Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Malaria - global problem exemplified practically on the avian model system

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-931 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Malaria - global problem exemplified practically on the avian model system
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-UD-4
Environmental Protection and Management - kursy do wyboru
Kursy w języku angielskim dla studentów Erasmus+ (Wydział Biologii)
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, II st.
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 21 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Włoch-Salamon
Prowadzący grup: Agata Bury, Jowita Niedojadło, Hanna Tutaj, Dominika Włoch-Salamon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

knowledge: student knows the rules of laboratory work, including health, safety and ergonomics (K_W22); student understands and interprets the complexity of the presence and spread of epidemic diseases in the world; student has the necessary knowledge of the biology of birds, protozoa and insects to understand how malaria spread; student knows the rules of the preparation of microbiological media. Student knows the culture methods and the population growth of unicellular microorganisms in the laboratory (K_W03, K_W05); Student follows the current English-language literature in the field of selected specialization in biological sciences (K_W06)


Skills: Student can analyze blood parameters, prepare optical microscope for proper use, stain microscopic preparations, recognize various types of cells present in avian blood, isolate the DNA from the birds blood, prepare and conduct PCR method and perform electrophoresis of DNA. Student knows the rules of sequencing DNA and analyzes DNA sequences by making serial dilutions of microorganism cultures, analyzes the growth and toxin production by the yeast on a solid medium. Student works with genomic databases, finds and uses scientific information from various reliable sources in English (K_U01, K_U06, K_U02); Student interprets the obtained results concerning: the presence of parasites in blood in collected / presented preparations, production of toxins / proteins by microorganisms. Student preparespresentation of the research work by use of various types of verbal communication and multimedia (K_U09, K_U11)


social competence: Student constructs together in cooperation with fellow students the diagram of the research project and presentation (K_K02, K_K03); Student knows how to stay safe in the laboratory, takes care of the entrusted material and equipment (K_K06); Student analyzes and critically evaluate the results of the experiment (i.e. giving its strengths and weaknesses, proposes alternative solution to the problem of the research) (K_K05). Student internalizes the need for constant updating of knowledge (K_K08).


..........................................


wiedza: student zna zasady pracy w laboratorium, w tym zasady BHP i ergonomii pracy (K_W22); rozumie i interpretuje złożoność procesu obecności i rozpowszechniania epidemii chorób na świecie. Ma konieczną wiedzę z zakresu biologii ptaków, pierwotniaków i owadów do zrozumienia sposobów rozpowszechniania się malarii; zna zasady sporządzania podłoży mikrobiologicznych. Zna sposób hodowli i wzrostu populacji jednokomórkowych mikroorganizmów w laboratorium (K_W03, K_W05); śledzi aktualną anglojęzyczną literaturę przedmiotu z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych (K_W06 );

- umiejętności: analizuje parametry krwi, przygotowuje mikroskop optyczny do pracy, przygotowuje i wybarwia preparaty mikroskopowe, rozpoznaje różne typy komórek obecne w krwi ptaków, izoluje DNA z krwi ptaków, przygotowuje i przeprowadza reakcję PCR oraz przeprowadza elektroforezę DNA, zna zasady sekwencjonowania DNA, analizuje sekwencje DNA, robi seryjne rozcieńczenia kultur mikroorganizmów, analizuje wzrost i produkcję toksyn przez drożdże na odpowiednio dobranym podłożu stałym. Pracuje z anglojęzycznymi, genomicznymi bazami danych, znajduje i wykorzystuje informacje naukowe z różnych wiarygodnych źródeł w języku angielskim (K_U01, K_U06, K_U02); Interpretuje uzyskane wyniki dotyczące: obecności pasożytów krwi w zebranych/udostępnionych próbach, produkcji toksyn/białek przez mikroorganizmy. Przygotowuje prezentację pracy badawczej z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i multimediów (K_U09, K_U11)


- kompetencje społeczne: konstruuje wspólnie z innymi studentami schemat realizacji projektu badawczego i prezentacji (K_K02, K_K03); umie zachować bezpieczeństwo w laboratorium, dba o powierzone mu próby i aparaturę (K_K06); Student analizuje i krytycznie ocenia wyniki eksperymentu (tj. podaje jego mocne i słabe strony, proponuje alternatywne metody rozwiązania problemu badawczego) (K_K05). Widzi potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej (K_K08).


Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)

Forma i warunki zaliczenia:


Form: A short test at the beginning of each class and verification of knowledge at the end of each class, scored activity

1x report during the course in 2-3 students team

1x individual presentation during the course (10 min.)

Passing at least 51% of the total points possible to achieve


Conditions: attendance


....................

Forma: Krótki test na początku każdych zajęć i sprawdzenie wiadomości pod koniec każdych zajęć, punktowana aktywność

1x sprawozdanie w trakcie kursu w 2-3 osobowym zespole

1x indywidualna prezentacja w trakcie kursu (do 10 min.)

Zaliczenie co najmniej 51% sumy punktów możliwych do uzyskania

Warunki: obecność na zajęciach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Scoring partial tests (need to obtain a minimum of 51% of the points), presentation and tests of practical skills, task completion of the exercises in the computer lab.

..............................

Punktowane kolokwia cząstkowe (konieczność uzyskania minimum 51% punktów), prezentacje oraz testy umiejętności praktycznych, zaliczenie zadania z ćwiczeń w pracowni komputerowej.

Metody dydaktyczne:

• Practical methods: field, laboratory and computer classes.

• Methods of instructions: Lecture, demonstration and presentation.

• Methods of activation: discussion, working with text, collaboration and team project.


..................................

Metody praktyczne: zajęcia laboratoryjne i terenowe, komputerowe

Metody podające: prezentacja multimedialna, pokaz,

Metody aktywizujące: dyskusja, praca z tekstem, praca grupowa


Bilans punktów ECTS:

• 21 h – field, laboratory and computer classes

• 15 h – the student's own work


................................

• 21 h – zajęcia terenowe, ćwiczenia laboratoryjne, pracownia komputerowa

• 15 h – realizacja zadań domowych i przygotowanie się do zaliczenia


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Skrócony opis:

• The course starts with field classes (next to the campus of the Jagiellonian University) where wild birds are caught (not protected species)

• Preparation of smears and determination of basic haematological parameters

• Isolation of total DNA from blood samples

• The amplification of characteristic parasite DNA fragments by using PCR techniques which allow the identification of the species

• Preparation of material for sequencing

• Analysis of the DNA sequence,

• Working with the genomic databases

• Identification of the parasite

• Biotechnological production of medicines by the modified yeast - on example of biotechnology company profile and practical exercises - toxins produced by microorganisms

• Analysis of the results of research

• Seminars

• Presentations

• Article's reading

• Discussion

Pełny opis:

- Basic information on hematological parameters of birds and humans, and infections caused by the malaria parasite

- Molecular diagnostics (DNA isolation, nested PCR, electrophoresis, sequence analysis using databases) and laboratory (preparation, staining and analysis smears) of infections caused by the malaria parasite.

- Biotechnology in the service of medicine (production of antimalarial drugs on the example of the yeast model)

- Basics of microbiology (preparation of substrates, yeast inoculation, incubation, growth of microorganisms)

..................................

- Podstawowe informacje na temat parametrów hematologicznych krwi ptaków i ludzi oraz infekcji powodowanych przez zarodźce malarii

- Diagnostyka molekularna (izolacja DNA, zagnieżdżony PCR, elektroforeza, analiza sekwencji przy użyciu baz danych, BLAST) i laboratoryjna (przygotowywanie, barwienie i analiza rozmazów) infekcji wywoływanych przez zarodźce malarii.

- Biotechnologia w służbie medycyny (produkcja leków antymalarycznych na przykładzie modelu drożdży)

- Podstawy mikrobiologii (przygotowanie podłoży, zaszczepienie kultur drożdży, inkubacja, wzrost mikroorganizmów)

Literatura:

Supplementary literature:

Avian Medicine: Principles and Applications, B. Ritchie, G. Harrison and L. Harrison, 1994

Avian Malaria Parasites And Other Haemosporidia, G. Valkiunas, 2005

Atlas of Clinical Avian Hematology, P. Clark, W. S. J. Boardman, S. R. Raidal, 2009

..................................

Literatura uzupełniająca:

Avian Medicine: Principles and Applications, B. Ritchie, G. Harrison and L. Harrison, 1994

Avian Malaria Parasites And Other Haemosporidia, G. Valkiunas, 2005

Atlas of Clinical Avian Hematology, P. Clark, W. S. J. Boardman, S. R. Raidal, 2009

(Uaktualniona lista zostanie podana przed rozpoczęciem pierwszych zajęć)

Uwagi:

Malaria – praktyczne studium oparte na modelu ptasim

............................................

I and II year of master studies of Biology, specialization: Cell Biology

I i II rok studiów uzupełniających magisterskich kierunek Biologia, specjalność Biologia komórki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.