Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Histologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-942-IK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Histologia
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 16 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pecio, Rafał Piprek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

- wiedza

K_W01: zna podstawowe rodzaje tkanek budujących organizmy zwierzęce, zna kryteria ich klasyfikacji na podstawie ich budowy, lokalizacji i funkcji.

K_W08: opisuje budowę i przebieg procesów fizjologicznych układu pokarmowego, oddechowego, wydalniczego i rozrodczego oraz narządów zmysłów K_W09: zna zależności funkcjonalne między poszczególnymi układami (np. nerwowym, mięśniowym, krwionośnym, oddechowym, wydalniczym itd.) i narządami (np. narządy zmysłów, mózgowie, skóra, gonady itd.) i rozumie zasady prawidłowego funkcjonowania organizmu


- umiejętności

K_U01: zna podstawowe techniki barwień różnicujące komórki oraz tkanki (barwienia histologiczne: H&E, b. Malloryego; b. histochemiczne: PAS, błękit alcjanowy: b. fluorescencyjne)

K_U05: wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk biologicznych z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach


- kompetencje społeczne

K_K08: widzi potrzebę aktualizowania swojej wiedzy w świetle nowych badań i doniesień naukowych


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

- pozytywna ocena zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych (zaliczenie - ocena)


- egzamin pisemny testowy + pytania otwarte+ identyfikacja preparatów

- pozytywny wynik egzaminu - 60% maksymalnej liczby punktów


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdzanie poprawności w interpretacji analizowanych preparatów na podstawie prawidłowo wykonanych rysunków oraz prawidłowego podpisywania poszczególnych struktur.

Weryfikacja wiedzy podstawowej podczas dyskusji.


Metody dydaktyczne:

WYKŁAD (prezentacja multimedialna) z aktywnym udziałem studentów

KONWERSATORIA - dyskusja na bazie zaleconych do przeczytania materiałów (platforma Pegaz)

ĆWICZENIA LABORATORYJNE - analiza preparatów histologicznych tkanek, narządów iwybranych układów (pokarmowy, oddechowy, rozrodczy, wydalniczy) w barwieniach histologicznych (różnicujących) i histochemicznychBilans punktów ECTS:

Aktywność Nakład pracy

Udział w wykładach/konwersatoriach 8 h

Udział w ćwiczeniach 12 h

Przygotowanie się do ćwiczeń 10 h

Przygotowanie się do konwersatoriów 10 h

Przygotowanie się do egzaminu 30 hSUMA 70 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

WYKŁADY.

Tkanki organizmów zwierzęcych - klasyfikacja i różnicowanie się tkanek. Relacje komórek z innymi komórkami i/lub substancją międzykomórkową.

Tkanka nabłonkowa i jej specjalizacje: barierowe, ochronne, receptorowe, absorpcyjne. Cząsteczki adhezyjne i połączenia

międzykomórkowe

Tkanka łączna - klasyfikacja, składniki komórkowe i substancja międzykomórkowa. Funkcje tkanki łącznej: transportowa, podporowa, ochrona narządów, magazynująca

Tkanka tłuszczowa, chrzęstna, kostna.Krew, szpik kostny oraz hematopoeza.Tkanka mięśniowa - rodzaje. Płytki motoryczne, wrzeciona mięśniowe i ścięgniste

Tkanka nerwowa - centralny i peryferyczny system nerwowy, neurony i glej, komórki ependymy.

Wybrane narządy: skóra, gruczoły, narządy zmysłów

Wybrane układy- pokarmowy, oddechowy, wydalniczy, rozrodczy.

KONWERSATORIA - dyskusja dotycząca współzależności pomiędzy budową morfologiczną i histologiczną narządów a ich funkcją

ĆWICZENIA LABORATORYJNE- analiza preparatów histologicznych tkanek (nabłonkowa, łączna właściwa, tłuszczowa, kostna, chrzęstna, krew, mięśniowa, nerwowa), narządów (ślinianki, wątroba, trzustka, oko, n. węchu, jądra, jajniki, nerki) wybranych układów (pokarmowy, oddechowy, rozrodczy, wydalniczy)

Wykonanie rysunku z każdego preparatu

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Young B., Lowe J.S, Stevens A., HeathJ.W.: "Wheater Histologia - podręcznik i atlas". Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2006

2. Cichocki T., Litwin J.A. & Mirecka J.:

"Kompendium Histologii" Wyd. III. Wydawnictwo UJ, Kraków, 2002

Literatura uzupełniająca:

3. Stevens A. &Lowe J.: "Histologia".

Zabel M. (tłum. i red.). Wydawnictwo Medyczne Słotwiński Verlag, 1994

4. "Histologia" OstrowskiK. (red.),Wyd. II, PWN, 1995

Uwagi:

II rok 1go stopnia

Obowiązkowy dla ścieżki indywidualnego kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 16 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pecio, Rafał Piprek
Prowadzący grup: Anna Pecio, Rafał Piprek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.