Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-941-A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Jaglarz, Marek Romek
Prowadzący grup: Jolanta Górska-Andrzejak, Mariusz Jaglarz, Janusz Karasiński, Anna Osyczka, Marek Romek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy

- Student zna podstawy budowy komórki,

- rozumie zależności pomiędzy budową komórek a ich funkcją,

- rozumie podstawowe zjawiska i procesy biologiczne zachodzące na poziomie komórkowym

- zna główne mechanizmy molekularne regulujące funkcjonowanie komórek,

- rozumie znaczenie zmian zachodzących w komórkach w procesie ewolucji życia na Ziemi,

- znając zasady prawidłowej organizacji i funkcjonowania komórek rozumie jak zaburzenia procesów komórkowych mogą prowadzić do zmian patologicznych w organizmie,

- zna podstawowe techniki i metody stosowane w badaniu organizacji komórek i ich czynności życiowych,

- wiedza zdobyta na tym kursie stanowi podstawę do zrozumienia procesów biologicznych zachodzących na wyższym poziomie organizacji: tkanek, narządów i organizmów, o których student będzie się dowiadywał na kolejnych etapach kształcenia.


BIOLOGIA – studia I stopnia:

K_W01++, K_W02++, K_W05++, K_W09+++, K_W17+++


W zakresie umiejętności

Student:

- stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze wykorzystywane w biologii komórki,

- interpretuje preparaty cytologiczne,

- czyta ze zrozumieniem literaturę z zakresu nauk biologicznych w języku polskim i angielskim


BIOLOGIA – studia I stopnia: K_U01++, K_U02++, K_U03++, K_U04++, K_U5++, K_U06++


W zakresie kompetencji personalnych i społecznych

Student :

- kształtuje postawę odpowiedzialności za powierzony sprzęt oraz za bezpieczeństwo pracy,

- widzi potrzebę uczenia się przez całe życie, jest świadom potrzeby planowania i wykazuje odpowiedzialność za rozwój własnej kariery zawodowej i osobistej,

- wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej

- Student potrafi mikroskopować z zachowaniem zasad BHP. Zna budowę i zasady działania mikroskopu świetlnego, umie go poprawnie ustawić, łącznie z ustawieniem oświetlenia wg. zasady Koehlera.

- Student zna podstawy techniki histologicznej, potrafi wykonać proste barwienie przeglądowe, zamknąć preparat i dokonać jego analizy mikroskopowej. Student rozumie podstawowe różnice w metodzie przygotowania preparatów do mikroskopu świetlnego i mikroskopu elektronowego transmisyjnego. Potrafi rozpoznać obrazy z mikroskopu świetlnego, fluorescencyjnego/konfokalnego i mikroskopów elektronowych: skaningowego i transmisyjnego.

- Student zna główne typy komórek zwierzęcych, potrafi podać ich cechy charakterystyczne i rozpoznać je w preparatach histologicznych.


BIOLOGIA – studia I stopnia: K_K01+, K_K02+, K_K08+Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu: zaliczenie na ocenę (test jednokrotnego wyboru, 60-70 pytań, warunek zaliczenia – uzyskanie co najmniej 51% punktów). Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zaliczenie ćwiczeń: obecność na zajęciach, ocena aktywności na zajęciach i uzyskanie pozytywnej oceny z czterech okresowych sprawdzianów pisemnych. W przypadku nie zaliczenia któregoś ze sprawdzianów, po zakończeniu ćwiczeń zaliczenie można uzyskać na podstawie sprawdzianu poprawkowego obejmującego tylko materiał bez zaliczenia.

Ustawienie mikroskopu świetlnego wg. zasady Koehlera, jako warunek przystąpienia do kolokwium zaliczeniowego nr 2

Forma kolokwiów: test jednokrotnego wyboru - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 11 pkt. na 20 pkt.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy: test jednokrotnego wyboru (60-70 pytań, warunek zaliczenia – uzyskanie co najmniej 51% punktów)


W zakresie umiejętności i kompetencji społecznych: sprawdzanie umiejętności interpretacji preparatów mikroskopowych i molekularnych podczas ćwiczeń laboratoryjnych.


Metody dydaktyczne:

Wykład: prezentacja multimedialna,

Ćwiczenia laboratoryjne: prezentacja preparatów; wykonywanie, analiza i interpretacja preparatów; praca w grupach na zadany temat.


Bilans punktów ECTS:

Aktywność – nakład pracy:

udział w wykładach – 45 h

udział w ćwiczeniach laboratoryjnych– 30 h

przygotowanie się do ćwiczeń – 15 h

przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń – 10 h

przygotowanie się do egzaminu – 30 h


Suma: 130 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Wykład

Metody badawcze w biologii komórki. Typy mikroskopów. Podstawowe techniki molekularne. Budowa komórek prokariotycznych i eukariotycznych. Architektura komórki roślinnej i zwierzęcej. Wirusy. Ewolucja komórek. Jądro komórkowe: struktura i funkcja chromatyny; osłonka jądrowa i kompleksy porowe. Jąderko i inne domeny jądrowe. Procesy zachodzące w jądrze komórkowym: replikacja i naprawa DNA, transkrypcja i dojrzewanie mRNA. Rodzaje RNA i ich funkcje. Biogeneza rybosomów. Translacja i modyfikacje potranslacyjne białek. Struktura i funkcja błon komórkowych. Transport błonowy: kanały jonowe, przenośniki, pompy. Połączenia międzykomórkowe. Siateczka śródplazmatyczna szorstka i gładka: struktura i funkcja. Aparat Golgiego: struktura i funkcja. Transport pęcherzykowy. Endocytoza i egzocytoza. Lizosomy. Mitochondria i chloroplasty: wytwarzanie energii i fotosynteza. Peroksysomy: struktura i funkcja. Cytoszkielet: filamenty pośrednie, mikrofilamenty i mikrotubule. Transport wewnątrzkomórkowy. Ruchy komórek. Sygnalizacja wewnątrz- i zewnątrzkomórkowa. Cykl komórkowy i jego regulacja. Podziały komórek: mitoza, mejoza. Komórki macierzyste. Specjalizacje komórek: komórka nerwowa, komórka mięśniowa, oocyt. Starzenie się i śmierć komórek. Rodzaje śmierci komórkowej. Transformacja nowotworowa.

Tematy ćwiczeń:

1. Podstawowe techniki mikroskopowe w biologii komórki.

2. Przepisy BHP, mikroskopia fluorescencyjna, konfokalna i elektronowa

3. Błona komórkowa, struktura i funkcje kropli lipidowych

4. Mitochondria, metabolizm lipidów

5. Transport wewnątrzkomórkowy- kolokwium 1

6. Histologia: tkanki zwierzęce w preparatach histologicznych

7. Techniki histologiczne.

8. Inne metody stosowane w biologii komórki wykrywania ekspresji genów i białek: immunohisto(cyto)chemia, hybrydyzacja in situ, ekspresja białka zielonej fluorescencji (GFP) w tkankach transgenicznych szczepów Drosophila melanogaster – kolokwium 2

9. Przebieg i regulacja cyklu komórkowego.

10. Rola komórek macierzystych w rozwoju i regeneracji narządów.

11. Transport białek wewnątrz komórki.

12. Budowa i funkcja cytoszkieletu komórki. Kolokwium 3

13. Podstawy analizy białek

14. Podstawy analizy RNA i DNA - kolokwium 4

15. Najnowsze osiągnięcia w biologii komórki, konsultacje

Literatura:

Alberts i inni - Podstawy Biologii Komórki, cz.1 i 2, PWN Warszawa, wyd. 2 i następne,

Alberts B. et al. - Molecular Biology of the Cell, Garland Science, wyd. 5 i następne,

Pollard T.D. et al. Cell Biology, Elsevier, wyd. 2 i następne

Uwagi:

Przedmiot obowiązkowy dla II roku studiów I-go stopnia: ścieżka biologia organizmów, ekologia i ochrona przyrody, biologia molekularna.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.