Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizjologia ekologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-946-IK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Fizjologia ekologiczna
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 6 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 14 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Koteja
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student zna podstawowe koncepcje ekologicznej i ewolucyjnej fizjologii i energetyki ekologicznej zwierząt; rozumie związki między budową i funkcjonowaniem zwierząt a środowiskiem ich życia; dostrzega ograniczenia wynikające z ewolucyjnego wykształcania adaptacji morfo-fizjologicznych;

Zna podstawowe podejścia badawcze stosowane w fizjologii ekologicznej i metody testowania hipotez dotyczących adaptacji: analizy porównawcze, badanie korelacyjne na poziomie zmienności indywidualnej, eksperymenty manipulacyjne na poziomie fenotypowym, eksperymenty ewolucyjne; rozumie i rozróżnia pojęcia aklimatyzacja i adaptacja.


Umiejętności:

Potrafi zaplanować i wykonać klasyczne doświadczenie żywieniowe, wykonać pomiar tempa metabolizmu przy pomocy respirometru przepływowego oraz dokonać analizy wyników tych pomiarów i przedstawić w postaci raportu pisemnego. Potrafi pracować z gryzoniami laboratoryjnymi.

Potrafi przeczytać oryginalny angielskojęzyczny artykuł dotyczący badań z dziedziny fizjologii ekologicznej i przedstawić jego zawartość w postaci pisemnej i wystąpienia ustnego.


Kompetencje:

Potrafi współpracować z innymi studentami przy projektowaniu i wykonywaniu badań, analizie danych i opracowaniu raportów oraz ich prezentacji.


Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs Fizjologii zwierząt

Forma i warunki zaliczenia:

• Nie jest wystawiana osobna ocena z ćwiczeń.

• Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest:

o Aktywny udział w konwersatorium (przygotowanie i przedstawienie prezentacji);

o Aktywny udział w eksperymencie wykonywanym w ramach ćwiczeń;

o Wykonanie zadań domowych: indywidualnego (streszczenie artykułu) i zespołowego (raport z eksperymentu) (bez formalnej oceny).

• Egzamin końcowy: test o mieszanym charakterze (test wyboru,, opisy schematów, pytania otwarte). Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie na egzaminie ≥50% punktów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• Ewaluacja przedstawionych raportów (zaliczenie na ocenę).

• Test pisemny sprawdzający wiedzę (zaliczenie: ≥50% punktów)


Metody dydaktyczne:

• Wykłady: 2 x 2.5 godz./tydzień x 2 tygodnie

• Konwersatorium (prezentacja cyklu artykułów i ich dyskusja): 2 x 2.5 godz./tydzień x 2 tygodnie

• Ćwiczenia praktyczne: zespołowe wykonanie eksperymentu (mini-projekt): 5 godz./tydzień x 5 tygodni (terminy elastyczne)

• Zadanie domowe indywidualne (przygotowanie krótkiego streszczenia samodzielnie wybranego artykułu)

• Zadanie domowe wykonywane w małych grupach (2-3 osoby): wykonanie analiz statystycznych i raportu pisemnego na podstawie wyników uzyskanych w przeprowadzonym wspólnie eksperymencie.

• Konsultacje indywidualne/grupowe, wg uznania studentów (prowadzący kurs będzie dostępny dla studentów przez minimum 1 godz./tydzień w trakcie trwania zajęć)


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach z prowadzącym: 45 h

w tym:

- wykłady 10 h

- konwersatoria 10 h

- ćwiczenia (wykonanie eksperymentu) 25 h


Praca indywidualna (w tym wspólna z innymi studentami): 50 h

w tym:

- przygotowanie do konwersatoriów 15 h

- zadania domowe indywidualne (streszczenie artykułu): 5 h

- zadanie domowe zespołowe (analiza danych i przygotowanie raportu z eksperymentu wykonanego w trakcie ćwiczeń) 10 h

-- przygotowanie do testów i końcowego egzaminu 20 h

Razem: 95 h


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Zakres treści wykładów i konwersatoriów:

Zakres zainteresowań fizjologii ekologicznej i ewolucyjnej; Koncepcja organizmu jako "maszyny" przetwarzającej pobierane zasoby na potomstwo; Koncepcja budżetu energetycznego zwierząt i jego podziału na składowe wg różnych kryteriów; Mechanizmy ograniczające budżet energetyczny i chwilowe tempo metabolizmu; Aklimatyzacja i adaptacja do szczególnych warunków życia; Model ewolucji złożonych adaptacji fizjologicznych jako efektu doboru działającego na cechy behawioralne; Testowanie hipotez o ewolucji adaptacji: badania porównawcze i ich ograniczenia; korelacje fenotypowe i genetyczne, eksperymenty ewolucyjne.

Tematyka ćwiczeń:

Efekty aklimatyzacji do niskich temperatur u małych ssaków: Zespołowe wykonanie kompletnego eksperymentu, obejmującego doświadczenie żywieniowe, pomiary tempa metabolizmu i pomiary morfometryczne; Analiza wyników i przygotowanie raportu z badań (w formie zgodnej z wymaganiami dla manuskryptów składanych do druku w czasopismach naukowych.)

Literatura:

Podstawowe:

- K. Schmidt-Nielsen. Fizjologia Zwierząt. Adaptacja do środowiska. PWN, Warszawa (1997 lub 2007).

- Wybrane artykuły z międzynarodowych czasopism.

Uzupełniające:

- P. Willmer, G. Stone and I. Johston. Environmental physiology of animlas. Blackwell Science, Oxford (2000).

- W.H. Karasov and C.M. del Rio. Physiological ecology: how animals process energy, nutrients, and toxins. Princeton University Press (2007)..

- T. Piersma and J.A. van Gils. The flexible phenotype. A body-centred integration of ecology, physiology, and behaviour. Oxford University Press (2010).

- A. Łomnicki: Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. PWN (1999 lub nowsze)

- J. Weiner: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych: przewodnik praktyczny. PWN (1998 lub nowsze)

Uwagi:

studia I stopnia, rok II

obowiązkowy dla ścieżki indywidualnego kształcenia na kierunku Biologia

Sposób realizacji: wykład, konwersatoria, ćwiczenia: praca indywidualna i zespołowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 6 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 14 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Koteja
Prowadzący grup: Paweł Koteja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.