Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Flora i fauna Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-930 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Flora i fauna Polski
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Knutelski, Agnieszka Nobis
Prowadzący grup: Joanna Kajzer-Bonk, Stanisław Knutelski, Agnieszka Nobis, Artur Pliszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

Student zna:

– określone gatunki roślin i zwierząt występujące na obszarze Polski (K_W15)

– poprawne ich nazewnictwo i klasyfikacje (K_W13)

– czynniki historyczne i współczesne kształtujące rozmieszczenie roślin i zwierząt w kraju (K_W01, K_W19)

– podstawowe metody badań florystycznych i faunistycznych (K_W14)

– znaczenie tych badań dla ochrony przyrody, nauki i gospodarki (K_W21)


W zakresie umiejętności:

Student umie:

– rozpoznawać wybrane gatunki: chronione, użyteczne, obce, wskaźnikowe oraz szkodliwe dla zdrowia i gospodarki w Polsce (K_U01)

– wyjaśnić wpływ czynników środowiskowych na rozmieszczenie roślin i zwierząt (K_U02, K_U09, K_U11)

– wyjaśnić przyczyny przemian zachodzących w krajowej florze i faunie (K_U02, K_U04, K_U09, K_U10)

– przygotować raport i wyciągać wnioski z własnych badań (K_U06, K_08)


W zakresie kompetencji społecznych:

Student potrafi:

– zabrać głos w dyskusji dotyczącej flory i fauny Polski (K_K07)

– być odpowiedzialny za powierzony mu sprzęt oraz bezpieczeństwo pracy własnej i innych (K_K06)

– jest świadomy potrzeby dbania o żyjące rośliny i zwierzęta (K_K09)Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia kursu jest: 1) napisanie testu sprawdzającego wiadomości nabyte podczas wykładów na co najmniej 50% + 1 punktów, 2) obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych zaliczone na ocenę (raport końcowy, aktywność na zajęciach).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie kursu odbywa się na podstawie: 1) testu jednokrotnego wyboru sprawdzającego wiadomości zdobyte podczas wykładów, 2) raportu końcowego oraz aktywności na ćwiczeniach terenowych.

Metody dydaktyczne:

metody podające – prezentacja multimedialna,

metody praktyczne – ćwiczenia terenowe i analizy mikroskopowe w pracowni

Bilans punktów ECTS:

Aktywność nakład pracy

Udział w wykładach 15 h

Udział w zajęciach terenowych 30 h

Przygotowanie raportu z zajęć terenowych 5 h

Przygotowanie do egzaminu 10 h

Suma 60 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

wykłady: podstawowe pojęcia i definicje używane w geografii roślin i zwierząt; czynniki kształtujące rozmieszczenie roślin i zwierząt w Polsce; ich różnorodność i bogactwo gatunkowe; czynniki stanowiące zagrożenie dla rodzimej flory i fauny, gatunki użyteczne, wskaźnikowe oraz szkodliwe dla zdrowia i gospodarki, gatunki obce; elementy geograficzne i historyczne wyróżniane we florze i faunie Polski; metody badań florystycznych i faunistycznych.

ćwiczenia terenowe: obserwacje, rozpoznawanie, inwentaryzacja i waloryzacja lokalnej flory i fauny.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I. Skibińska E. (red.). 2004, 2007, 2009. Fauna Polski – Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom I, II, III. Wyd. MiIZ PANauk w Warszawie.

Szafer W., Zarzycki K. (red) 1977. Szata roślinna Polski t. I i II. PWN, Warszawa

Kornaś J., Medwecka-Kornaś A. 2002. Geografia roślin. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Głowaciński Z (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa.

Głowaciński Z., H. Okarma, J. Pawłowski, W. Solarz (red.). 2008. Księga gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski. Wyd. inter. IOP PAN w Krakowie; http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/

Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Tokarska-Guzik, B., Dajdok, Z., Zając, M., Zając, A., Urbisz, A., Danielewicz, W., Hołdyński, C., 2012. Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa.

Zarzycki K., Kaźmierczakowa R., Mirek Z. 2014 Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. III.. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków

Uwagi:

kurs obowiązkowy dla ścieżki: biologia organizmów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Knutelski, Agnieszka Nobis
Prowadzący grup: Joanna Kajzer-Bonk, Stanisław Knutelski, Dorota Lachowska-Cierlik, Łukasz Michalczyk, Agnieszka Nobis, Artur Pliszko, Tomasz Pyrcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.