Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ewolucja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-943-B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Ewolucja
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czarnołęski
Prowadzący grup: Marcin Czarnołęski, Beata Klimek, Łukasz Sobczyk, Ewa Szlachcic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

- wiedza

Rozumie mechanizm działania ewolucji oparty na losowej zmienności mutacyjnej oraz działaniu dryfu genetycznego i doboru naturalnego. Rozumie, skąd bierze się różnorodność świata organicznego. K_W01 (+), K_W12 (+++), K_W13 (+), K_W14 (++)

- umiejętności

Posiada umiejętność patrzenia na wszelkie zjawiska biologiczne z punktu widzenia ich ewolucji; potrafić dostrzec i wykazać niespójność tłumaczeń obserwacji biologicznych z teorią ewolucji oraz wytłumaczyć zasady działania ewolucji nie-biologom. K_U01 (+), K_U02 (+), K_U05 (+), K_U07 (+), K_U09 (+), K_U10 (++), KU11 (+++)

- kompetencje społeczne

Traktuje teorię ewolucji jako nadrzędną teorię biologii, odgrywającą taką samą rolę jak termodynamika w fizyce i potrafi odważnie bronić jej przed atakami ideologicznymi, takimi jak kreacjonizm czy koncepcja inteligentnego projektu. (K_K01 (+), K_K04 (+), K_K08 (+)

Symbole wg efektów kształcenia dla biologii na poziomie I



Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu genetyki

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie i ocena z ćwiczeń zależy od liczby punktów zdobytych na kolokwiach, wg szczególowego regulaminu podanego przed pierwszymi zajęciami. Pisemne kolokwia odbywają się na każdych ćwiczeniach i sprawdzają przygotowanie do ćwiczeń (materiały do przeczytania w domu) oraz stan wiedzy z przerobionego materiału. Studenci, którzy nie zgromadzą liczby punktów wymaganej do zaliczenia piszą kolokwium z całości materiału, a jego zaliczenie daje ocenę najwyżej dostateczną.

Egzamin jest pisemny i ma charakter mieszany (pytania zamknięte i otwarte, z przewagą zamkniętych). Punkty uzyskane na egzaminie decydują o ocenie w 80%, a uzyskane na ćwiczeniach w 20%. Wiedza i umiejętności uzyskane z pomocą e-learningu sprawdzane są w ramach kolokwiów i końcowego egzaminu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kolokwia na ćwiczeniach z przerobionego materiału, także metodą e-learningu, oraz sprawdzające przeczytanie zadanej na ćwiczenia lektury, oraz egzamin pisemny.

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny, wykład problemowy, film, symulacja, dyskusja dydaktyczna, e-learning

Bilans punktów ECTS:

Wykład 30 godz.

Ćwiczenia 15 godz.

e-learning 10 godz.

Przygotowanie do kolokwiów na ćwiczenia 15 godz.

Czytanie zadanych lektur 20 godz.

Przygotowanie do egzaminu i egzamin 30 godz.

Łączny nakład pracy studenta 120 godz.

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Kurs składa się z 30 godzin wykładu i 15 godzin ćwiczeń. Część ćwiczeń polega na oglądaniu fragmentów filmów przyrodniczych i ich ewolucyjnej interpretacji. Zagadnienia z genetyki populacji wykorzystywać będą odpowiednie darmowe programy komputerowe (np. Populus). Materiałem uzupełniającym do wykładów i ćwiczeń są lekcje e-learningowe przygotowane na platformie edukacyjnej UJ Pegaz.

Pełny opis:

Rola teorii i badań empirycznych w naukach przyrodniczych (wykład). Molekularne podstawy ewolucji (wykład i ćwiczenia), dobór naturalny (wykład i ćwiczenia). Genetyka populacji: prawo Hardy'ego i Weinberga, równowaga mutacyjno-selekcyjna, współdziałanie dryfu i doboru, zegar molekularny, dobór naturalny i sztuczny w przypadku cech ilościowych (e-learning). Ewolucja i utrzymywanie się rozrodu płciowego (wykład). Systemy kojarzeń i dobór płciowy (wykład i ćwiczenia). Konflikty wewnątrz genomu (wykład). Ewolucja altruizmu biologicznego (wykład i ćwiczenia). Specjacja i radiacje przystosowawcze; wymieranie gatunków i wielkie wymierania; prawidłowości makroewolucji (wykład).

Literatura:

Literatura podstawowa:

Douglas Futuyma - Ewolucja, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009 r.

Halina Krzanowska i innni - Zarys mechanizmów ewolucji, PWN, 2002 r.

Literatura uzupełniająca:

Kosmos t. 58, nr 3-4, 2009 r.; Kosmos t. 47, nr 2, str. 175-182

Uwagi:

Kurs obowiązkowy dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia; ścieżki: biologia organizmów, ekologia i ochrona przyrody, biologia molekularna.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 45 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Czarnołęski
Prowadzący grup: Marcin Czarnołęski, Beata Klimek, Łukasz Sobczyk, Ewa Szlachcic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.