, znaczenia i ochrony oraz pozyskiwania i konserwacji najważniejszych grup bezkręgowców lądowych i słodkowodnych Polski.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia terenowe i laboratoryjne z użyciem właściwych technik, narzędzi i środków dydaktycznych; obserwacje makro- i mikroskopowe bezkręgowców, krótkie wykłady praktyczne w laboratorium i terenie; techniki pozyskiwania różnych stadiów rozwojowych poszczególnych grup Invertebrata lądowych oraz wodnych, a także śladów ich aktywności; analiza śladów i tropów bezkręgowców w ich naturalnym środowisku (in situ); rejestrowanie obserwacji terenowych i laboratoryjnych; etykietowanie i konserwacja materiałów dydaktycznych i naukowych; preparowanie głównych rzędów owadów; oznaczanie i klasyfikacja bezkręgowców; planowanie i realizacja zadań badawczych; sporządzanie raportu.

Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach - 40h

Przygotowanie się do ćwiczeń - 10h

Przygotowanie się do zaliczenia - 10h

SUMA: 60h

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

biologia, rok 1

Skrócony opis:

Praktyczne zajęcia terenowe oraz ćwiczenia laboratoryjne i wykłady; zbieranie i oznaczanie bezkręgowców, realizacja zadań programowych, sporządzanie raportu.

Pełny opis:

Bezkręgowce środowisk leśnych (lasy, bory, zagajniki) i terenów otwartych (łąki, pola, przydroża), biotopów wód bieżących i stojących oraz środowisk glebowych; systematyka i taksonomia, morfologia, biologia, stadia rozwojowe, ekologia, biogeografia, ślady i tropy różnych Invertebrata; adaptacje do różnych środowisk i trybów życia; gatunki chronione, kluczowe, wskaźnikowe, jadowite, szkodliwe dla zdrowia i gospodarki człowieka; rozpoznawanie grup systematycznych co najmniej do poziomu nadrodziny lub rzędu - cechy diagnostyczne; klasyfikacje ekologiczne, np.: roślinożercy, drapieżniki, pasożyty, detrytusożercy, itp.; techniki obserwacji, pozyskiwania i etykietowania oraz opisywanie zwierząt w terenie; sortowanie, konserwowanie, preparowanie, oznaczanie, tworzenie baz danych o różnorodności biologicznej. Treści te są realizowane podczas krótkich wykładów, pogadanek, oraz ćwiczeń terenowych i laboratoryjnych z zastosowaniem odpowiednich środków dydaktycznych.

Literatura:

Boroń A., Szlachciak J. 2013. Różnorodność i taksonomia zwierząt. Tom 1. Charakterystyka i systematyka. Podręcznik metodyczny. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn.

Boroń A., Szlachciak J. 2013. Różnorodność i taksonomia zwierząt. Tom 2. Przewodnik terenowy do rozpoznawania wybranych krajowych taksonów zwierząt. Podręcznik metodyczny. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn.

Jura Cz. 2006. Bezkręgowce. PWN, Warszawa.

Moore J. 2009. Wprowadzenie do zoologii bezkręgowców. WUW, Warszawa.

Stańczykowska A. 1979. Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. WSiP, Warszawa.

Falniowski A. 2007. Techniki utrwalania i konserwacji zwierząt. WUW, Warszawa.

Kołodziejczyk A., Koperski P. 2000. Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. WUW, Warszawa

Rybak J.I. 2000. Bezkręgowe zwierzęta słodkowodne. PWN, Warszawa.

Różne atlasy, przewodniki i klucze do oznaczania bezkręgowców.

Skrypty i klucze uzupełniające przygotowane przez pracowników Zakładu Entomologii oraz przekazane podczas zajęć materiały i wiadomości.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Knutelski
Prowadzący grup: Natalia Cichanowicz, Piotr Gąsiorek, Stanisław Knutelski, Dorota Lachowska-Cierlik, Witold Morek, Maja Przybycień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.