Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia zabytków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-928 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia zabytków
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st. od roku ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 6 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 16 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Turnau
Prowadzący grup: Przemysław Ryszka, Katarzyna Turnau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

w odniesieniu do załączonych efektów obszarowych:

- wiedza: student wie na czym polegają procesy biodegradacji, bioremediacji i biokonsolidacji obiektów zabytkowych tj. obrazy, grafiki, płótna i materiały tekstylne, meble itp. obiekty; zna warunki siedliskowe sprzyjające rozwojowi mikroorganizmów; wie w jaki sposób dokonać jakościowej i ilościowej analizy kolonizowanych przez mikroorganizmy podłoży takich jak papier, obrazy olejne, zabytkowe tekstylia, drewno, kamień; zna sposoby ograniczania wzrostu mikroorganizmów; posiada znajomość metod ochrony zabytków; zasad oceny czystości powietrza, wymagań przepisów BHP w pracy w warunkach ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego; zna wybrane elementy monitoringu biologicznego stosowanego w ocenie zagrożeń terenów miejskich, zabytkowych. (K_W02; K_W05; K_W20; K_W21; K_W22)

umiejętności: potrafi zidentyfikować biologiczne czynniki biodegradacji, wyizolować mikroorganizmy szkodliwe i pożyteczne w ochronie dzieł sztuki, potrafi dokonać oceny stanu mikrobiologicznego pomieszczeń, hodować mikroorganizmy i przeprowadzać analizy ich aktywności takie jak rozkład enzymatyczny, biomineralizacja itp. Potrafi sprawdzać efektywność związków biobójczych, przeprowadzać badania we współpracy z konserwatorami. (K_U01; K_U06; K_U08, K_U11)

- kompetencje społeczne: wykształca w sobie zdolność przekazywania informacji dotyczących konserwacji materii zabytkowej, zagrożeń ze strony mikroorganizmów. Posiada świadomość potrzeby stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, sprawność komunikowania się, umie współdziałać w zespole przy prowadzonych badaniach, jest świadomy pozytywnego i negatywnego znaczenia mikroorganizmów w konserwacji i bioremediacji. (K_K01; K_K06; K_K07; K_K08)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę ćwiczeń praktycznych w oparciu o samodzielne i skuteczne wykonanie omawianych metod usuwania mikroorganizmów z różnych podłoży. Seminarium zaliczane będzie na podstawie wykonanej prezentacji oraz aktywności podczas wystąpień innych prelegentów. Egzamin pisemny zawierający pytania otwarte obejmujące wiedzę prezentowaną na wykładach, konieczność uzyskania minimum 51% liczby możliwych do zdobycia punktów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny sprawdzający wiedzę.

Pozytywny efekt wykonania ćwiczeń praktycznych.

Bieżąca obserwacja i kontrola przestrzegania zasad związanych z pracą w laboratorium.


Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, ćwiczenia praktyczne i laboratoryjne

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 16 h

Udział w ćwiczeniach 8 h

Udział w konwersatoriach 6 h

Przygotowanie do ćwiczeń – 4 h

Przygotowanie do konwersatoriów – 6 h

Przygotowanie do egzaminu 20 h

Suma 60 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Wykład: Zasady pracy w zakresie konserwacji dzieł sztuki, przybliżenie podstawowych pojęć i definicji z zakresu biologii obiektów muzealnych/zabytkowych, warunki siedliskowe sprzyjające rozwojowi organizmów, ocena jakościowa i ilościowa kolonizowanych przez mikroorganizmy podłoży, przydatności metod ograniczania wzrostu mikroorganizmów, mikrobiologia powietrza, zanieczyszczenia nieorganiczne i organiczne w miastach, aktywność organizmów na skałach, papierze, drewnie i tekstyliach

Ćwiczenia: monitoring czystości powietrza w pomieszczeniach, rozwój mikroorganizmów na podłożach takich jak: papier, drewno, negatywy, rozprzestrzenianie mikroorganizmów, owady jako wektor mikroorganizmów, hodowla mikroorganizmów, zastosowanie substancji biobójczych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Strzelczyk AB, Karbowska-Berent J. Drobnoustroje i owady niszczące zabytki i ich zwalczanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2004. ss. 250

Zyska B. Zagrożenia biologiczne w budynku. Arkady. 1999. ss. 251

Schlegel HG. Mikrobiologia ogólna. PWN, Warszawa 2003

Turnau K. Uniwersytet Jagielloński Adres: www.eko.uj.edu.pl/mycorrhiza/materiały: Biologia Zabytków

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 6 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 16 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Turnau
Prowadzący grup: Przemysław Ryszka, Katarzyna Turnau
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.