Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Eksperymentalna genetyka ewolucyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-939 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Eksperymentalna genetyka ewolucyjna
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-UD-4
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia molekularna, II st.
Kursy zalecane w ścieżce kształcenia: biologia środowiskowa, II st.
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Korona
Prowadzący grup: Ryszard Korona, Hanna Tutaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

- wiedza: student opisuje podstawowe typy mikroorganizmów i elementów akcesorycznych takich jak wirusy, plazmidy i transpozony (K_W05, K_W07); wylicza i porównuje podstawowe modele doboru i dryfu w populacjach mikroorganizmów oraz wyjaśnia znaczenie teorii ewolucji w wyjaśnianiu utrzymywania się zmienności i powstawaniu nowych cech mikroorganizmów (K_W12); wymienia przykłady ewolucji organizmów poddanych silnej i zmiennej presji wywoływanej działalnością człowieka (K_W10); zna podstawowe metody w planowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów ewolucyjnych (K_W16, K_W17)

- umiejętności: przeprowadza proste hodowle mikroorganizmów oraz szacuje liczebność mikroorganizmów, rozpoznaje markery genetyczne i inne cechy mikroorganizmów (K_U01, K_U06, K_U08); posługuje się specjalistyczną terminologią w zakresie genetyki, mikrobiologii, biologii ewolucyjnej w języku angielskim (K_U03); interpretuje uzyskane wyniki dotyczące: tempa powstawania mutacji na poziomie molekularnym i powstawania adaptacji fenotypowych (K_U07)

- kompetencje społeczne: jest w stanie przeprowadzić we współpracy z innymi wielodniową eksperymentalną hodowlę mikroorganizmów (K_K02, K_K03); umie zachować bezpieczeństwo w laboratorium, dba o powierzone mu próby i aparaturę (K_K06); wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy o roli procesów ewolucji we współcześnie zachodzących zmianach organizmów dzikich i wykorzystywanych przez człowieka (K_K08).


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych; oddanie prawidłowo wypełnionych kart pracy w czasie ćwiczeń laboratoryjnych; pozytywna ocena sprawdzianu końcowego

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ćwiczenia: sprawozdania z eksperymentów i udział w dyskusjach

Wykład: zaliczenie na ocenę, egzamin pisemny.Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny, prelekcja, prezentacje multimedialne, dyskusje.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 15 h

Udział w ćwiczeniach: 15h

Przygotowanie się do ćwiczeń: 15h

Przygotowanie się do zaliczenia: 15 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kształcenia do wyboru

Pełny opis:

Mutacje jako źródło zmienności genetycznej: losowość mutacji względem czasu, miejsca i wartości selekcyjnej; eksperymentalne dowody na losowość mutacji; pomiar tempa mutacji; ewolucja tempa mutacji. Eksperymenty ewolucyjne w środowiskach aranżowanych: model doboru periodycznego w laboratorium i przyrodzie; powtarzalność ewolucji wirusów, bakterii i eukariontów; relacja między adaptacją fenotypową i molekularną. Powstawanie i utrzymywanie się polimorfizmu genetycznego: rola oddziaływań troficznych między klonami bakterii, oddziaływanie typu pasożyt-gospodarz w populacjach wirusów, bakterii, eukariontów jednokomórkowych. Horyzontalny transfer genów: rola transpozonów, wirusów, bakterii; przykłady transferu w obrębie prokariontów i eukariontów. Ewolucja oporności na antybiotyki: podstawy molekularne działania antybiotyków i mechanizmów oporności. Bakterie i fagi jako modele ewolucji gospodarza i pasożyta; przykłady ewolucji chorób ludzkich i zwierzęcych; rola wektorów owadzich, ludzkich, wody etc. w ewolucji zjadliwości chorób. Ewolucja oporności na pestycydy i herbicydy, rola mikroorganizmów w rozwoju pestycydów, herbicydów i genetycznie modyfikowanych organizmów

W części teoretycznej kursu odbywać się będą wykłady wprowadzające do zagadnienia podstaw molekularnych mutacji i ich wykrywania fenotypowego, podstawowych mechanizmów ewolucji, klasycznych eksperymentów ewolucyjnych i przykładów współczesnej szybkiej ewolucji mikroorganizmów. W części laboratoryjnej studenci przeprowadzą kilka prostych eksperymentów mierzących tempo powstawania mutacji spontanicznych i rozprzestrzeniania się adaptacji genetycznych do warunków eksperymentalnych.

Literatura:

1) Brown, T. A., Genomy, PWN, Warszawa 2009; rozdziały 8 i 9.

2) Sniegowski, P. D. i in. 2000 The evolution of mutation rates:

separating causes from consequences. BioEssays 22:1057±1066

3) Elena S. F I Lenski R. E. 2003 Evolution experiments with microorganisms: the dynamics

and genetic bases of adaptation. Nature Reviews Genetics 4:457-469

4) Kawecki, T. J. 2012 Experimental evolution. Trends in Ecology and Evolution 27:547-560

5) do 3 innych artykułów naukowych

Uwagi:

Kurs zalecany dla ścieżki: biologia molekularna.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.