Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Malaria - global problem exemplified practically on the avian model system

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-931 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Malaria - global problem exemplified practically on the avian model system
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Environmental Protection and Management - kursy do wyboru
Kursy do wyboru programu Study Abroad API
Kursy w języku angielskim dla studentów programu Erasmus+ (Wydział Biologii)
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 4 godzin więcej informacji
Pracownia komputerowa, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Włoch-Salamon
Prowadzący grup: Ulf Bauchinger, Kyle Coughlan, Monika Opałek, Dominika Włoch-Salamon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

The COURSE will be conducted in laboratories (not online)


Welcome to Malaria - global problem exemplified practically on the avian model system WBNZ-931! We are excited to have you join us. In this course, we will explore the scientific and technological underpinnings of malaria, as well as the historical, political, social, and economic contexts in which control, elimination, and eradication efforts unfold.


Commentaries from students:

"Świetne zajęcia, urozmaicone zajęciami terenowymi i wizytą specjalisty! Bardzo dobrze prowadzone, z zaangażowaniem. Zaletą kursu jest mała ilość osób w grupie - także każdy z uczestników ma możliwość czynnego udziału w zajęciach. Super atmosfera, sprzyjająca ćwiczeniu języka angielskiego."

Cele kształcenia:

What You'll Learn

o The biology of the malaria parasite, the mosquito vector, and the human host

o The challenges of eradicating malaria in complex ecosystems

o Scientific and technological approaches for malaria identification, control and elimination

o Historical, political, social, and economic contexts of malaria control, elimination, and eradication efforts

o How health systems effectively monitor and respond to malaria


Efekty kształcenia:

- wiedza: student zna zasady pracy w laboratorium, w tym zasady BHP i ergonomii pracy (K_W22); rozumie i interpretuje złożoność procesu obecności i rozpowszechniania epidemii chorób na świecie. Ma konieczną wiedzę z zakresu biologii ptaków, pierwotniaków i owadów do zrozumienia sposobów rozpowszechniania się malarii; zna zasady sporządzania podłoży mikrobiologicznych. Zna sposób hodowli i wzrostu populacji jednokomórkowych mikroorganizmów w laboratorium (K_W03, K_W05); śledzi aktualną anglojęzyczną literaturę przedmiotu z zakresu wybranych specjalności nauk biologicznych (K_W06 );


- umiejętności: analizuje parametry krwi, przygotowuje mikroskop optyczny do pracy, przygotowuje i wybarwia preparaty mikroskopowe, rozpoznaje różne typy komórek obecne w krwi ptaków, izoluje DNA z krwi ptaków, przygotowuje i przeprowadza reakcję PCR oraz przeprowadza elektroforezę DNA, zna zasady sekwencjonowania DNA, analizuje sekwencje DNA, robi seryjne rozcieńczenia kultur mikroorganizmów, analizuje wzrost i produkcję toksyn przez drożdże na odpowiednio dobranym podłożu stałym. Pracuje z anglojęzycznymi, genomicznymi bazami danych, znajduje i wykorzystuje informacje naukowe z różnych wiarygodnych źródeł w języku angielskim (K_U01, K_U06, K_U02); Interpretuje uzyskane wyniki dotyczące: obecności pasożytów krwi w zebranych/udostępnionych próbach, produkcji toksyn/białek przez mikroorganizmy. Przygotowuje prezentację pracy badawczej z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej i multimediów (K_U09, K_U11)


- kompetencje społeczne: konstruuje wspólnie z innymi studentami schemat realizacji projektu badawczego i prezentacji (K_K02, K_K03); umie zachować bezpieczeństwo w laboratorium, dba o powierzone mu próby i aparaturę (K_K06); Student analizuje i krytycznie ocenia wyniki eksperymentu (tj. podaje jego mocne i słabe strony, proponuje alternatywne metody rozwiązania problemu badawczego) (K_K05). Widzi potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej (K_K08).


Wymagania wstępne:

Znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie)

Forma i warunki zaliczenia:

Class schedule:

1. 25.03.21 12:00 - 14:15 Module I (Intro)

2. 01.04.21 12:00 - 15:00 Module II (Field class: bird catching)

3. 08.04.21 12:00 - 15:00 Module III

4. 15.04.21 12:00 - 15:00 Module IV

5. 22.04.21 12:00 - 15:00 Module V

6. 29.04.21 12:00 - 15:00 Module VI

7. 06.05.21 12:00 - 15:00 Module VII

8. 13.05.21 12:00 - 14:14 Module VIII


Forma: Krótki test na początku zajęć i sprawdzenie wiadomości pod koniec zajęć, punktowana aktywność

1x sprawozdanie w trakcie kursu w 2-3 osobowym zespole

1x indywidualna prezentacja w trakcie kursu (do 10 min.)

Zaliczenie co najmniej 51% sumy punktów możliwych do uzyskania

Warunki: obecność na zajęciach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Punktowane testy (konieczność uzyskania minimum 51% punktów), prezentacje oraz testy umiejętności praktycznych, zaliczenie zadania z ćwiczeń w pracowni komputerowej.

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne: zajęcia laboratoryjne i terenowe, komputerowe

Metody podające: prezentacja multimedialna, pokaz,

Metody aktywizujące: dyskusja, praca z tekstem, praca grupowa


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Environmental Protection and Management, rok 1
Ecology and Evolution, rok 1
Environmental Protection and Management, rok 1
biologia

Skrócony opis:

• The course starts with field classes (next to the campus of the Jagiellonian University) where wild birds are caught (not protected species)

• Preparation of smears and determination of basic haematological parameters

• Isolation of total DNA from blood samples

• The amplification of characteristic parasite DNA fragments by using PCR techniques which allow the identification of the species

• Preparation of material for sequencing

• Analysis of the DNA sequence,

• Working with the genomic databases

• Identification of the parasite

• Biotechnological production of medicines by the modified yeast - on example of biotechnology company profile and practical exercises - toxins produced by microorganisms

• Analysis of the results of research

• Seminars

• Presentations

• Article's reading

• Discussion

Pełny opis:

- Basic information on hematological parameters of birds and humans, and infections caused by the malaria parasite

- Molecular diagnostics (DNA isolation, nested PCR, electrophoresis, sequence analysis using databases) and laboratory (preparation, staining and analysis smears) of infections caused by the malaria parasite.

- Biotechnology in the service of medicine (production of antimalarial drugs on the example of the yeast model)

- Basics of microbiology (preparation of substrates, yeast inoculation, incubation, growth of microorganisms)

..................................

- Podstawowe informacje na temat parametrów hematologicznych krwi ptaków i ludzi oraz infekcji powodowanych przez zarodźce malarii

- Diagnostyka molekularna (izolacja DNA, zagnieżdżony PCR, elektroforeza, analiza sekwencji przy użyciu baz danych, BLAST) i laboratoryjna (przygotowywanie, barwienie i analiza rozmazów) infekcji wywoływanych przez zarodźce malarii.

- Biotechnologia w służbie medycyny (produkcja leków antymalarycznych na przykładzie modelu drożdży)

- Podstawy mikrobiologii (przygotowanie podłoży, zaszczepienie kultur drożdży, inkubacja, wzrost mikroorganizmów)

Literatura:

Supplementary literature:

Avian Medicine: Principles and Applications, B. Ritchie, G. Harrison and L. Harrison, 1994

Avian Malaria Parasites And Other Haemosporidia, G. Valkiunas, 2005

Atlas of Clinical Avian Hematology, P. Clark, W. S. J. Boardman, S. R. Raidal, 2009

..................................

Literatura uzupełniająca:

Avian Medicine: Principles and Applications, B. Ritchie, G. Harrison and L. Harrison, 1994

Avian Malaria Parasites And Other Haemosporidia, G. Valkiunas, 2005

Atlas of Clinical Avian Hematology, P. Clark, W. S. J. Boardman, S. R. Raidal, 2009

(Uaktualniona lista zostanie podana przed rozpoczęciem pierwszych zajęć)

Uwagi:

Malaria – praktyczne studium oparte na modelu ptasim

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 4 godzin więcej informacji
Pracownia komputerowa, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Włoch-Salamon
Prowadzący grup: Ulf Bauchinger, Kyle Coughlan, Monika Opałek, Dominika Włoch-Salamon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.