Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-926 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Antropologia ogólna
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Kursy dedykowane dla studentów I roku biologii (studia I stopnia)
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Głąb
Prowadzący grup: Beata Cienkosz-Stepańczak, Henryk Głąb, Anna Ziomkiewicz-Wichary, Martyna Żurawiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza: K_W01 rozumie podstawowe zjawiska i procesy biologiczne , K_W02 rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk biologicznych, K_W09 opisuje budowę i funkcjonowanie organizmów na poziomie komórek, tkanek i narządów oraz rozumie zależności funkcjonalne między nimi i na poziomie organizmu, K_W10 objaśnia uwarunkowania środowiskowe życia organizmów, K_W11 opisuje mechanizmy funkcjonowania organizmów na poziomie populacji, biocenozy i ekosystemu, K_W12 rozumie mechanizmy ewolucji, K_W13 wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii biologicznej, K_W14 zna tło historyczne rozwoju nauk biologicznych, w szczególności dotyczące stosowanych w nich metod badawczych, K_W21 rozumie związki między osiągnięciami nauk biologicznych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z zachowaniem różnorodności biologicznej K_W23 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej .

Umiejętności: K_U02 czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu nauk biologicznych w języku polskim; K_U03 czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim K_U05 wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk biologicznych z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach K_U09 potrafi przeprowadzać analizę informacji pochodzącej z różnych źródeł i przedstawić poprawne wnioski K_U12 potrafi komunikować się z innymi biologami wykorzystując różne kanały komunikacji i posługując się poprawnym językiem biologicznym K_U15 potrafi planować swoja edukację oraz uczyć się w sposób samodzielny i ukierunkowany.

Umiejętność znalezienia się w grupie ludzkiej o zróżnicowanym pochodzeniu biogeograficznym, społecznym oraz odmiennych poglądach na życie. Zrozumienie odmienności zachowań seksualnych u człowieka. Zachowanie odpowiedniej proporcji pomiędzy asertywnością a empatią. Potrafi oszacować kondycję biologiczną człowieka. Potrafi określić, z jakiego kręgu biogeograficznego i kulturowego pochodzi dana osoba oraz ocenić jej wiek biologiczny.

Kompetencje społeczne: K_K01 ma świadomość złożoności zjawisk i procesów biologicznych, K_K06 potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie autoanalizy, K_K07 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaną pracą zgodnie z zasadami etyki, K_K09 ma nawyk korzystania z uznanych źródeł informacji naukowej oraz posługiwania się zasadami krytycznego wnioskowania przy rozstrzyganiu problemów praktycznych.

Nabywa umiejętności znalezienia się w krytycznych warunkach środowiskowych (przyrodniczych) i społecznych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Konstrukcja testu pozwala na sprawdzenie poziomu studenta w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Podstawą jest zaliczenie ćwiczeń i uzyskanie conajmniej 50% punktów z egzaminu testowego. W obrębie pytań testowych znajduje się również problematyka realizowana na ćwiczeniach. Egzamin może odbywać się przed sesją letnią w przypadku podjęcia takiej decyzji przez słuchaczy i prowadzącego.

Metody dydaktyczne:

wykłady multimedialne, ćwiczenia

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 45godz.

Udział w ćwiczeniach 15 godz

Przygotowanie się do ćwiczeń 10 godz.

Przygotowanie do zaliczenia 5 godz

Przygotowanie do egzaminu 40 godz.

Łącznie 115 godz.


Pełny opis:

Zakres badań antropologicznych - próby definicji. Historia antropologii. Związek antropologii z naukami przyrodniczymi i humanistycznymi. Metodyka badawcza, instrumentarium, metody analizy materiału. Filogeneza naczelnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju Homo. Współczesne formy naczelnych i miejsce człowieka w systematyce. Ewolucja mózgu u naczelnych. Strategie zachowań społecznych naczelnych. Zróżnicowanie współczesnych form ludzkich - związek morfologii ze środowiskiem. Metody taksonomii rasowej form ludzkich, typologia konstytucyjna. Ontogeneza. Etapy rozwoju osobniczego człowieka. Wpływ warunków środowiskowych oraz społeczno-ekonomicznych na rozwój osobniczy ze szczególnym uwzględnieniem momentu osiągania dojrzałości płciowej. Ewolucyjne uwarunkowania dymorfizmu płciowego u małp, Hominidae oraz człowieka współczesnego. Metodyka badawcza materiałów kostnych ciałopalnych i szkieletowych. Praktyczne zastosowania antropologii.

Literatura:

Ian Tattersall „I stał się człowiek” Wydawnictwo Cis, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2001

Robert Foley „ Zanim człowiek stał się człowiekiem” PIW, Warszawa 2001

Chip Walter „Kciuki, Paluchy i Łzy”, Rebis, Poznań 2008

Robert Plomin i inni „Genetyka zachowania” PWN, Warszawa 2001

Michael P. Ghilieri „Ciemna strona człowieka” Wydawnictwo Cis, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2001

Tadeusz Kuder „Antropologia w zarysie” Kielce, 2011

Teresa Łaska-Mierzejewska „Antropologia w sporcie i wychowaniu fizycznym”, Biblioteka Trenera, Warszawa 1999

Steve Olson „Mapowanie historii ludzkości” Rebis, Poznań, 2003

Dean Hamer, Peter Copland „Geny a charakter” Wydawnictwo Cis, Warszawa 2005

THE CAMBRIDGE ENCYCLOPEDIA OF HUNERS AND GATHERERS ed. Richard B. Lee and Richard Daly, Cambridge University Press, 1999

Federick F. Cartwright, Michael Biddiss “Niewidoczny wróg, zarazy i historia” Wydawnictwo Wołoszański, 2007

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: I rok. Kurs fakultatywny - zalecany.

Przedmiot całoroczny: w semestrze zimowym odbywa się 30 godz. wykładów i 15 godzin ćwiczeń; w semestrze letnim odbywa się 15 godzin wykładów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 45 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ziomkiewicz-Wichary
Prowadzący grup: Beata Cienkosz-Stepańczak, Anna Ziomkiewicz-Wichary, Martyna Żurawiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.