Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewolucja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-943-A Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ewolucja
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pabijan
Prowadzący grup: Stanisław Bury, Maciej Pabijan, Edyta Podmokła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

"zna teorie ewolucji organizmów w perspektywie historycznej i podstawy współczesnej teorii ewolucji. K_W14+++; zna historię życia na Ziemi; potrafi wyjaśnić działanie sił zmieniających skład genetyczny populacji, zna i rozumie mechanizmy ewolucji, pojęcia i procesy: dobór naturalny i płciowy, dryf genetyczny, specjacja. K_W02++, K_W12+++;. umie interpretować zjawiska ewolucji na poziomie organizmalnym i molekularnym; potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin biologii nauk pokrewnych w wyjaśnianiu procesów ewolucyjnych , rozumie czym są gatunki i potrafi wyjaśnić skąd biorą się nowe. K_U11+++. ma świadomość potrzeby stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej K_K08+"


Wymagania wstępne:

zaliczenie kursu genetyki

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń w formie pisemnej.

Warunkiem zaliczenia modułu zdanie pisemnego egzaminu, próg punkowy dla oceny pozytywnej wynosi 50% .

Warunkiem dopuszczenie do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie kolokwiów cząstkowych w formie pisemnej.

Metody dydaktyczne:

Metody podające – prezentacja multimedialna

Metody praktyczne – ćwiczenia i konwersatoria


Bilans punktów ECTS:

Aktywność nakład pracy

Udział w wykładach 30 h

Udział w ćwiczeniach 15 h

Przygotowanie się do ćwiczeń 15 h

Przygotowanie do zaliczenia 10 h

Przygotowanie do egzaminu 25 h

Suma 95 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Wyjaśnienie w naukach przyrodniczych, rola teorii i badań empirycznych. Darwinowska teoria ewolucji organizmów, perspektywa historyczna, podstawy współczesnej teorii ewolucji. Zmienność dziedziczna jako podstawa procesu ewolucji. Źródła zmienności, norma reakcji i odziedziczalność, zmienność niedziedziczna. Zmienność ciągła i polimorfizm genetyczny. Procesy w populacjach; reguła Hardy’ego i Weinberga, siły ewolucyjne, modele doboru naturalnego. Mechanizmy utrzymujące i redukujące zmienność genetyczną w populacjach. Losowe zmiany genetyczne. Neutralna teoria ewolucji Kimury i zmienność na poziomie molekularnym, zegary molekularne. Adaptacje jako wynik działania doboru, wyjaśnienia funkcjonalne, modele optymalizacyjne i ograniczenia. Przystosowawcza funkcja rozrodu płciowego. Dobór płciowy i jego konsekwencje, konflikty ewolucyjne. Powstawanie barier rozrodczych i nowych gatunków (specjacja). Historia życia na ziemi, kladogeneza i wymieranie, problem postępu w ewolucji.

Literatura:

Ewolucja. D.J Futuyma. Wyd. Univ. Warszawskiego 2008,

Zarys mechanizmów ewolucji. H.Krzanowska, A.Łomnicki, J.Rafiński, H. Szarski, J.M.Szymura, PWN, 2002.

Samolubny gen. R.Dawkins, Pruszyński i s-ka, 2012

Ewolucja jest faktem. J.A. Coyne, Pruszyński i s-ka,2009.

Uwagi:

Kurs obowiązkowy dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia; ścieżki: biologia organizmów, ekologia i ochrona przyrody, biologia molekularna.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pabijan
Prowadzący grup: Stanisław Bury, Maciej Pabijan, Edyta Podmokła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.