Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-944-IK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Fizjologia zwierząt
Jednostka: Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Tabarowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

- wiedza

K_W08: student zna przebieg procesów fizjologicznych w organizmie zwierząt oraz rozumie ich rolę w prawidłowym funkcjonowaniu;

K_W09: student rozumie zależności funkcjonalne między budową i funkcją organizmu;

K_W010: student zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach funkcji fizjologicznych organizmów zwierzęcych;

K_W018: zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach interakcji organizmów ze środowiskiem.


- umiejętności

K_U01: umie wykonać podstawowe analizy stosowane do oceny stanu układu krwiotwórczego, krążenia, oddechowego i zinterpretować uzyskane wyniki

K_U02: umie opisać/powtórzyć historyczne doświadczenia, które doprowadziły do dzisiejszego rozumienia podstaw fizjologii

K_U03: czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim

K_U05: wykazuje krytycyzm w przyjmowaniu informacji mających odniesienie do nauk biologicznych z literatury naukowej, internetu, a szczególnie dostępnej w masowych mediach


- kompetencje społeczne

K_K01: widzi potrzebę uczenia się przez całe życie, jest świadom potrzeby planowania i wykazuje odpowiedzialność za rozwój własnej kariery zawodowej i osobistej

K_K08: wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej


Wymagania wstępne:

bez wymagań wstępnych

Forma i warunki zaliczenia:

- obowiązkowy udział we wszystkich zajęciach

- pozytywna ocena zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych oraz testów (zaliczenie na ocenę)

- pozytywny wynik egzaminu - 60% maksymalnej liczby punktów

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- egzamin pisemny (uzupełnianie tekstu, opis schematów, prawda/fałsz)

- ocena wiedzy merytorycznej oraz aktywność podczas ćwiczeń laboratoryjnych i konwersatoriów


Metody dydaktyczne:

WYKŁAD prezentacja multimedialna

KONWERSATORIA dyskusje na temat przeczytanych zaleconych artykułów

ĆWICZENIA LABORATORYJNE badania prowadzone na sobie bądź innych studentach z grupy z użyciem urządzenia BIOPAC, interaktywne ćwiczenia komputerowe na podstawie oprogramowania PhysioEx.


Bilans punktów ECTS:

Aktywność Nakład pracy

Udział w wykładach 15 h

Udział w konwersatoriach 15 h

Udział w ćwiczeniach 30 h

Przygotowanie się do konwersatoriów 15 h

Przygotowanie do ćwiczeń 20 h

Przygotowanie się do egzaminu 30 hSUMA 125 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

WYKŁADY: Mechanizmy komunikacji pomiędzy komórkami. Mechanizm skurczu mięśnia poprzecznie prążkowanego i gładkiego. Odruchy własne mięśni. Zaburzenia transmisji nerwowo-mięśniowej. Fizjologia serca i krążenia. Komórkowa geneza automatyzmu serca kręgowców. Rola układu autonomicznego w regulacji pracy serca i innych narządów. Cykl sercowy. Mikrokrążenie. Ciśnienie tętnicze i jego regulacja. Odruch z baroreceptorów. Układ renina-angiotensyna-aldosteron. Wymiana gazowa. Narządy oddechowe zwierząt. Wentylacja płuc ssaków, transport gazów oddechowych. Wydalanie. Narządy wydalnicze zwierząt. Fizjologia nerki ssaka. Fizjologia odżywiania. Nerwowa kontrola łaknienia. Układy pokarmowe zwierząt. Motoryka przewodu pokarmowego, wydzielanie i trawienie u ssaków.

ĆWICZENIA Wykonywanie i barwienie rozmazu własnej krwi. Analiza jakościowa krwinek czerwonych i białych. Skład odsetkowy krwinek białych. Oznaczanie liczby krwinek, hematokrytu, zawartości hemoglobiny i wskaźników czerwonokrwinkowych przy użyciu analizatora hematologicznego. Interpretacja wyników morfologii krwi. Oznaczanie własnej grupy krwi w układzie ABO i Rh. Hemostaza i metody diagnostyczne. Badania na sobie: Podstawy elektrokardiografii. Pomiar ciśnienia tętniczego. Spirometria. Doświadczenia wirtualne: fizjologia mięśnia szkieletowego, serce żaby i szczura, znaczenie prawa Poiseuille'a , fizjologia nerek, regulacja hormonalna końcowej objętości moczu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Tafil -Klawe J. Klawe red. Wykłady z fizjologii człowieka PZWL 2009

R. Hill G. Wyse M. Anderson Animal physiology, Sinauer 2016 wybrane fragmenty

J. Ward, R Linden Physiology at a glance, Wiley 2013

Uwagi:

II rok 1go stopnia

obowiązkowy dla studentów kierunku biologia - ścieżka kształcenia indywidualnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Tabarowski
Prowadzący grup: Zbigniew Tabarowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.