Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologie informatyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-937 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0588) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje obejmujące nauki przyrodnicze, matematykę i statystykę
Nazwa przedmiotu: Technologie informatyczne
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla I roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Osyczka, Łukasz Sobczyk
Prowadzący grup: Wojciech Fiałkowski, Jacek Madeja, Piotr Osyczka, Łukasz Sobczyk, Ewa Szlachcic, Kamila Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza

Student analizuje i prezentuje wyniki badań biologicznych w postaci tabel, wykresów, raportów, publikacji itp. Student korzysta z różnorodnych źródeł i baz danych oraz baz publikacji przy równoczesnym poszanowaniu własności intelektualnej. (K_W04, K_W23)

Umiejętności

student korzysta z naukowych baz danych do pozyskiwania potrzebnych informacji. Potrafi spośród dostępnych w Internecie informacji wybrać źródła dostarczające wiedzy rzetelnej, sprawdzonej i na odpowiednim poziomie;

student umie tworzyć, edytować, formatować dokumenty, tworzyć i formatować tabele, osadzać elementy graficzne, wprowadzać wzory matematyczne;

student umie recenzować dokumenty, nanosić swoje komentarze i uwagi;

student umie wykorzystać oprogramowanie do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń; wykonać zadania związane z tworzeniem, formatowaniem, modyfikacją i zastosowaniem arkusza w wybranych obszarach zastosowania, tworzyć standardowe formuły matematyczne i logiczne, używać podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych i logicznych, tworzyć i formatować wykresy;

student potrafi w podstawowym zakresie edytować wykresy, rysunki i pliki graficzne, potrafi je importować oraz eksportować z i do innych programów, potrafi je zapisywać w różnych formatach. (K_U04, K_U05 K_U07, K_U17)

Kompetencje społeczne

Student ma świadomość potrzeby indywidualnego poszukiwania wiedzy poprzez wykorzystanie internetowych baz danych. Ma świadomość roli i miejsca technologii informatycznych w nauce i życiu społecznym, wykazuje aktywność we właściwym wykorzystaniu narzędzi informatycznych (K_K01, K_K06, K_K08, K_K09).


Wymagania wstępne:

Podstawowe umiejętności obsługi komputera. Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie i ocena końcowa uzależniona jest od sumy punktów zdobytych indywidulanie przez każdego studenta w czasie realizacji poszczególnych zadań w trakcie warsztatów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zadania do samodzielnego wykonania podczas warsztatów, weryfikacja samodzielnie wykonanych dokumentów.

Metody dydaktyczne:

Warsztaty w pracowni komputerowej

Bilans punktów ECTS:

udział w warsztatach – 15 godz.

samodzielne opracowania dokumentów – 15 godz.

Suma: 30 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

biologia, rok 1

Pełny opis:

Edytor tekstu (Word) – edycja i formatowanie tekstu na poziomie podstawowym, tworzenie tabel, import wykresów i rysunków z innych programów. Właściwa struktura raportu z badań, sprawozdania z ćwiczeń, publikacji naukowej.

Arkusz kalkulacyjny (Excel) - zasady działania arkuszy kalkulacyjnych, praca z arkuszem kalkulacyjnym, wprowadzanie danych liczbowych i tekstowych, formatowanie i rozbudowywanie arkuszy kalkulacyjnych, korzystanie z zdefiniowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego (m.in. matematyczne, statystyczne, logiczne), definiowanie i wprowadzenia własnych formuł matematycznych, sortowanie i filtrowanie danych, tworzenie i modyfikacja wykresów, importowanie do arkuszy obiektów, przenoszenie informacji pomiędzy arkuszem a edytorem.

Grafika (CorelDRAW) - wprowadzenie do grafiki wektorowej, praca ze stronami i narzędziami układu, tworzenie i przekształcanie grafiki wektorowej (m.in. rysowanie krzywych, definiowanie obiektów wektorowych, transformacje kształtu, wypełnianie obiektów wektorowych, tworzenie prostych obrazów), importowanie i obróbka obiektów rastrowych, wprowadzanie i edytowanie tekstu, łączenie grafiki z tekstem, zarządzanie obiektami i praca z warstwami, wykorzystanie palet kolorystycznych, wykorzystanie narzędzi interakcyjnych, eksportowanie plików graficznych. Naukowe bazy danych – wyszukiwanie literatury w naukowych bazach danych (np. Web of Science, Scopus) na podstawie słów kluczowych, tytułu artykułu, nazwiska autora itp., pobieranie plików z pełnym tekstem artykułu. Korzystanie z programu Adobe Reader, wstawianie uwag i komentarzy do plików PDF.

Literatura:

Podstawą zaliczenia przedmiotu są treści realizowane na warsztatach.

Literatura uzupełniająca:

1. January Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Warszawa 2016.

2. Karin Knisely, A Student Handbook for Writing in Biology, W. H. Freeman; 4 edition 2013.

3. Ewa i Janusz Bielcowie, Podręcznik pisania prac, Arkadiusz Wingert, 2007.

Uwagi:

Studia pierwszego stopnia: I rok; przedmiot obowiązkowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Osyczka, Łukasz Sobczyk
Prowadzący grup: Wojciech Fiałkowski, Jacek Madeja, Piotr Osyczka, Łukasz Sobczyk, Ewa Szlachcic, Kamila Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.