Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Waloryzacja przyrodnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-934 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Waloryzacja przyrodnicza
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 14 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 6 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Nobis
Prowadzący grup: Marcin Nobis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

- student zna czynniki i działania wpływające na stan środowiska naturalnego (K_W01, K_W11, K_W12, K_W15, K_W19)

- zna podstawowe pojęcia z zakresu biologii konserwatorskiej i ochrony środowiska (K_W13)

- zna podstawowe formy i sposoby ochrony przyrody w Polsce (K_W01, K_W13, K_W19)

- potrafi wskazać zestaw cech mających kardynalne znaczenie dla oceny waloru przyrodniczego dowolnego ekosystemu (K_W15, K_W19)

- potrafi wytłumaczyć rolę gatunków rzadkich, gatunków specjalnej troski i gatunków obcych jako waloru przyrodniczego wybranych ekosystemów i/lub obszarów poddanych waloryzacji (K_W10, K_W11)

- zna sposoby i metody inwentaryzacji, waloryzacji i oceny wartości przyrodniczej ekosystemów (K_W119, K_W21, K_W24)


W zakresie umiejętności:

- student potrafi identyfikować wybrane grupy gatunków roślin naczyniowych i zbiorowiska roślinne (K_U01, K_U02, K_U03)

- posiada umiejętność identyfikowania wybranych elementów środowiska przyrodniczego oraz metody ich waloryzacji (K_U06)

- potrafi analizować zagrożenia i formułować swoje stanowisko wobec zagrożeń związanych z wpływem działalności człowieka na środowisko (K_U09)

- dokonuje krytycznej oceny stanu siedliska oraz wpływu różnych czynników na jego stan i zachowanie (K_U10, K_U11, K_U12)


W zakresie kompetencji społecznych:

- widzi potrzebę uczenia się przez całe życie, jest świadom potrzeby planowania i wykazuje odpowiedzialność za rozwój własnej kariery

zawodowej i osobistej (K_K01)

- student potrafi pracować w grupie w czasie prac inwentaryzacyjnych i waloryzacyjnych wybranych organizmów lub ekosystemów (K_K02, K_K03)

- potrafi efektywnie pracować wg wskazówek i/lub planować pracę zespołu (K_K03)

- jest odpowiedzialny za powierzony mu sprzęt (K_K06)

- wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej (K_K08)Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z kursu jest obowiązkowe uczestnictwo na konwersatoriach, w zajęciach terenowych oraz zaliczenie na ocenę raportu z zajęć terenowych.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunkiem zaliczenia kursu jest przygotowanie raportu z zajęć terenowych oraz otrzymanie oceny pozytywnej z egzaminu pisemnego (pytania przygotowane będą w zróżnicowanej formie obejmującej krótkie pytania opisowe oraz test jednokrotnego wyboru; do zaliczenia wymagane jest uzyskanie minimum 51% punktów), sprawdzającego wiadomości i umiejętności nabyte podczas wykładów, konwersatoriów i zajęć terenowych. Szczegółowe kryteria oceny będą przedstawione na zajęciach rozpoczynających kurs.Metody dydaktyczne:

podające (wykład informacyjny i problemowy), dyskusja w ramach konwersatorium, praktyczne (ćwiczenia terenowe)Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY

Udział w wykładach 10 h

Udział w konwersatoriach 6 h

Udział w zajęciach terenowych 14 h

Przygotowanie się do konwersatorium 4 h

Przygotowanie raportu z zajęć terenowych 5 h Przygotowanie się do egzaminu 10 h

SUMA 50 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Środowisko naturalne (czynniki i działania wpływające na jego stan); Teoretyczne podstawy biologii konserwatorskiej (gatunki zagrożone, charyzmatyczne, tarczowe, parasolowe, inwazyjne; taksonomiczne problemy biologii konserwatorskiej; przyczyny i procesy wymierania; oceny ryzyka wymarcia; ocena i ochrona różnorodności na różnych poziomach; kategorie zagrożenia gatunków; restytucje, reintrodukcje, metaplantacje; ochrona gatunkowa, biocenotyczna, planistyczna; ochrona ex situ, ochrona in situ; Formy i sposoby ochrony przyrody w Polsce, Natura 2000); Metody inwentaryzacji i waloryzacji przyrody (gleby, wody, fauna, szata roślinna); Rozpoznanie i ocena wartości przyrodniczych na podstawie szaty roślinnej i organizmów dziko żyjących; Biologiczne podstawy zarządzania zasobami przyrodniczymi; Zarządzanie i monitoring przyrodniczy w takce i po wykonanych inwestycjach przemysłowych.

Literatura:

Literatura podstawowa

Caughley G., Gunn A. 1996. Conservation Biology in Theory and Practice, Blackwell Science

Obdziński A., Żelazo J. 2009. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. Wyd. SGGW.

Pawlaczyk P., Jermaczek A. 2000. Poradnik lokalnej ochrony przyrody. Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników, Świebodzin.

Symonides E. 2008. Ochrona Przyrody. Warszawa.

Szyszko J., Rylke J., Jeżowski P., Dymitryszyn I. 2010. Ocena i wycena zasobów przyrodniczych. Wyd. SGGW Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Given D. R. 1994. Principles and practice of plant conservation, Chapman & Hall, Londyn

Kornaś J. 1976. Wymieranie flory europejskiej - fakty, interpretacje, prognozy. Phytocoenosis 5(3/4): 173-260.

Liro A. (red.) 1995. Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET - Polska. Wyd. IUCN, Warszawa.

Meffe G. 1997. Principles of Conservation Biology, Sinauer Associates, Inc. Sunderland.

Szafer W., Zarzycki K. (red) 1977. Szata roślinna Polski t. I i II. PWN, Warszawa

Uwagi:

II rok: ścieżka: biologia środowiskowa

30 godzin, w tym: wykład 10 godzin; konwersatorium 6 godzin; zajęcia terenowe 14 godzin.

Zajęcia terenowe (2 x 7 godz.) będą prowadzone w soboty bądź inne dni wybrane po wcześniejszym uzgodnieniu z uczestnikami kursu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 14 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 6 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Nobis
Prowadzący grup: Marcin Nobis, Michał Węgrzyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.