Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologia komórki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-941-B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Biologia komórki
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Pyza, Marek Romek
Prowadzący grup: Jolanta Górska-Andrzejak, Mariusz Jaglarz, Janusz Karasiński, Anna Osyczka, Marek Romek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

- wiedza

K_W01 rozumie podstawowe zjawiska i procesy biologiczne zachodzące na poziomie komórkowym

K_W02 rozumie znaczenie badań empirycznych w analizie procesów zachodzących na poziomie komórkowym

K_W05 ma wiedzę w zakresie budowy, właściwości i funkcji mikrocząstek biologicznych

K_W17 zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach na poziomie komórki

- umiejętności

K_U01 stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach biologicznych

K_U03 czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim

K_U04 wykorzystuje dostępne bazy danych informacji naukowej z poszanowaniem prawa autorskiego

K_U06 wykonuje proste zadania badawcze lub ekspertyzy typowe dla nauk biologicznych pod kierunkiem opiekuna naukowego

- kompetencje społeczne

K_K01 widzi potrzebę uczenia się przez całe życie, jest świadom potrzeby planowania i wykazuje odpowiedzialność za rozwój własnej kariery zawodowej i osobistej

K_K08 wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej


Forma i warunki zaliczenia:

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z czterech sprawdzianów w czasie trwania ćwiczeń. W przypadku braku zaliczenia z któregoś ze sprawdzianów, po zakończeniu ćwiczeń zaliczenie można uzyskać na podstawie sprawdzianu poprawkowego obejmującego tylko materiał wcześniej

niezaliczony. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

okresowe sprawdziany pisemne, ocena aktywności na zajęciach, uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń. Egzamin pisemny (60 pytań) – test jednokrotnego wyboru. Do uzyskania pozytywnej oceny wymagane jest udzielenie 51% poprawnych odpowiedzi.

Metody dydaktyczne:

Wykład: prezentacja multimedialna,

Ćwiczenia laboratoryjne: prezentacja preparatów; wykonywanie, analiza i interpretacja preparatów; praca w grupach na zadany temat


Bilans punktów ECTS:

Aktywność – nakład pracy:

udział w wykładach – 45 h

udział w ćwiczeniach – 30 h

przygotowanie się do ćwiczeń – 15 h

przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń – 10 h

przygotowanie się do egzaminu – 30 h


Suma: 130 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Tematy ćwiczeń:

1. Podstawowe techniki mikroskopowe w biologii komórki

2. Histologia: tkanki zwierzęce w preparatach histologicznych

3. Techniki histologiczne.

4. Inne metody stosowane w biologii komórki wykrywania ekspresji genów i białek: immunohisto(cyto)chemia, hybrydyzacja in situ, ekspresja białka zielonej fluorescencji (GFP) w tkankach transgenicznych szczepów Drosophila melanogaster – kolokwium 1

5. Podstawy hodowli komórek

6. Błona komórkowa

7. Mitochondria

8. Transport wewnątrzkomórkowy- kolokwium 2

9. Cytoszkielet komórki

10. Komórki macierzyste

11. Cykl komórkowy

12. Chromosomy politeniczne - kolokwium 3

13. Podstawy analizy białek

14. Podstawy analizy RNA i DNA - kolokwium 4

Tematy wykładów:

1. Cechy komórek pro- i eukariotycznych. Wirusy.

2. Metody badań w biologii komórki.

3. Struktura i funkcje błony komórkowej, endo- i egzocytoza.

4. Struktura jądra komórkowego i jego elementów.

5. Procesy zachodzące w jądrze komórkowym: replikacja DNA, transkrypcja, dojrzewanie mRNA. Funkcje niekodującego RNA.

6. Rybosomy. Translacja, procesy potranslacyjne.

7. Siateczka endoplazmatyczna szorstka i gładka – struktura i funkcje.

8. Aparat Golgiego, lizosomy – struktura i funkcje.

9. Mitochondria, plastydy i peroksysomy – struktura i funkcje.

10. Cytoszkielet, macierz zewnątrzkomórkowa –struktura i funkcje.

11. Procesy transportu wewnątrz komórki.

12. Sygnalizacja zewnątrz- i wewnątrzkomórkowa.

13. Cykl komórkowy.

14. Programowana śmierć komórkowa (apoptoza, autofagia).

15. Molekularny mechanizm zegara biologicznego.

16. Transformacja nowotworowa komórki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

„Podstawy Biologii Komórki.” B. Alberts, D. Bray, K. Hopkin, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, PWN, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

„The Cell: A Molecular Approach” G. M. Cooper, ASM Press, Washington, Sindauer Associates, Inc., Sunderland, Massachusetts, 2000,

“Cell Biology” T.D. Pollard, W.C. Earnshaw, Saunders 2002 Elsevier Science (USA).

Uwagi:

Przedmiot obowiązkowy dla II roku studiów I-go stopnia: ścieżka biologia organizmów, ekologia i ochrona przyrody, biologia molekularna.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.