Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia roślin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-945-IK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Fizjologia roślin
Jednostka: Instytut Botaniki
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Konieczny
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

student rozumie podstawowe zjawiska i procesy fizjologiczne zachodzące w organizmach roślinnych;

rozumie znaczenie badań empirycznych w wyjaśnianiu zjawisk fizjologicznych;

opisuje przebieg procesów fizjologicznych w organizmie oraz rozumie ich znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania roślin;

zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach funkcji fizjologicznych organizmów roślinnych;

g/ zna podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w badaniach interakcji organizmów ze środowiskiem

h/ zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii


K_W01 (+++), K_W02 (+++), K_W08 (+++), K_W09 (+++), K_W18 (+++), K_W19 (+)


W zakresie umiejętności:

stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze;

czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim;

wykonuje proste zadania badawcze lub ekspertyzy typowe dla fizjologii roślin pod kierunkiem opiekuna naukowego;

przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne;

potrafi stawiać poprawne hipotezy oparte na logicznych przesłankach;

K_U01 (+++), K_U02 (+++), K_U06 (++), K_U07 (++), K_U08 (+++), K_U09(++), K_U10(+++),K_U14(++)


W zakresie kompetencji społecznych:

potrafi współdziałać i pracować w grupie jako jej członek, a także kierować pracami niewielkiego zespołu;

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania;

jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt, bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia;

ma świadomość ryzyka wykonywanej działalności oraz ponoszenia pełnej odpowiedzialności za działania własne i działania innych osób

K_K02 (+++), K_K03 (+++), K_K06 (++), K_K07 (+++)


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin w formie pisemnej składający się z pytań testowych jednokrotnego wyboru, opisu materiału ilustracyjnego, krótkich odpowiedzi, uzupełnień tekstu i oceny prawdziwości twierdzeń, zaliczenie w oparciu o uzyskanie 50% + 1 poprawnych odpowiedzi.


Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę oraz aktywny udział w konwersatoriach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy – egzamin pisemny; w zakresie wiedzy i umiejętności - dyskusja w trakcie konwersatoriów, zaliczenie ćwiczeń sprawdzające wiedzę teoretyczną oraz umiejętność przeprowadzenia doświadczeń, analizę i interpretację uzyskanych wyników.

Metody dydaktyczne:

Wykłady w formie prezentacji multimedialnej. Konwersatoria oparte na analizie bieżącej literatury naukowej z wybranych tematów. Ćwiczenia o charakterze zajęć laboratoryjnych. W czasie ćwiczeń studenci przeprowadzają doświadczenia, analizują uzyskane wyniki oraz formułują wnioski.

Bilans punktów ECTS:

AKTYWNOŚĆ NAKŁAD PRACY Udział w wykładach: 15 godz.

Udział w konwersatoriach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych 20 godz.

Przygotowanie do konwersatoriów 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu 25 godz.

Suma: 120 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

ZARYS TREŚCI WYKŁADÓW

Podstawy strukturalno-funkcjonalne komórki roślinnej. Energetyka komórki i podstawowe reakcje metabolizmu pierwotnego i wtórnego. Odżywianie mineralne. Transport wody, substancji mineralnych i organicznych związków pokarmowych. Spoczynek i starzenie się roślin. Biologia nasion i wzrostu. Fizjologia stresu: wpływ czynników środowiskowych na biologię roślin.

ZARYS TREŚCI ĆWICZEŃ

Gospodarka wodna i mineralna, oddychanie wewnątrzkomórkowe, fotosynteza, wzrost i rozwój, biologia nasion, stres fizjologiczny, metabolity wtórne

ZARYS TREŚCI KONWERSATORIÓW:

Odbiór i przekazywanie sygnałów w komórkach roślinnych. Cząsteczki regulujące wzrost i rozwój roślin. Wybrane zagadnienia z biotechnologii i botaniki eksperymentalnej, m.in. otrzymywanie, charakterystyka i znaczenie roślin transgenicznych, metody klonowania roślin, kształtowanie roślin odpornych na stresy biotyczne i abiotyczne, bioreaktory i wykorzystanie metabolitów wtórnych roślin

Literatura:

Lieratura podstawowa:

1. Kopcewicz J, Lewak S (red), 2012, Fizjologia roślin,

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, Polska

2. Taiz L, Zeiger E (red), 2010, Plant Physiology, Sinauer Associates

Inc,, Publisher Sunderland, Massachusetts, USA

3. Kopcewicz J, 2012, Podstawy biologii roślin. Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

1. Tymoczko JL, Berg JM, Stryer L 2013. Biochemia. Krótki kurs.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

2. Malepszy S (red) 2011. Biotechnologia roślin, wyd. II. PWN,

Warszawa

2/ Slater A (red) 2008. Plant biotechnology. The genetic

manipulation of plants, wyd. II. Oxford University Press.

4. Woźny A, Przybył K (red), 2007. Komórki roślinne w warunkach

stresu. T. I i II. Wydawnictwo UAM, Poznań

Uwagi:

studia pierwszego stopnia; II rok, ścieżka kształcenia indywidualnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Konieczny
Prowadzący grup: Robert Konieczny, Aneta Słomka, Halina Ślesak, Monika Tuleja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.