Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Histologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-942 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Histologia
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 25 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pecio, Rafał Piprek
Prowadzący grup: Anna Pecio, Rafał Piprek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

- wiedza

K_W01: zna podstawowe rodzaje tkanek budujących organizmy zwierzęce, zna kryteria ich klasyfikacji na podstawie ich budowy, lokalizacji i funkcji.

K_W08: opisuje budowę i przebieg procesów fizjologicznych układu pokarmowego, oddechowego, wydalniczego i rozrodczego oraz narządów zmysłów K_W09: zna zależności funkcjonalne między poszczególnymi układami (np. nerwowym, mięśniowym, krwionośnym, oddechowym, wydalniczym itd.) i narządami (np. narządy zmysłów, mózgowie, skóra, gonady itd.) i rozumie zasady prawidłowego funkcjonowania organizmu


- umiejętności

K_U01: zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach histologicznych

K_U03: czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim

K_U04: wykorzystuje dostępne bazy danych informacji naukowej z poszanowaniem prawa autorskiego

K_U05: wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk biologicznych z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach


- kompetencje społeczne

K_K08: widzi potrzebę aktualizowania swojej wiedzy w świetle nowych badań i doniesień naukowych


Wymagania wstępne:

bez wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

- obowiązkowy udział we wszystkich typach zajęć

- pozytywna ocena zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych oraz kolokwiów (zaliczenie na ocenę)

- pozytywny wynik egzaminu - 60% maksymalnej liczby punktów


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- egzamin pisemny testowy + pytania otwarte + identyfikacja preparatów

- ocena wiedzy merytorycznej oraz aktywność podczas ćwiczeń laboratoryjnych.


Metody dydaktyczne:

WYKLAD (prezentacja multimedialna)


ĆWICZENIA LABORATORYJNE - analiza preparatów histologicznych tkanek, narządów i wybranych układów w barwieniach histologicznych (różnicujących) i histochemicznychBilans punktów ECTS:

Aktywność Nakład pracy

Udział w wykładach 25 h

Udział w ćwiczeniach 15 h

Przygotowanie się do ćwiczeń bieżących 10 h

Przygotowanie się do końcowego zaliczenia - identyfikacja preparatów (praca z interaktywnym atlasem histologicznym) - 5 h

Przygotowanie się do egzaminu 20 h


SUMA 75 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

WYKLADY.

Tkanki organizmów zwierzęcych - klasyfikacja i różnicowanie się tkanek. Relacje komórek z innymi komórkami i/lub substancją międzykomórkową.

Tkanka nabłonkowa i jej specjalizacje: barierowe, ochronne, receptorowe, absorpcyjne. Cząsteczki adhezyjne i połączenia

międzykomórkowe

Tkanka łączna - klasyfikacja, składniki komórkowe i substancja międzykomórkowa. Funkcje tkanki łącznej: transportowa, podporowa, ochrona narządów, magazynująca.

Tkanka tłuszczowa, chrzęstna, kostna. Krew, szpik kostny oraz hematopoeza. Tkanka mięśniowa: mięsnie szkieletowe, gładkie i m. sercowy. Płytki motoryczne. Mechanizm skurczu mięśni. Tkanka nerwowa - centralny i peryferyczny system nerwowy, rodzaje neuronów i rodzaje włókien; neurony i glej, komórki ependymy.

Wybrane narządy i ich funkcje: skóra, gruczoły (np. ślinianki, wątroba, trzustka), narządy zmysłów.

Wybrane układy- pokarmowy, oddechowy, wydalniczy, rozrodczy.

ĆWICZENIA LABORATORYJNE - analiza preparatów histologicznych tkanek (nabłonkowa, łączna właściwa, tłuszczowa, kostna, chrzęstna, krew, mięśniowa, nerwowa), narządów (ślinianki, wątroba, trzustka, oko, n. węchu, jądra, jajniki, nerki) wybranych układów (pokarmowy, oddechowy, rozrodczy, wydalniczy)

Interpretacja funkcji tkanek w oparciu o ich budowę w barwieniach histologicznych (różnicujących) oraz ich funkcje w barwieniach histochemicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Young B., Lowe J.S, Stevens A., Heath J.W.: "Wheater Histologia - podręcznik i atlas". Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2006

2. Cichocki T., Litwin J.A. & Mirecka J.:

"Kompendium Histologii" Wyd. III. Wydawnictwo UJ, Kraków, 2002

Literatura uzupełniająca:

3. Stevens A. & Lowe J.: "Histologia".

Zabel M. (tłum. i red.). Wydawnictwo Medyczne Słotwiński Verlag, 1994

4. "Histologia" Ostrowski K. (red.),Wyd. II, PWN, 1995

Uwagi:

Kurs obowiązkowy dla ścieżki Biologia organizmów: II rok 1go stopnia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 25 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pecio, Rafał Piprek
Prowadzący grup: Anna Pecio, Rafał Piprek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.