Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WBNZ-948-IK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0511) Biologia
Nazwa przedmiotu: Zajęcia terenowe
Jednostka: Instytut Nauk o Środowisku
Grupy: Biologia: przedmioty dla programu WBNZ-n011-0-ZD-6
Przedmioty dla programu WBL-0011-1SO (Biologia 1 stopień; 1 rok; 2 rok; 3 rok)
Przedmioty obowiązkowe dla II roku biologii (studia I stopnia)
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 70 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nowicki
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student zna metody badań wybranych siedlisk: leśnych, łąkowych i wodnych w nawiązaniu do środowiska abiotycznego. Zna podstawowe cechy diagnostyczne siedliska w odniesieniu do składników biotycznych i abiotycznych. Zna zagadnienia związane z ochroną siedlisk (formy ochrony i gospodarowania). Rozumie konieczność właściwego planowania badań terenowych oraz rzetelności ich prowadzenia.

K_W01+P1A_W01, P1A_W04;

K_W02+P1A_W02;

K_W10+P1A_W04;

K_W11+P1A_W04;

K_W19+P1A_W07;


Umiejętności:

Student potrafi charakteryzować środowisko abiotyczne (stan i prawidłowość pokrywy glebowej oraz warunków mikroklimatycznych). Charakteryzuje siedlisko w oparciu o analizę składników biotycznych (gatunków kluczowych flory oraz fauny, ich liczebności i różnorodności gatunkowej). Potrafi identyfikować siedlisko w oparciu o poznane cechy diagnostyczne. Potrafi określić stan siedliska, jego dynamikę oraz tendencje do przemian na tle współczesnego użytkowania. Wskazuje zagrożenia naturalne i antropogeniczne oraz potrafi zaprojektować badania monitoringowe. Potrafi prezentować wyniki uzyskanych badań.

K_U01+P1A_U01;

K_U08+P1A_U06;

K_U10+P1A_U07;Kompetencje społeczne:

Student posiada zdolność do wykonywania powierzonych zadań samodzielnie lub w grupach, współdziała przy prowadzonych badaniach oraz podczas przygotowywania sprawozdań. Dostrzega i komunikuje potrzebę ochrony cennych siedlisk.

K_K02+P1A_K02;

K_K04+P1A_K04;

K_K06+P1A_K06;Forma i warunki zaliczenia:

1. Obecność na zajęciach.

2. Przygotowanie i przedstawienie sprawozdań w formie prezentacji komputerowej dotyczących poznanych siedlisk lub prawidłowa dokumentacja przeprowadzonyc badań terenowych (raport/formularz/mapa/kartogram).

3. Średnia ważona ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń terenowych (proporcjonalnie do liczby godzin przypadających na dane ćwiczenia).Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Znajomość zagadnień z konwersatoriów oraz ćwiczeń terenowych, jakość prezentacji studenckich w czasie konwersatoriów, stopień poznania praktycznych metod na ćwiczeniach terenowych.

Metody dydaktyczne:

Konwersatoria w formie prezentacji, ćwiczenia terenowe.

Bilans punktów ECTS:

Udział w konwersatoriach (30) –30 godz.

Udział w ćwiczeniach terenowych (70) – 70 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń terenowych – 50 godz.

Przygotowanie do konwersatoriów – 50 godz.

Suma 200 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Konwersatoria:

Wprowadzenie do tematyki identyfikacji siedlisk ich badania i ochrony. Różnorodność siedlisk wodnych i ich charakterystyka. Określanie warunków mikroklimatologicznych siedliska. Metody stosowane w terenowych badaniach gleb, flory i fauny. Różnorodność siedlisk leśnych i ich charakterystyka. Różnorodność siedlisk łąkowych i ich charakterystyka.

Ćwiczenia terenowe:

Siedliska wodne (parametry biologiczne), identyfikacja i charakterystyka gleb, pomiary meteorologiczne, siedliska leśne (elementy flory, fauny, charakterystyka drzewostanu), siedliska łąkowe (elementy flory, fauny, gospodarowanie, zaburzenia i ochrona).

Literatura:

Siedliska wodne:

- Kłosowscy S. G. 2007. Flora Polski. Rośliny wodne i bagienne. Multico, Warszawa, 333 str.

- Engelhard W., Jurging P., Pfadenhauer J., Rehfeld K. 1998. Przewodnik: Flora i fauna wód śródlądowych. Multico, Warszawa, 313 str.

- Stańczykowska A.1979 (i nowsze). Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. WSiP, Warszawa, 319 str.

- Kołodziejczyk A., Koperski P. 2000. Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. Wydawnictwa UW, Warszawa, 250 str.

- Rybak J. I. 2000. Bezkręgowe zwierzęta słodkowodne. PWN, Warszawa, 85str.

- Greenhalgh M., Ovenden D. 2007. Freshwater life of Britain and Northern Europe. Collins pocket guide, Harper Collins, 265 str.

Mikroklimatologia:

- Bac S., Rojek M., 1999, Meteorologia i klimatologia w inżynierii środowiska, Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław

- Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M., 2000, Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania, PWN

- Wyszkowski A., 2008, Przewodnik do ćwiczeń terenowych z meteorologii i klimatologii, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk

Siedliska leśne:

- Weiner J. Życie i ewolucja biosfery. PWN, 2003, Rozdziały: 5.2, 8, 9.3, 13.1, 13.2.1

- Matuszkiewicz W. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, 2001

- Fotoprzewodnik: http://www.kp.org.pl/pdf/poradniki/lasy/fotoprzewodnik_lesne.pdf.

- Atlas roślin naczyniowych Polski:http://www.atlas-roslin.pl/

- http://www.kp.org.pl/pdf/poradniki/drzewa_pomnikowe.htm

Gleboznawstwo:

- Bednarek R., Dziadowiec H., Pokojska U., Prusinkiewicz Z., 2004. Badania ekologiczno-gleboznawcze, PWN, Warszawa, ss. 344.

Siedliska łąkowe:

- Dzwonko Z. (2007) Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Wydawnictwo Instytutu Botaniki UJ, Kraków

- Szafer W., Zarzycki K., red. (1977) Szata roślinna polski. T 1-2. PWN, Warszawa

- Atlas roślin naczyniowych Polski (http://www.atlas-roslin.pl/)

- Buszko J., Masłowski J. (2008) Motyle dzienne Polski. Koliber, Nowy Sącz

- Czechowski W., Radchenko A., Czechowska W. (2002) The ants (Hymenoptera, Formicidae) of Poland. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

- Motyle dzienne i nocne Europy (http://www.lepidoptera.pl/)

- MacKenzie D.I., Nichols J.D., Lachman G.B., Droege S., Royle J.A., Langtimm C.A. (2002) Estimating site occupancy rates when detection probables are less than one. Ecology 83:2248-2255

- Herbich J., (2004) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Tom 3. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Ministerstwo Środowiska, Warszawa

- Walasz K., red. (2008) Inwentaryzacja i waloryzacja "Dębnicko-Tynieckiego Obszaru Łąkowego" zgłoszonego do ochrony jako obszar Natura 2000, ze szczególnym uwzględnieniem terenu Zakrzówka. Instytut Nauk o Środowisku UJ, Kraków

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 68 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 22 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nowicki
Prowadzący grup: Wojciech Fiałkowski, Łukasz Musielok, Piotr Nowicki, Agnieszka Wypych, Anna Zielonka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.