Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Malaria - global problem exemplified practically on the avian model system

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-931 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Malaria - global problem exemplified practically on the avian model system
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-UD-4
Kursy w języku angielskim dla studentów Erasmus+ (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi)
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, II st.
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-02-24 - 2018-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Włoch-Salamon
Prowadzący grup: Agata Bury, Jowita Niedojadło, Dominika Włoch-Salamon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Przedstawienie globalnego problemu malarii. Praktyczne wprowadzenie do stosowanych metod diagnostyki malarii.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy student:

-zna zasady BHP obowiązujące w laboratorium;

-zna metody diagnostyki malarii: analizę preparatów mikroskopowych, metody molekularne, metodę opartą na testach immunochromatograficznych (stosowaną w laboratoriach diagnostycznych, w tym w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie);

-zna zasady systematyki opartej na markerach molekularnych (cytochrom b);

-zna zasady sekwencjonowania DNA;

-zna podstawowe narzędzia dostępne w genomicznych bazach danych.


W zakresie umiejętności student:

-umie zdiagnozować malarię na podstawie metody molekularnej i testów immunochromatograficznych;

-wykonuje rozmazy krwi oraz barwi preparaty mikroskopowe krwi w sposób stosowany w diagnostyce laboratoryjnej malarii;

-edytuje krótkie sekwencje DNA;

-interpretuje uzyskane wyniki dotyczące: obecności pasożytów krwi w zebranych/udostępnionych próbach, produkcji toksyn/białek przez mikroorganizmy;

-wyszukuje informacje naukowe z wiarygodnych źródeł;


W zakresie kompetencji społecznych student:

-rozumie znaczenie globalnego problemu malarii, szczególnie dla krajów najsłabiej rozwiniętych społecznie i gospodarczo;

-mając świadomość dynamicznego rozwoju wiedzy na temat malarii widzi potrzebę jej stałego aktualizowania;

-formułuje zagadnienia badawcze i pytania.


Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)

Forma i warunki zaliczenia:


Forma: sprawdzenie wiadomości pod koniec każdych zajęć kolokwia w formie pytań, dodatkowo punktowana aktywność. Każdy student powinien prowadzić jedną (ok. 15 minutową) dyskusję nad wcześniej wybranym tematem związanym z zajęciami. Student zaliczy przedmiot jeśli uzyska co najmniej 51% sumy możliwych do zebrania punktów możliwych do uzyskania.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy będą sprawdzane na podstawie wyników kolokwiów cząstkowych odbywających się podczas ćwiczeń (pytanie testowe), ankieta ewaluacyjna sprawdzająca wiedzę na temat malarii, diagnostyki malarii (test przed i po zajęciach). Student powinien znać wymagane słowa kluczowe i metody stosowane w diagnostyce malarii, umieć scharakteryzować parametry hematologiczne krwi ptaków i ludzi, wymienić zagrożenia wywoływane przez pasożyty krwi.

W trakcie ćwiczeń umiejętności praktyczne sprawdzane będą w sposób ciągły – ocena poprawności wykonywanych procedur, ocena aktywności na podstawie uczestnictwa w dyskusji naukowej i ocena poprawności formułowanych pytań. Student na zakończenie ćwiczeń powinien umieć zdiagnozować obecność Plasmodium sp. w krwi gospodarza na podstawie poznanych metod.


Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne: zajęcia laboratoryjne i terenowe, przy komputerze.

Metody podające: pokaz

Metody aktywizujące: dyskusja, praca z tekstem


Bilans punktów ECTS:

ćwiczenia laboratoryjne: 21 h

ćwiczenia w pracowni komputerowej 3 h

zajęcia terenowe: 6 h

przygotowanie do ćwiczeń w tym:

czytanie literatury naukowej, czytanie

instrukcji do ćwiczeń: 20 h

przygotowanie do zaliczenia (kolokwia): 15 h

SUMA: 65 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

-Podstawowe informacje na temat parametrów hematologicznych krwi ptaków i ludzi oraz infekcji powodowanych przez zarodźce malarii (dyskusja, mikroskopy);

-Diagnostyka molekularna (izolacja DNA, zagnieżdżony PCR, elektroforeza, analiza sekwencji przy użyciu baz danych, BLAST) i laboratoryjna (przygotowywanie, barwienie i analiza rozmazów) infekcji wywoływanych przez zarodźce malarii (dyskusja, laboratorium molekularne);

-Diagnostyka malarii oparta na szybkich immunologicznych testach płytkowych (dyskusja, laboratorium);

-Biotechnologia w medycynie (produkcja leków antymalarycznych na przykładzie modelu drożdży) (dyskusja, laboratorium);

-Podstawy mikrobiologii (przygotowanie podłoży, zaszczepienie kultur drożdży, inkubacja, wzrost mikroorganizmów) (dyskusja, laboratorium);

-Socjoekonomiczne problemy ludzi narażonych na malarię;

-Malaria związana z podróżami;

-Występowanie i diagnostyka malarii w Polsce

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

Avian Medicine: Principles and Applications, B. Ritchie, G. Harrison and L. Harrison, 1994

Avian Malaria Parasites And Other Haemosporidia, G. Valkiunas, 2005

Atlas of Clinical Avian Hematology, P. Clark, W. S. J. Boardman, S. R. Raidal, 2009

Uwagi:

I i II rok studiów uzupełniających magisterskich; fakultatywny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.