Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanizmy determinacji płci i różnicowania się komórek płciowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-932 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Mechanizmy determinacji płci i różnicowania się komórek płciowych
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: antropologia biologiczna, II st. od r. ak. 2019/20
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia organizmów, II st. od r. ak. 2019/20
Przedmioty dla programu WBL-0011-2SO (Biologia 2 stopień; 1 rok + 2 rok)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 2 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 6 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 22 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pecio, Rafał Piprek
Prowadzący grup: Anna Pecio, Rafał Piprek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

- wiedza

K_W01: Student rozumie podstawowe zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w trakcie rozwoju ontogenetycznego, które są związane ze różnicowaniem się i rozwojem układu rozrodczego. Zna procesy związane z ewolucją i różnicowaniem się płci. Zna strukturę i funkcje gamet

K_W02: Student rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk związanych z rozwojem i determinacją płci na przykładach modelu muszki owocowej oraz myszy.

K_W07: Student zna mechanizmy molekularne przekazywania informacji genetycznej i regulacji ekspresji genów determinujących płeć

K_W08: opisuje strukturę i przebieg procesów związanych z biologią rozrodu

K_W09: opisuje budowę i funkcjonowanie układu rozrodczego zwierząt oraz rozumie zależności funkcjonalne między narządami układu rozrodczego oraz między płciami


- umiejętności

K_U04: wykorzystuje dostępne bazy danych informacji naukowej

K_U05: wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do zagadnień biologii rozrodu upowszechnianych w internecie i masowych mediach


- kompetencje społeczne

K_K08: wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej własnego rozwoju

Wymagania wstępne:

ukończenie kursu Genetyka

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest udział we wszystkich zajęciach,

aktywny udział w konwersatoriach,

pozytywna ocena z części pisemnej zaliczenia (wymagane jest uzyskanie 60% z maksymalnej liczby punktów).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- zaliczenie pisemne: część testowa: test jednokrotnego wyboru z 5 odpowiedzi - 30 pytań oraz pytania otwarte - 5-10 pytań

Metody dydaktyczne:

- 22 godz. wykładu (prezentacja multimedialna)

- 6 godz. konwersatoriów - dyskusja na bazie tekstów przesłanych do analizy

- 2 godz. ćwiczenia - obserwacje mikroskopowe preparatów histologicznych

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach 22h

Udział w konwersatoriach 6h

Przygotowanie do konwersatoriów 4h

Udział w ćwiczeniach 2h

Przygotowanie się do zaliczenia 16h


SUMA 50h

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Tematy wykładów:

1-2. Płeć - definicja, powstanie i ewolucja

3-4. Genetyczne i środowiskowe mechanizmy determinacji płci

5-6. Rozwój gonad

7-8. Komórki linii płciowej - pochodzenie i różnicowanie się

9. Zaburzenia determinacji płci i rozwoju gonad

10-11. Zróżnicowanie budowy plemników wśród kręgowców. Aspekt filogenetyczny oraz adaptacje związane z biologią rozrodu (inseminacja, zapłodnienie)

Tematy konwersatoriów:

Molekularne mechanizmy determinacji płci.

Mechanizmy rozwoju płciowego.

Ćwiczenia: obserwacje mikroskopowe dotyczące zróżnicowania morfologicznego gonad w różnych grupach kręgowców wynikające z modyfikacji związanych z biologia rozrodu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Podstawy Embriologii Zwierząt i Człowieka. C Jura, J Klag, PWN 2005. Część 1 - Podstawowe procesy rozmnażania i rozwoju osobniczego.

2. Krótkie wykłady. Biologia Rozwoju. RM Twyman, PWN 2015. Sekcja E - Płeć, gamety i zapłodnienie.

3. Embriologia. H Bartel, PZWL, 2012. Rozdział 2 - Układ rozrodczy. Rozdział 3 - Gametogeneza. Rozdział 4 - Zapłodnienie. Rozdział 16 - Układ moczowo-płciowy.

Literatura uzupełniająca:

1. Developmental Biology. SF Gilbert, Sinauer Associates, 2014. Chapter 15 - Sex Determination. Chapter 17 - The Saga of the Germ Line.

Uwagi:

Kurs odbywa się w latach nieparzystych (co dwa lata).

drugi stopień, kurs do wyboru dla specjalności: Genetyka i biologia rozrodu oraz Biologia komórki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 2 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 6 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 22 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pecio, Rafał Piprek
Prowadzący grup: Anna Pecio, Rafał Piprek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.